GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Projekty v obci

Na tomto místě bychom vás rádi informovali o realizovaných a připravovaných projektech v obci Zdiby. Aktuálně je hotovo 26 projektů.

Jestliže kliknete na mapu, otevře se vám v mapovém portálu GObec. Zde si pak můžete mapu posouvat a upravovat její měřítko podle potřeby. Po najetí kurzorem na linii nebo ikonu praporku se o daném projektu dozvíte více. V případě bodových projektů (hřiště apod.) je v mapě ikona s praporkem, liniové projekty (vodovody, silnice apod.) jsou zaznačeny pomocí čáry.  

Seznam projektů:                                                   

 

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

1. ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE A ČOV ZDIBY

Tzv. 1. etapa kanalizace.

Výstavba kanalizace v délce 3,06 km a rozšíření ČOV na kapacitu 6000 EO.

Kanalizace byla vybudována v následujících částech obce: Lomená, Zelená, Polní, lokalita Pod Hájem, ČSZ-ZO Zlatý Kopec, Sdružení 14 RD, lokalita Lada

Více ZDE.

 

                       

 

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

2. ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE ZDIBY - 2. ČÁST

Tzv. 2. etapa

Výstavba kanalizace v lokalitě ČZS ZO Zlatý Kopec (2. část), dále lokalita Zlatý kopec II, kanalizace v místní části Brny a kanalizace v ul. J. Kámena. Celkem byla postavena kanalizace v délce 5,64 km.

Více ZDE.

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
3. ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE ZDIBY - 3. ETAPA

Na projekt se podařilo záskat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1 531 912,50 Kč.

Realizovat se bude ve čtyřech lokalitách.

Více informací naleznete ZDE.

 

 

 

 

 

                          

   
4. OBNOVA KANALIZAČNÍ STOKY K HOLOSMETKŮM

Předmětem realizace byla kompletní obnova části kanalizační stoky v ulici K Holosmetkům a to z důvodu jejího havarijního stavu, což bylo nezbytné vyřešit před vlastní rekonstrukcí komunikace a výstavbou chodníků v této lokalitě.

   
5. AUTOBUS 774

Roku 2020 jsme zajistili a uvedli do provozu novou autobusovou linku 774 PID. Příprava a vyjednávání trvala téměř 2 roky. Další informace ZDE.

 

Tento projekt je spolufinancován Středočeským krajem.

 

6. REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A STAVBA PĚŠÍHO PROPOJENÍ  - ULICE K HOLOSMETKŮM - 1. ETAPA

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající místní komunikace v ul. K Holosmetkům, která bude v celé řešené délce doplněna o nový chodník pro pěší.

Více ZDE.

 

Tento projekt je spolufinancován Středočeským krajem.

7. PROPOJOVACÍ CHODNÍK STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY ULICE NA LADA A NA LADECH

Předmětem řešení tohoto projektu je nový chodník, který propojí stávající zástavbu v ulicích Na Lada a Na Ladech.

Součástí navržených stavebních úprav je i nové veřejné osvětlení v podobě LED svítidel. 

Více ZDE.

   
8.ÚPRAVA KOMUNIKACÍ POD HÁJEM A NA VÝSLUNÍ 

Byla provedena obnova komunikace v části ulice Na Výsluní a Pod Hájem položením nového zpevněného asfaltového povrchu v celém řešeném rozsahu. 

 

Tento projekt je spolufinancován Středočeským krajem.

9. REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A STAVBA PĚŠÍHO PROPOJENÍ LOKALITA BRNKY + VO

Jedná se o rekonstrukci stávající vozovky v ulici Přemyšlenská v celkové délce cca 1460 m. 

Více ZDE.

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Středočeským krajem.

10. REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A STAVBA PĚŠÍHO PROPOJENÍ  - ULICE K HOLOSMETKŮM - 2. ETAPA

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce komunikace K Holosmetkům a U Vodojemu v délce 947 m, a to v úseku před křižovatkou s ul. Luční až k autobusovému obratišti – včetně řešení tohoto obratiště.

Více ZDE.

 

Tento projekt je spolufinancován Středočeským krajem a SFDI.

11. PĚŠÍ PROPOJENÍ PRŮBĚŽNÁ-PRAŽSKÁ

V přípravě je projekt pěšího propojení Průběžné ulice s ulicí Pražskou. 

Hlavní cíle projektu jsou:

  1. Doplnění chodníků od náměstí M. J. Husa po Syslovák na ulici Pražská a Průběžná.
  2. Doplnění přechodů pro chodce na ulici Průběžná.

Více informací naleznete ZDE.

