GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

 

       

V souladu s Programem rozvoje obce - Strategickým cílem č. 2 Revitalizace veřejných prostranství a krajiny se postupně snažíme realizovat jednotlivá navržená opatření. Postupně zde tedy budou přibývat informace o dalších projektech v této oblasti.

 

Lokality realizace:

Náměstí M. J. Husa

V Remízkách

Parčík U Louže

Náves Brnky

Brnky - alej

Kruhový objezd U Cihelny

Na Čihadlech

Prostor podél Průběžné

 

NÁMĚSTÍ MISTRA JANA HUSA

Návrh úprav spočívá v celkové rehabilitaci prostoru. Severní strana s pomníkem Jana Husa je akcentována komponovanými smíšenými trvalkovými výsadbami, pozadí prostoru je zakončeno keřovými kulisami. V klidovější části parku je navržena travnatá plocha nového odpočivadla s posezením. V celém prostoru je navržena nová síť pěších cest, reagující na směry stávajících pěších tahů a zároveň respektující formální charakter prostoru.

Jihovýchodní roh u zastávky, kde se nachází informační tabule, poštovní schránka a je zde větší pohyb osob, je navržen jako zpevněný nástupní prostor do parku, z něhož vychází páteřní cesta parkem. Nástupní plocha a cesty jsou navrženy z kamenné dlažby.

Parčík je doplněn o výsadby solitérních stromů, které dotvoří rámec prostoru a vytvoří stromořadí podél Pražské ulice. Prostor parku je od navazujících ploch oddělen výsadbou středně vysokého živého plůtku bez pravidelného tvarovacího řezu, který nahradí stávající transparentní dřevěný plůtek. Živý plůtek je na vnitřní straně parku podél ulice Pražské a Prostřední doplněn trvalkovým rabatem.

                                     

 

Z dotace Nadace ČEZ již byly vysazeny 2 kusy dubu letního.

 

 

 

V REMÍZKÁCH

Předmětem řešené dokumentace je revitalizace drobné plochy veřejné zeleně na hranici obytné zóny V Přemyšlení, části obce Zdiby.

Návrh řešení respektuje stávající danosti prostoru: polohu autobusové zastávky, pěší tahy k ní a k přechodu a v neposlední řadě pozici symbolu - lípy republiky s kamenným blokem. Předložené řešení nezasahuje do individuálních výsadeb v úzké části.

Návrh řešení spočívá v umístění drobného odpočivadla v řešené ploše a posílení vegetace.

Navržené odpočivadlo tvoří jedna dřevěná lavička situovaná v blízkosti vysazené lípy republiky a kamenného bloku, doplněná dvojicí kvetoucích záhonů keřů.

Vzhledem k velikosti řešené plochy a symbolickému významu již vysazené lípy nejsou do řešeného území navrhovány žádné další stromy, které by potřely její výjimečnost. Ze vzrůstnějších taxonů jsou zde navrženy skupiny keřových šeříků, které dotvoří charakter a stín v území, pomohou zakrýt masivní ohradní zeď na hranici pozemku s obytnou zástavbou. Podél ohradní zdi jsou šeříky doplněny pustorylem a trojpukem do smíšeného živého plotu. Pustoryl bude vytvářet clonu též před rozvodným objektem na kraji pozemku. Travnatá plocha řešené části je doplněna nízkým živým plůtkem, který vytvoří pocitovou útulnost a bezpečí v pobytové části. V území je dále potvrzen prošlapaný pěší tah a je v návrhu transformován do podoby šlapákové cesty z přírodního kamene či betonových desek. V blízkosti autobusové zastávky je opět navržena skupina keřovitých šeříků a v pozadí skupina tavoly kalinolisté při ohradní zdi.

 

 

PARČÍK U LOUŽE

Předmětem realizace je revitalizace parkové plochy, která se nachází v křížení ulic U Louže a K Louži.

Návrh řešení zachovává maximální možný rozsah původní dispozice, nevstupuje do základního rozvržení cest a podstatné části vegetace.

V rámci projekčních prací byla vytipována potenciální místa pro umístění herních prvků a byl navržen sortiment herních prvků k dalšímu výběru. Zvolený herní prvek byl umístěn do plochy tak, aby v budoucnu mohla být nabídka herních aktivit dále rozšířena, nebyla však podmínkou výsledné podoby prostoru.

