GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

PŘIPOJENÍ NEMOVISTOSTI NA KOMUNIKACI

Postup při žádání o připojení nemovitost na komunikaci:

  1. Zajistit si vyjádření ke stavbě sjezdu k novostavbě ze strany Policie ČR, Dopravního inspektorátu Praha venkov – Východ (Mladoboleslavska 38 , 190 17 Praha 9, Vinoř, Tel.: 974881251-3).

K žádosti je nutno přiložit také výkres s rozhledovými poměry v místě připojení zpracovaný v souladu s ČSN 73 6110  (zajistí nejspíše Váš projektant, nejsou-li již zapracovány přímo ve stávající projektové dokumentaci), s tím, že připojení na místní komunikaci musí být zřízeno v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

  1. Podat žádost na OÚ Zdiby o vydání povolení (vzor viz níže) a jako její přílohy dodat:
  • vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Praha venkov – Východ dle bodu 1 výše,
  • výkres s rozhledovými poměry a
  • textovou část projektové dokumentace s popisem způsobu technického provedení sjezdu (nejčastěji jde o informaci ze souhrnné technické zprávy).

V případě veřejně přístupných účelových komunikací v obci Zdiby (viz pasport komunikací obce Zdiby dostupný na webu obce) je ve vybraných věcech (zejména pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu) věcně a místně příslušným silničním správním úřadem Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor dopravy, Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav 250 02, kam je nutno směřovat žádost. V dalších podrobnostech k věcné a místní příslušnosti viz § 40 zákona o pozemních komunikacích.

Po podání zahájí OÚ příslušné správní řízení a následně vydá rozhodnutí o povolení připojení.

Před vydáním rozhodnutí je žadatel vyzván k úhradě správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, příloha – sazebník, položka 36, písm. c).  Výše správního poplatku je 500,- Kč.

Povolení se vydává ve správním řízení, a to ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti a ve složitých případech až ve lhůtě 60 dnů a s touto lhůtou je nutné ze strany žadatele počítat (závisí také na počtu dotčených subjektů, podaných námitkách a dalších okolnostech). Doložením řádně vyplněné žádosti a výše uvedených příloh urychlíte správní řízení.

Svou žádost podávejte ve vlastním zájmu v dostatečném předstihu.

 

Vložený dokument

Žádost o povolení připojení komunikace nebo nemovitosti sjezdem docx docx 36 kB

Patička stránky