GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

KDO A JAK MŮŽE POŽÁDAT O INFORMACE

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, může podat každá fyzická i právnická osoba, a to bez zdůvodnění, proč o informaci žádá. Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Žádost musí obsahovat náležitosti stanovené § 14 zákona č. 106/1999 Sb., jinak se nejedná o informaci podle tohoto zákona. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.).

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (§ 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.).

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d), ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává. (§ 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.).

Pokud si chcete požádat o informace obec Zdiby, použijte, prosím, připravenou žádost.

Jak podat žádost o informace

Název Typ
Žádost o informace rtf rtf
Sazebník úhrad pdf pdf

Patička stránky