            

 
12. REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A VÝSTAVBA CHODNÍKU V ULICI J. KÁMENA

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce vozovky ulice J. Kámena, zřízení nového chodníku podél části této komunikace, výměna veřejného osvětlení, vyřešení problematiky parkování a vybudování dešťové kanalizace.

Více ZDE.

   
13. HRACÍ STOLKY 

Chcete si zahrát Člověče nezlob se! nebo šachy na čerstvém vzduchu?

Podívejte se ZDE, kde můžete najít hrací stolky ve Zdibech.

 
14. REKONSTRUKCE KOMUNIKACE  V ULICI U RYBNÍKA

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce vozovky ulice U Rybníka. 

Více ZDE

 
15. KOMUNIKACE AKÁTOVÁ - HORNÍ - ZLATÝ KOPEC

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace Akátová, Horní a části ulice Zlatý Kopec. Doplněno bude také veřejné osvětlení a odvodnění. 

Více informací ZDE.

 
16. CYKLOSTEZKA ZDIBY-DOLNÍ CHABRY

Cílem této cyklostezky je zvýšit propustnost území pro cyklistickou dopravu a vybudovat cyklostezku v délce cca 1,6 km, která by propojila Zdiby s Dolními Chabry.

Více informací ZDE.

   
17. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE
 

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

18. TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBECNÍ KNIHOVNY

Předmětem projektu je vybavení obecní knihovny internetem, potřebnou IT technikou a výpůjčním systémem.

Více informací naleznete ZDE.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a ministerstvem pro místní rozvoj.

  
19. KOMUNITNÍ CENTRUM ZDIBY

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu, který se nachází na pozemku č. st. 170 a p.č. 371/3 v katastrálním území obce Zdiby.

Cílem je vytvoření prostor pro komunitní centrum, které se v obci dosud nenachází.

Více informací naleznete ZDE.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

19. SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI KOMUNITNÍHO CENTRA ZDIBY

Předmětem projektu je celkové zateplení budovy a výměna zdroje vytápění vč. vybudování otopné soustavy.

Více informací naleznete ZDE.

 

Tento projekt je spolufinancován Středočeským krajem.

20. STAVBA ZŠ

Výstavba 2. stupně základní školy je v rámci PODPORY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA 1. strategickým cílem obce Zdiby, který byl schválen zastupitelstvem obce Zdiby v rámci Programu rozvoje obce Zdiby pro r. 2020–2027, a to dne 25.6.2020 usnesením č. 84/8/2020 (ve znění změny přijaté dne 15.4.2021 pod usnesením č. 120/11/2021).

Více ZDE

 
21. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ A PARKOVÁNÍ U ŠKOLY

V souvislosti s projektem nové základní školy připravujeme také úpravu navazujícího veřejného prostranství, včetně řešení potřebného navýšení kapacity parkovacích míst.

Více ZDE.

 

 
22. VODOVOD V ULICI U RYBNÍKA

Jednalo se o stavbu nového vodovodního řadu, který byl navržen za účelem zásobování pitnou vodou nemovitostí v ul. U Rybníka. Součástí porjektu bylo také vybudování 8 vodovodních přípojek pro napojení rodinných a bytových domů.

Více informací ZDE.

 
23. OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU  - ULICE PŘEMYŠLENSKÁ

Předmětem projektu je provedení přeložky stávajícího vodovodního řadu z důvodu plánované rekonstrukce ulice Přemyšlenská.

 

Více ZDE.

 

Tento projekt je spolufinancován Středočeským krajem.

24. VODOVOD ZLATÝ KOPEC

Nově navržený vodovod bude zásobovat pitnou vodou oblast Zlatý kopec II. Je navrženo pět větví vodovodních řadů DN 100 PE100 RC SDR17 PN10 110x6,6 v celkové délce 1455,07 m.

Více ZDE.

 

 

 

25. VODOVOD LOMENÁ - POLNÍ

Nově navržený vodovod bude zásobovat pitnou vodou ulice Lomenou, Polní a část ulice Zelená.
Vodovod je naplánován v celkové délce 468,88 m.

Více informací ZDE.
 

 

Tato akce bude realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2021.

26. SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VO V OBCI ZDIBY

Předmětem projektu je modernizace části sítě veřejného osvětlení. Výměna bude provedena u 187 ks z celkového počtu 598 ks svítidel v obci.

Více ZDE.

 

 

 

27. SOLÁRNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Cílem projektu bylo zajistit osvětlení autobusových zastávek linky 774 v místech, kde není vybudované veřejné osvětlení. Provedena byla instalace celkem pěti solárních lamp veřejného osvětlení u zastávek Pod Hájem (1 ks) , Pod Mezí (3 ks) a Zlatý kopec (1 ks).

Více ZDE.

