GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

Informace pro občany členských států EU k volbám do Evropského parlamentu

 
 
 

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že

 • nejpozději druhý den voleb 25. května 2019 dosáhl věku 18 let,
 • je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky (tj. nejméně od 10. dubna 2019),
 • nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva
 • je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

 

Seznam voličů sestavuje obecní úřad pro každé volby. 
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad (v územně členěných statutárních městech – úřad městské části nebo úřad městského obvodu). Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže

 • o zápis do seznamu požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit – viz bod A,
 • je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu v místě svého pobytu požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu – viz bod B,
 • o zápis do seznamu požádá – viz bod C.

A. Občan jiného členského státu EU, který již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách 
Pokud takový volič nepožádal od minulých voleb obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nadále splňuje podmínky pro hlasování, tak je veden automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit. Obecní úřad již disponuje všemi nezbytnými údaji na základě žádosti předložené v minulých volbách. (Těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na obecním úřadě v místě svého pobytu.)

B. Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí 
Takový volič je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů. Volič pouze požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento volič proto podá u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (v žádosti se zaškrtne druhé okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

C. Občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí 
Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (v žádosti se zaškrtne první okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

Jak se žádost podává a co k ní musí být připojeno (§ 29 zákona) 

Žádosti podle odstavce B) i C) je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele nejpozději do 9. května 2019 informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

K žádosti podle odstavce B) a C) musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:

 • svoji státní příslušnost,
 • místo pobytu na území ČR,
 • adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci (tj., kde hlasoval v minulých volbách do Evropského parlamentu) a
 • to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.

Volby do EP 2019

Název Typ
Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24. a 25.5.2019 docx docx
Žádost voliče jiného členského státu EU o zápis/přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu docx docx
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019 doc doc

Patička stránky