GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

PŘIPOJENÍ NEMOVISTOSTI NA KOMUNIKACI

Postup při žádání o připojení nemovitost na komunikaci:

  1. Zajistit si vyjádření ke stavbě sjezdu k novostavbě ze strany Policie ČR, Dopravního inspektorátu Praha venkov – Východ (Mladoboleslavska 38 , 190 17 Praha 9, Vinoř, Tel.: 974881251-3).

K žádosti je nutno přiložit také výkres s rozhledovými poměry v místě připojení zpracovaný v souladu s ČSN 73 6110  (zajistí nejspíše Váš projektant, nejsou-li již zapracovány přímo ve stávající projektové dokumentaci), s tím, že připojení na místní komunikaci musí být zřízeno v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

  1. Podat žádost na OÚ Zdiby o vydání povolení – lze využít viz zde: https://www.obeczdiby.cz/stanovisko-obce-ke-stavbe/   a jako její přílohy dodat:
  • vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Praha venkov – Východ dle bodu 1 výše,
  • výkres s rozhledovými poměry a
  • textovou část projektové dokumentace s popisem způsobu technického provedení sjezdu (nejčastěji jde o informaci ze souhrnné technické zprávy).

 

Po podání zahájí OÚ příslušné správní řízení a následně vydá rozhodnutí o povolení připojení.

Před vydáním rozhodnutí je žadatel vyzván k úhradě správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, příloha – sazebník, položka 36, písm. c).  Výše správního poplatku je 500,- Kč.

Správní řízení se všemi povinnými lhůtami (např. lhůtou pro podání námitek, odvolání apod.) trvá obvykle cca 20-45 dnů (závisí na počtu dotčených subjektů, podaných námitkách a dalších okolnostech).

 

Patička stránky