 

 

 

 

 
27. SOLÁRNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ČÁSTI ULICE NA LADECH

Cílem projektu bylo zajistit osvětlení ulice Na Ladech v úseku mezi křižovatkou s ulicí Akátovou a autobusovou zastávkou Zlatý kopec. Provedena byla instalace celkem čtyř solárních lamp veřejného osvětlení.

 

Více ZDE.

 

 

 
28. SOLÁRNÍ SPOT A DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROKOLA

Solární spot se nachází na letišti na Zlatém Kopci. Více ZDE

 

 

29. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULIC POLNÍ, JEDLOVÁ A K HOLOSMETKŮM

Projekt řeší vybudování nového veřejného osvětlení – nové stožáry, v části ulice K Holosmetkům (zastávka autobusu Polní) a v části cesty pro pěší podél lesa žlutá turistická značka), v obci Zdiby - Přemyšlení. 

Více ZDE.

 

 

 

 

30. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE PRŮBĚŽNÁ

Cílem projektu je doplnění chybějícího veřejného osvětlení v části ulice Průběžná, a to mezi ulicemi U cihelny a V Remízkách. 

Po mnoha peripetiích jsme získali územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 23.8.2022. Nyní přistoupíme k vysoutěžení zhotovitele díla. Bohužel nejen na tomto nevelkém projektu se ukazuje, jak je příprava projektů dlouhodobá, náročná a často i vlastnicky komplikovaná.

Více ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

31. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE SEDLECKÁ CESTA

Projekt řeší rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Sedlecká cesta.

Více ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

32. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE ŠULKOVNA

Projekt řeší vybudování nového veřejného osvětlení – nové stožáry a kabelová trasa, v ulici Šulkovna.

Projekt se komplikuje, dlouhodobě máme stanoviska dotčených orgánů, nicméně probíhají jednání s několika majiteli, kteří nesouhlasí s umístněním veřejného osvětlení na jejich pozemku.

Více ZDE.

 

 

 
33. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - LOKALITA POD HÁJEM

Projekt řeší vybudování nového veřejného osvětlení – nové stožáry a kabelová trasa, v lokalitě Pod Hájem, v obci Zdiby – Brnky. 

Více ZDE.

 

 

 
34. CYKLOSTEZKA NÁBŘEŽNÍ + VO
 

Jedná se o projekt nové cyklostezky, která bude spojovat Zdiby a Klecany. Projekt za aktivní účasti obce Zdiby připravuje a bude financovat Středočeský kraj. Obec Zdiby vybuduje v celé délce trasy cyklostezky nové veřejné osvětlení.


Více informací ZDE.

 
 
35. VO ZLATÝ KOPEC

Projekt je v současné době v přípravě. Jsme ve fázi umístění jednotlivých lamp. Projekt obsáhne ulice Dolní, Střední, Horní, Stinná, Zlatý kopec a Větrná.

 
36. NOVÉ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

Zatímco si děti užívaly letních prázdnin, chystali jsme pro ně překvapení na začátek školního roku, a to v podobě nového krásného sportovně volnočasového hřiště před družinou ZŠ.

Více ZDE.

 

 

Projekt „Víceúčelové hřiště pro Zdiby“ byl pořízen/realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

37. VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PRO ZDIBY

Na projekt se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 956 112,- Kč

Realizovat se bude na parc. č. 105/26 v k.ú. Přemyšlení. Více informací naleznete ZDE.

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

38. POŘÍZENÍ KOMPOSTÉRŮ PRO OBČANY OBCE ZDIBY

Předmětem projektu je prevence vzniku odpadů prostřednictvím pořízení kompostérů a kontejneru na textil. Veškeré pořízené zařízení bude k dispozici obyvatelům obce

Celkem bude pořízeno 357 kusů kompostérů o objemu 1400 l  a 1 kontejner na textil.

Více ZDE.

 
39. NOVÉ HERNÍ PRVKY NA ZAHRADĚ STARÉ MŠ

Zahrada staré MŠ se letos na jaře dočkala výrazné proměny. Na základě návrhu zpracovaného zahradním a krajinářským ateliérem Proluka byly na zahradu staré MŠ instalovány nové herní prvky.

Více ZDE.

 
40. ZELEŇ Z NADACE ČEZ

V polovině prosince 2020 jsme dokončili výsadbu zeleně na třech místech v intravilánu obce. Nové duby přibyly na náměstí M. J. Husa, třešně budou zdobit nejbližší okolí obecního úřadu. Avšak největší část výsadby zůstává skryta pohledu veřejnosti. Jedná se totiž o nově rekultivovaný svah a rovinu pod budovami zelené a žluté mateřské školky. Tento prostor umožní rozšíření zahrady školky o další hrací plochu pro naše nejmenší. Více informací ZDE.