Stávající lípy budou ošetřeny a bude vylepšen jejich kořenový prostor technologií airspade (zlepšení provzdušnění kořenů). U stávající trojice neprosperujících dubů červených bude provedeno přesazení z prostoru (budou přesazeny na jiné stanoviště v rámci obce). Přesazení dubů je žádoucí s ohledem na jejich obtížnou kombinovatelnost se zachovanými a lépe prosperujícími lípami (jiný charakter a velikost korun, nekompatibilní).

V celém řešeném území bude posíleno stromové patro, které bude z převážné většiny tvořeno vícekmennými výpěstky, které lépe zútulní řešený prostor.

Parčík dostane uživatelsky komfortní vegetační rámec umožňující příjemný pobyt i při letních slunných dnech.

Stávající keřové patro bude lokálně redukováno v místech nových výsadeb a doplněno novými dosadbami tak, aby parčík byl oddělen živým plotem od okolní zpevněné plochy chodníků, komunikací a parkování, čímž dojde ke zvýšení intimity v prostoru.

Nové stromy (lípa srdčitá – 2 ks, javor babyka – 6 ks, třešeň ptačí – 2 ks, javor amurský – 3 ks, muchovník Lamarckův – 6 ks) budou vysazeny z dotace SFŽP (Výsadba stromů v obci Zdiby)

 

NÁVES BRNKY

Navržené provozní a kompoziční řešení je založeno na vytvoření centrálního odpočívadla ve středu (těžišti) návsi. Pozice, tvar a orientace odpočívadla pracuje s výhledy - posezení se z pod korun stromů otevírá k pohledům na brnecký zámek a na lípu republiky (vysazenou v r. 2018 ke stému výročí založení republiky), která se nachází na protilehlém ostrohu nad amfiteátrem. Její pozice je v tomto konceptu posílena pobytovým prvkem kruhové lavice či jiným sedacím prvkem umožňujícím výhled do rekreačního sadu a parku, směrem na náves či na brnecký zámek.

Odpočívadlo je navrženo jako oválné, zpevněné odseky nebo mlatem. Je napojeno z okolních ploch pomocí subtilní šlapákové pěšiny v trávníku (variantně odseková cesta, mlat). Vlastní pobytový prostor je rámován trojicí lip a od travnaté plochy je odděleno trvalkovým lemem, který vytvoří příjemnou polointimní atmosféru v místě. K relaxaci a odpočinku poslouží navržený mobiliář - dřevěné lavičky a set stolu s lavicemi.

V blízkosti odpočívadla je dále situován prostor pro hry menších dětí (zejména předškolní věkové kategorie). Travnaté plochy budou urovnány a vegetaci návsi doplní výsadby solitérních okrasných (neplodících) třešní. Veřejné prostranství je od okolního, ne vždy utěšeného prostoru, odděleno živým plotem, oživeným kvetoucími skupinami keřů.

Kromě níže popsaných úprav zeleně plánujeme také rekonstrukci a úpravu tvaru křižovatky, úpravu povrchů a vybudování nových chodníků. To však bude předmětem jiného projektu.

 

Nové stromy (5 ks třešeň ptačí, 3 ks lípa velkolistá) budou v této lokalitě vysazeny z dotace SFŽP (Výsadba stromů v obci Zdiby).

 

BRNKY - ALEJ

Na úpravu Návsi Brnky naváže výsadba 11 kusů jabloně mnohokvěté v lokalitě Brnky – alej. Výsadba bude financována z dotace SFŽP (Výsadba stromů v obci Zdiby).

V této lokalitě plánujeme i další úpravy - více ZDE.

 

KRUHOVÝ OBJEZD U CIHELNY

Dalším místem, které doznalo změny je kruhový objezd U Cihelny – pro léto 2021 jsme zde nově oseli letničkový záhon.

 

NA ČIHADLECH
V lesíku Na Čihadlech se děti zakrátko dočkají nového multifunkčního herního prvku.

 

PROSTOR PODÉL PRŮBĚŽNÉ

Pustili jsme se do úprav zeleně podél ulice Průběžné. Postupně dosazujeme a revitalizujeme keře podél hlavní ulice.

Zcela novou podobu dostal prostor u křížku ve Formanské ulici.

 

U obecního úřadu vznikl záhon s trvalkami.

 

 

Patička stránky