GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Trvalý pobyt

Místo trvalého pobytu:

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území ČR a to v objektu, který je  označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

V případech stanovených zákonem o evidenci obyvatel může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny.

Kdo může požádat o změnu trvalého pobytu? 

 • občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy;
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu;
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena;
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem;
 • pověřený zmocněnec za občana na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.  

Co je potřeba předložit pro provedení změny?  

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ před zaměstnancem ohlašovny; tiskopis občan obdrží na ohlašovně;
 • prokázat totožnost platným občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.  Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny.
 • Oprávněná osoba je osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
 • Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, který předloží rodný list dítěte nebo fyzická osoba, která předloží rozhodnutí soudu, kterým bylo dítě svěřeno do její péče.
 • Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce po předložení rozhodnutí soudu.
 • Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, po předložení oprávnění k zastupování občana, které bylo schváleno soudem nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.
 • Zastupující osoby musí prokázat svoji totožnost.

Pozn.: po změně trvalého pobytu je třeba si zařídit nový občanský průkaz.

Výše uhrad:

Správní poplatek za provedení změny místa trvalého pobytu činí 50,- Kč. Občané mladší 15 let jsou od poplatku osvobozeni.

Více informací o změně najdete na stránkách MVČR zde.

Patička stránky