Realizaci projektu podpořila částkou 100 000 Kč Nadace ČEZ. Nadaci ČEZ  tímto děkujeme. 

 
ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ41.45.43., 47.

Jak jsme již dříve avizovali, je jedním z našich cílů vylepšení vzhledu veřejných prostor. Umožní-li to rozpočet obce, chtěli bychom provést úpravy v lokalitách: Náměstí M. J. HusakoupalištěV Remízkáchparčík U Louže, Náves Brnky a alej Brnky. Případně i dalších menších ploch. Část stromů bude vysazena díky projektu Výsadba stromů v obci Zdiby podpořeného SFŽP ČR. Více se dozvíte ZDE.

 
41. NÁMĚSTÍ MISTRA JANA HUSA

Tento projekt je již dokončen. Náměstí M. J. Husa zve k posezení i pohrání. Více se dozvíte ZDE

 

Podpořeno z grantového programu České spořitelny Dokážeme víc ve spolupráci s Nadací Via.

42. REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO PARKU VLTAVSKÉ TŮNĚ

Lokalita Vltavských tůní byla vyčištěna od nebezpečného a komunálního odpadu, stromy prošly odborným zdravotním řezem a díky řízené pastvě ovcí a ošetřování lokality dle schváleného plánu péče je možné tuto lokalitu využít k odpočinku a pozorování přírody. 

Více ZDE

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

43. VÝSADBA STROMŮ V NOVÉ ČÁSTI OBCE ZDIBY

Podařilo se nám získat další dotaci na výsadbu stromů v obci. Konkrétně na 52 stromů pro lokalitu Přemyšlení. Tato výsadba přispěla ke zlepšení životního prostředí a k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody v krajině.

Více ZDE.

 
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
 
43. VÝSADBA STROMŮ V PŘEMYŠLENÍ

Jedná se o další dotaci na výsadbu stromů v lokalitě Přemyšlení. Bylo vysazeno 52 stromů, a to v ulicích  Klecanská, U Louže, K Louži, Centrální – jižní část a Průběžná.

Více ZDE.

      
   
44. PARČÍK PŘÍKRÁ ULICE + ZVONKOHRA

Kompletní úpravou prošel i veřejný prostor u křižovatky ulic Příkrá a Prostřední, kde vznikl příjemný miniparčík na posezení kolemjdoucích obyvatel. Doplněna byla i zvonkohra, která byla slavnostně vysvěcena v září 2022. Více informací o zvonkohře naleznete ZDE

 
45. PŘÍRODNÍ PARK U KOUPALIŠTĚ

Prostor u koupaliště doznal v poslední době velkých změn. Obec Zdiby zakoupila koncem r. 2021 cca 5000 m2 pozemků u této vodní plochy se záměrem zachovat v centru obce tuto přírodní lokalitu a dále posilovat a rozvíjet její přírodní funkce. 

 

Více ZDE.

 
46. CESTY KRAJINOU PRO PĚŠÍ

Jedna z věcí, které trápí řadu obyvatel Zdib je chybějící propojení jednotlivých částí obce a nedostatek možností vycházkových tras pro pěší či kolo.

Rádi bychom obnovili některé ze starých historických cest a také vybudovali nová propojení mezi částmi obce, kde nyní hrozí další zaslepení lokalit. 

Více ZDE.

 
47. NÁVES BRNKY A KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ PLOCHY ZELENĚ ZA SV. JÁNEM V BRNKÁCH

Předmětem projektu je komplexní krajinářské řešení plochy zeleně Za sv. Jánem v Brnkách.

Více ZDE.

 

 

48. PROSTOR PODÉL PRŮBĚŽNÉ

V projektu je řešeno oživení prostoru podél páteřní ulice Zdib. Řešeno bylo více míst - u rybníka Syslovák, úsek od hospody U Řeháků po základní školu, u obecního úřadu, u křižovatky s ulicí Formanská u křížku,  Více ZDE.

 

49. KRUHOVÝ OBJEZD U CIHELNY

Kruhový objezd U Cihelny je v současné době osazován keři a trvalkami. Další informace budou doplněny. 

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

50. VÝSADBA STROMŮ V OBCI ZDIBY

Na 3 veřejných lokalitách v obci Zdiby bude vysazeno celkem 38 stromů. Výsadbou dřevin dojde ke zlepšení mikroklimatu těchto veřejných ploch a také k dotvoření jejich estetického funkce. Kromě se stanou vysazené dřeviny biotopem některých skupin živočichů a vytvoří pro ně úkryty i potravní nabídku.

Více o jednotlivých lokalitách výsadby se dozvíte ZDE.

 

     

 

Patička stránky