GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 
 
SVOZ KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU

 

TERMÍNY SVOZU

Svoz komunálního odpadu je prováděn s týdenní frekvencí, ale probíhá v jednotlivých částech obcech v různé dny (pondělí, úterý, pátek).

Frekvence svozu jednotlivých druhů tříděného odpadu se liší a je stanovena v čl. 3 odst. 5 obecně závazné vyhláška obce Zdiby č. 7/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zdiby 

Zvláštní nádoby na tříděný odpad jsou pravidelně vyprazdňovány dle aktuálních potřeb. Obvykle:

 a) nádoby na papír a lepenku 2x týdně - pondělí a čtvrtek, 

 b) nádoby na plasty 2x týdně - úterý a pátek, 

c) nádoby na sklo 1x za 14 dnů - pátek sudý týden,

d) nádoby na kompozitní obaly 1x měsíčně - poslední pátek v měsíci,

e) nádoby na biologický odpad 1x za 14 dnů,

f) nádoby na jedlé oleje a tuky dle potřeb,

g) nádoby na kovové obaly 1x za 14 dnů - pátek lichý týden.

 

 

Službu zajišťuje: firma IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s.

 

 

PLATBY ZA SVOZ TECHNICKÉHO A KOMUNÁLNÍHO ODPADU (TKO)

Každý občan trvale bydlící v obci Zdiby, je dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů povinen platit poplatky TKO. Termín splatnosti je vždy k 28. 2 daného roku.

 

Platnost známky na rok 2020 končí dnem 31.3.2021

 

Platba TKO na rok 2021 pro občany trvale bydlící v obci Zdiby

• od kdy lze poplatek zaplatit: od 18.1.2021

 výše plateb: 600 Kč/osoba

• způsoby platby: - na pokladně Obecního úřadu Zdiby, Průběžná 11, Zdiby (v hotovosti nebo platební kartou) nebo

                               - převodem na účet obce 2623201/0100 - do poznámky je nutné uvést jména osob, za které je platba uskutečněna. Po připsání na účet OÚ obdržíte na podatelně OÚ známku na vývoz nádoby.

Preferujeme platby převodem!!

 

Platba TKO na rok 2021 za rekreační objekty

 výše plateb za rekreační objekt: 600,- Kč + vývoz 1.025,-Kč/rok

• způsoby platby: - na pokladně Obecního úřadu Zdiby, Průběžná 11, Zdiby (v hotovosti nebo platební kartou) nebo

                               - složenkou nebo

                               - převodem na účet obce: 

  Číslo účtu:                                            2623201/0100

Variabilní symbol:                                1121

Specifický symbol:                               katastrální území + evidenční číslo chaty (včetně nuly)

k.ú.Přemyšlení:                                     5

k.ú.Zdiby:                                               7

k.ú.Brnky:                                               8

Do poznámky:                                        adresa rekreačního objektu a jméno vlastníka

 

Preferujeme platby převodem!!

 

Důležité: neidentifikovatelná platba bude vrácena zpět a plátce této platby bude veden jako dlužník!!!

 

 

 

 

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Obecné informace o tom, jak třídit jsou uvedeny na webu obce  stránce Nakládání s odpady.

V souladu s odst. 1 čl. 2 obecně závazné vyhláška obce Zdiby č. 7/2019 se komunální odpad třídí na následující složky:

a) Biologické odpady rostlinného původu,

b) Papír a lepenka

c) Plasty včetně PET lahví,

d) Sklo,

e) Kovy,

f) Kovové obaly

g) Nebezpečné odpady,

h) Objemný odpad,

i) Směsný komunální odpad,

j) Jedlé oleje a tuky

k) Kompozitní obaly (obaly složené z více druhů materiálů vzájemně neoddělitelné - např. nápojové kartony apod.)

l) Textil

 

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby a (velkoobjemové) kontejnery, které jsou odlišeny barevně a označeny příslušnými nápisy.

 

MAPA KONTEJNEROVIŠŤ

 

Přesné adresy umístění jednotlivých kontejnerů jsou uvedeny v přílohách k obecně závazné vyhláška obce Zdiby č. 7/2019.

Patička stránky