Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Trvalý pobytOhlášení změny místa trvalého  pobytu lze provést v podatelně Obecního úřadu Zdiby a občan je povinen:

  • Místem trvalého  pobytu je adresa  pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí a to v objektu, který je označen  číslem  popisným  a který je určen   pro  bydlení,  ubytování   nebo  individuální rekreaci.
  • Místem trvalého  pobytu občana  v době  jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. 
  • Občan může  mít pouze jedno místo trvalého pobytu.
  • Přihlášení k trvalému pobytu má pouze evidenční charakter.
  • Z  přihlášení občana k trvalému  pobytu nevyplývají žádná práva  k  objektu, ve kterém je hlášen k trvalému pobytu
  • Změnu  místa  trvalého  pobytu  občan  ohlásí  ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

a) předložit občanský průkaz,občan po ukončení  pobytu  v  cizině  předkládá cestovní  pas, občan po nabytí  státního  občanství  České  republiky  předkládá doklad  o nabytí státního občanství

b)  vyplnit a podepsat přihlašovací  lístek k trvalému pobytu, který obsahuje:


1. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo, předchozí a novou adresu místa trvalého pobytu občana

2. informace o vlastníku objektu, tedy příjmení a adresa místa  trvalého pobytu u fyzické  osoby nebo  název a sídlo u právnické osoby


c) doložit  vlastnictví bytu  nebo domu,  nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit  úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné  osoby o  souhlasu s  ohlášením změny  místa trvalého   pobytu. Takové potvrzení se  nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba  potvrdí souhlas  na ohlašovacím  tiskopisu k trvalému  pobytu před  zaměstnancem  ohlašovny. 

Za  občana mladšího 15  let  a občana zbaveného  způsobilosti k  právním  úkonům  ohlásí změnu  místa trvalého pobytu  jeho  zákonný  zástupce.   Občan v  případě, že se rozhodl ukončit  trvalý pobyt na území České republiky, je povinen tuto skutečnost sdělit ohlašovně podle místa trvalého pobytu.

Právní úprava - Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech 

Patička stránky