GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 
 
SVOZ KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU

 

TERMÍNY SVOZU

Svoz komunálního odpadu je prováděn s týdenní frekvencí, ale probíhá v jednotlivých částech obcech v různé dny (pondělí, středa, pátek).

Frekvence svozu jednotlivých druhů tříděného odpadu se liší a je stanovena v čl. 3 odst. 5 obecně závazné vyhláška obce Zdiby č. 7/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zdiby 

Zvláštní nádoby na tříděný odpad jsou pravidelně vyprazdňovány dle aktuálních potřeb. Obvykle:

 a) nádoby na papír a lepenku 2x týdně - pondělí a čtvrtek, 

 b) nádoby na plasty 2x týdně - úterý a pátek, 

c) nádoby na sklo 1x za 14 dnů - pátek sudý týden,

d) nádoby na kompozitní obaly 1x měsíčně - poslední pátek v měsíci,

e) nádoby na biologický odpad 1x za 14 dnů,

f) nádoby na jedlé oleje a tuky dle potřeb,

g) nádoby na kovové obaly 1x za 14 dnů - pátek lichý týden.

 

 

Službu zajišťuje: firma IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s.

 

 

PLATBY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (KO)

Každý občan trvale bydlící v obci Zdiby, je dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství povinen platit poplatek za svoz komunálního odpadu.

Termín splatnosti je vždy k 28. 2 daného roku.

 

Z EPIDEMIOLOGICKÝCH DŮVODŮ PREFERUJEME PLATBY PŘEVODEM NA ÚČET OBCE

 

Platba za svoz komunálního odpadu na rok 2022 pro občany trvale bydlící v obci Zdiby

 výše plateb: 800 Kč/osoba

• způsoby platby:

- převodem na účet obce 2623201/0100 - do poznámky je nutné uvést adresu trvalého pobytu a jména osob, za které je platba uskutečněna. Známku na vývoz nádoby obdržíte na podatelně OÚ po připsání platby na účet obce.  nebo

- na pokladně obecního úřadu Zdiby, Průběžná 11, Zdiby (v hotovosti nebo platební kartou). 

 

 

Platba komunálního odapdu na rok 2022 za objekty

• poplatníkem je vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, která je umístěna na území obce

 výše plateb:  800,- Kč za objekt 

   + 1.025,-Kč/rok za pronájem sběrné nádoby v případě, že máte u objektu samostatnou sběrnou nádobu   (viz ceník sběrných nádob)

• způsoby platby: - na pokladně Obecního úřadu Zdiby, Průběžná 11, Zdiby (v hotovosti nebo platební kartou) nebo

                               - složenkou nebo

                               - převodem na účet obce (PREFEROVANÝ ZPŮSOB PLATBY)

  Číslo účtu:                                            2623201/0100

Variabilní symbol:                                1122

Specifický symbol:                               katastrální území + evidenční číslo chaty (včetně nuly)

k.ú. Přemyšlení:                                     5

k.ú. Zdiby:                                               7

k.ú. Brnky:                                               8

Do poznámky:                                        adresa rekreačního objektu a jméno vlastníka

 

 

Důležité: neidentifikovatelná platba bude vrácena zpět a plátce této platby bude veden jako dlužník!!!

 

 

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Obecné informace o tom, jak třídit jsou uvedeny na webu obce  stránce Nakládání s odpady.

V souladu s odst. 1 čl. 2 obecně závazné vyhláška obce Zdiby č. 7/2019 se komunální odpad třídí na následující složky:

a) Biologické odpady rostlinného původu,

b) Papír a lepenka

c) Plasty včetně PET lahví,

d) Sklo,

e) Kovy,

f) Kovové obaly

g) Nebezpečné odpady,

h) Objemný odpad,

i) Směsný komunální odpad,

j) Jedlé oleje a tuky

k) Kompozitní obaly (obaly složené z více druhů materiálů vzájemně neoddělitelné - např. nápojové kartony apod.)

l) Textil

 

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby a (velkoobjemové) kontejnery, které jsou odlišeny barevně a označeny příslušnými nápisy.

 

MAPA KONTEJNEROVIŠŤ

 

Přesné adresy umístění jednotlivých kontejnerů jsou uvedeny v přílohách k obecně závazné vyhláška obce Zdiby č. 7/2019.

Patička stránky