GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE

pro užití silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku zejména pro:

1. zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci (dále jen "reklamní zařízení"),

2. umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.),

3. provádění stavebních prací,

4. zřizování vyhrazeného parkování (pro invalidy viz samostatný postup a samostatná typizovaná žádost)

5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení,

6. audiovizuální tvorbu,

7. umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech,

8. pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,

 

K žádosti je nutno doložit následující doklady:

-    Situační nákres s přesným vyznačením místa a způsobu zvláštního užívání včetně jeho okótování (případně příslušné výkresy z projektové dokumentace a technickou zprávu).

-    Plná moc (mandátní smlouva) pro zástupce žadatele.

-    Souhlasné stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor  Praha venkov – VÝCHOD, Dopravní inspektorát.

-    Souhlasné stanovisko vlastníka komunikace, tj.:

•   Obec Zdiby, Průběžná 11, 250 66 Zdiby, nebo

•   vlastníci dle výpisu z katastru nemovitostí.

-    Doklad o zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (lze uhradit při podání žádosti na podatelně OÚ), ve výši

                               100,- Kč   (s platností na dobu 10 dní a na dobu kratší než 10 dní)

                                    500,- Kč   (s platností na dobu 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců)

                                   1000,- Kč   (s platností na dobu delší než 6 měsíců).

Poznámka :

1) Nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí jsou rovněž:

-    Stanovení dopravního značení vydané odborem dopravy MěÚ Brandýs nad Labem (pouze v případě ohrožení anebo omezení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu a je-li zvláštním užíváním vyvolána jeho potřeba).

Ve specifických případech pak také:

-    Výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, zástupce žadatele, zodpovědné osoby (postačí neověřená kopie), pouze, je-li žadatelem (nebo jeho zástupcem) právnická nebo podnikající fyzická osoba.

-    Povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 455/1994 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů).

-    U vyhrazeného parkování kopii osvědčení o registraci vozidla (malý a velký technický průkaz).

2) V případě veřejně přístupných účelových komunikací v obci Zdiby (viz pasport komunikací obce Zdiby) je věcně a místně příslušným silničním správním úřadem Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor dopravy, Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav 250 02, kam je nutno směřovat žádost. V dalších podrobnostech k věcné a místní příslušnosti viz § 40 zákona o pozemních komunikacích.

3) Pokud žádáte najednou o zvláštní užívání více komunikací, je nutné uhradit správní poplatek pro každou  komunikaci zvlášť.

4) Povolení se vydává ve správním řízení, a to ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti a ve složitých případech až ve lhůtě 60 dnů a s touto lhůtou je nutné ze strany žadatele počítat (závisí také na počtu dotčených subjektů, podaných námitkách a dalších okolnostech). Doložením řádně vyplněné žádosti a výše uvedených příloh urychlíte správní řízení.

Svou žádost podávejte ve vlastním zájmu v dostatečném předstihu.

 

Vložený dokument

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - infrastruktura docx docx 39 kB

Patička stránky