GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Předání veřejné infrastruktury do majetku obce

 

Dne 16.12.2021 schválilo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 168/15/2021 pravidla pro přejímání veřejné infrastruktury do majetku obce.

Veřejnou infrastrukturou se rozumí zejména:

 1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, silnic, chodníků, stezek a s nimi souvisejících zařízení a
 2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, tj.:

vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, veřejné osvětlení apod.

Předání nové veřejné infrastruktury stavebníkem

 • jedná se o situaci, kdy stavebník žádá obec o vyjádření obce ke stavebnímu záměru a současně bude budovat novou veřejnou infrastrukturu;
 • odprodej za 100,-Kč na základě kupní smlouvy uzavřené nejpozději do dne vydání souhlasu obce se stavebním záměrem;
 • na obcí přebíranou novou veřejnou infrastrukturou musí být poskytnuta záruka po dobu nejméně 60 měsíců od kolaudace;
 • práce budou provedeny v odpovídající kvalitě zhotovitelem majícím oprávnění k provedení těchto prací;
 • veřejná infrastruktura musí být vystavěna tak, aby plnila příslušné platné technické normy a předpisy;
 • před převzetím musí stavebník:

»  vypořádat majetkoprávní vztahy a případná zatížení (zástavní právo, věcná břemena či jiná práva třetích osob), resp. uzavřít odpovídající dohody, která majetkoprávní vztahy k veřejné infrastruktuře upraví;

» předložit aktuální souhlasy správců jednotlivých sítí, vydaných k době přejímky, deklarujících jejich připravenost k provozování;

» předat kompletní dokumentaci v papírové i elektronické podobě (PDF i otevřené formáty) – především projektová dokumentace, stavební povolení, kolaudační souhlas, dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření provedené stavby, jakož i smluvní podmínky zajištění záruky, správy, pojištění, dokumentaci věcných břemen apod.

Přejímání veřejné infrastruktury do vlastnictví obce není nárokové.

Předání stávající veřejné infrastruktury stavebníkem

 • jedná se o situaci, kdy stavebník žádá obec o vyjádření obce ke stavebnímu záměru a přitom vlastní veřejnou infrastrukturu, kterou v minulosti obci nepředal;
 • odprodej za 100,-Kč na základě kupní smlouvy uzavřené nejpozději do dne vydání souhlasu obce se stavebním záměrem;
 • před převzetím musí stavebník:

» vypořádat majetkoprávní vztahy a případná zatížení (zástavní právo, věcná břemena či jiná práva třetích osob), resp. uzavřít odpovídající dohody, která majetkoprávní vztahy k veřejné infrastruktuře upraví;

» předložit aktuální souhlasy správců jednotlivých sítí, vydaných k době přejímky, deklarujících jejich připravenost k provozování;

» předat kompletní dokumentaci v papírové i elektronické podobě (PDF i otevřené formáty) – především projektová dokumentace, stavební povolení, kolaudační souhlas, dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření provedené stavby, jakož i smluvní podmínky zajištění záruky, správy, pojištění, dokumentaci věcných břemen apod.

Převzetí veřejné infrastruktury do vlastnictví obce není nárokové a podléhá v každém jednotlivém případě posuzování celkového stavu infrastruktury včetně veškerých předložených listin a dokumentů.

Předání stávající veřejné infrastruktury - jiné

 • jedná se o situaci, kdy majitel veřejné infrastruktury nežádá obec o vyjádření obce k nové stavbě, ale je ochoten předat v minulosti vybudovanou veřejnou infrastrukturu obci;
 • odprodej za 100,-Kč na základě kupní smlouvy;
 • před převzetím musí majitel veřejné infrastruktury:

» vypořádat majetkoprávní vztahy a případná zatížení (zástavní právo, věcná břemena či jiná práva třetích osob), resp. uzavřít odpovídající dohody, která majetkoprávní vztahy k veřejné infrastruktuře upraví;

» předložit aktuální souhlasy správců jednotlivých sítí, vydaných k době přejímky, deklarujících jejich připravenost k provozování;

» předat kompletní dokumentaci v papírové i elektronické podobě (PDF i otevřené formáty) – především projektová dokumentace, stavební povolení, kolaudační souhlas, dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření provedené stavby, jakož i smluvní podmínky zajištění záruky, správy, pojištění, dokumentaci věcných břemen apod.

Převzetí veřejné infrastruktury do vlastnictví obce není nárokové a podléhá v každém jednotlivém případě posuzování celkového stavu infrastruktury včetně veškerých předložených listin a dokumentů.

Patička stránky