GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

PRÁZDNINOVÁ ČINNOST OBECNÍ POLICIE ZDIBY

 

Během prázdnin se OP Zdiby zaměřila především na dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to především na základní povinnosti řidičů, chodců a cyklistů jako je parkování v obci (protisměr, zeleň, stání v křižovatce, autobusové obratiště, parkování a stání v autobusových zastávkách).

                                                  

                                                                     

Tento dohled byl zahájen zhruba šestitýdenním tzv. upozorněním řidičů na konkrétní přestupky bez udělování příslušné sankce podle zákona. Toto upozornění o porušení zákona bylo ve většině případů ze strany řidičů ignorováno. Proto bylo přistoupeno k řešení, které stanovuje zákon.

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že cílem uvedených postihů není snaha „naplnit obecní kasu“ nebo obtěžovat řidiče, ale zajistit podmínky dostupnosti pro IZS, provoz autobusu a bezpečnost silničního provozu. Velmi uvítáme vstřícný přístup občanů, neboť nikoho nás nic nestojí -  udělat si jako řidič nový návyk, vyhovět předpisům, které platí ve městech i v obcích a současně pomoct obci k zajištění pořádku a bezpečnosti.

Po dobu prázdninových měsíců jsme věnovali zvýšený dohled provozu na cyklostezce, a to především v místech, kde se střetávají chodci, bruslaři a cyklisté.

Každodenní činností OP bylo také řešení žádostí občanů o pomoc s likvidací sršních a vosích hnízd, odchytem a převozem divokých prasat nebo řešením situací souvisejících s výskytem hadů na soukromých pozemcích. A samozřejmě i v letních měsících byl součástí naší činnosti odchyt, přechovávání, identifikace a předání psů jejich majitelům.

Často jsme řešili podněty rezidentů obce na nedodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci a přestupky proti občanskému soužití a majetku.

Dále se OP zaměřila na zvýšenou kontrolu průjezdu vozidel převyšujících celkovou hmotnost 3,5 t obcí, protože jinak dochází k ničení obecních komunikací, které nejsou koncipovány na vyšší než povolené zatížení.

Nedílnou součástí byly výjezdy s integrovaným záchranným sborem (IZS), kdy byl řešen zatopený podjezd pod dálnicí D8, závažné dopravní nehody a s nimi spojené usměrňování dopravy, únik plynu, překážky v komunikaci – padlé stromy atd.

                                                                                     

Úzká spolupráce probíhala s technickými službami obce a dalšími externími partnery obce, a to při dodržování bezpečnosti ochrany zdraví při práci (práce v provozu).

Součástí spolupráce s Policí České republiky (PČR) bylo také dohledávání závadových vozidel a kontrola průběhu/vzniku dopravních nehod, včetně předávání důkazních záznamů z kamerového systému obce.

A v neposlední řadě je třeba zmínit vypracovávání posudků na zájmové osoby, které si vyžádala PČR a Národní bezpečnostní úřadem a celkovou spolupráci s útvarem Služby kriminální policie a vyšetřování PČR.

 

 

 

 

Patička stránky