GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A STAVBA PĚŠÍHO PROPOJENÍ - ULICE K HOLOSMETKŮM -

- 1. ETAPA

 

Stav realizace: vydáno stavební povolení, probíhá výběr zhotovitele

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající místní komunikace v ul. K Holosmetkům, která bude v celé řešené délce doplněna o nový chodník pro pěší.

Začátek úseku je navržen u č. p. 236, kde bude respektován stávající vjezd i vstup. Vozovka zde bude rozšířena. Stavební práce související s rekonstrukcí jsou pak navrženy v rozsahu až po stávající stykovou křižovatku ulic Na Brnky / K Holosmetkům, která je součástí řešených úprav.

Současně se zpevněnými plochami řeší projekt i jejich odvodnění. Odvodnění řešeného území není v současné době nijak řešeno. Voda přetéká na soukromé pozemky, kde je pak povrchově vsakována do podloží. Nově jsou navrženy vsakovací objekty na pozemku obce, kde bude voda akumulována a následně vsakována do podloží. Veřejné osvětlení se v řešeném úseku ulice nenachází.

Dále je v projektu navrženo vybudování veřejného osvětlení, které se v lokalitě nenachází.

S ohledem na polohopisné a výškové uspořádání nových zpevněných ploch, bude při realizaci projektu nutné provést přeložku kabelu CETIN a podzemního kabelového vedení VN.

 

Cíle projektu:

► sjednotit šířkové uspořádání stávající místní komunikace,

► doplnit chodník a segregovat tak pěší od silniční motorové dopravy,

► vyřešit odvodnění,

► zvýšit bezpečnost doplněním veřejného osvětlení

 

 

Vložený dokument

K Holosmetkům - rekonstrukce komunikace a pěší propojení - 1. etapa pdf pdf 759 kB

Patička stránky