GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Registr oznámení

Informace o registru

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce, jakož i dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, popř. vzniklých finančních závazků. Písemná oznámení o jiných vykonávaných činnostech (§ 9), oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) a negativní oznámení o výše uvedených skutečnostech (§ 12 odst. 2), podávaná veřejnými funkcionáři ve lhůtách dle tohoto zákona po celou dobu výkonu jejich funkce, jsou evidována v registru oznámení (dále jen "registr").

Nahlížení do registru

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě. Oznámení veřejných funkcionářů jsou veřejnosti přístupná pouze na základě žádosti

Postup podání žádosti je podrobně pospán ZDE.

Z nahlížení jsou vždy vyňaty tyto údaje: datum a místo narození veřejného funkcionáře, identifikace nemovité věci a údaje, které Ministerstvu spravedlnosti veřejní funkcionáři poskytli dobrovolně.

Další omezení stanoví zákon o střetu zájmů.

Poučení

Přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, spáchá ten, kdo se dopustí kteréhokoli z následujících jednání:

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených zákonem o střetu zájmů
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru

 

Patička stránky