GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Uložit jako PDF

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

A) DLE § 5 ODST. 1 A 2 ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
B) DLE § 5 ODST. 3 ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
C) DLE § 5 ODST 5 ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
D) REGISTR OZNÁMENÍ
E) DLE DALŠÍCH ZÁKONŮ

A. Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů

1. NÁZEV

Obec Zdiby

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Obec Zdiby je územním samosprávným společenstvím občanů založeným dle zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích.

V současnosti se právní postavení obce řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Obec rovněž vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a případné zvláštní orgány obce (komise, výbory apod).

a) Organizační schéma obce:

 • Zastupitelstvo obce       
 • Zastupitelstvo obce zřizuje následující výbory:
  • Finanční výbor
  • Kontrolní výbor
 • Rada obce
 • Rada obce zřizuje následující komise:
  • Komise rady obce pro rozvoj obce, životní prostředí a dopravu
  • Komise rady obce pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty
 • Starosta
 • Obecní úřad
 • Odbory obecního úřadu - není členěn na odbory
 • Tajemník obecního úřadu
 • Obecní policie
 • Povodňová komise

b) Obcí zřizované nebo řízené organizace:

Základní a Mateřská škola Zdiby, Obecní policie Zdiby, JSDH Zdiby, Knihovna, Sběrné místo

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Přesný název:

Obec Zdiby

Název ulice, č.p./č.e. nebo č.or.:

Průběžná 11

Název obce:

Zdiby

PSČ, adresní pošta:

250 66 Zdiby

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Přesný název:

Obecní úřad Zdiby

Název ulice, č.p./č.e. nebo č.or.:

Průběžná 11

Název obce:

Zdiby

PSČ, adresní pošta:

250 66 Zdiby

4.3 Úřední hodiny

Pondělí:

8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

 

Úterý:

8:00 - 12:00

Středa:

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:

8:00 - 12:00

Pátek:

zavřeno

4.4 Telefonní čísla

+420 284 890 215

(starostka)

+420 284 890 218

(místostarostka)

+420 284 890 217

(podatelna)

+420 284 890 760; +420 284 890 219

(pokladna, evidence obyvatel)


4.5 Adresa internetové stránky

http://obeczdiby.cz/
 

4.6 Adresa podatelny

Přesný název:

Obec Zdiby

Název ulice, č.p./č.e. nebo č.or.:

Průběžná 11

Název obce:

Zdiby

PSČ, adresní pošta:

250 66 Zdiby

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@obeczdiby.cz

podatelna

Další elektronické adresy

eva.slavikova@obeczdiby.cz

starostka

katerina.kolarova@obeczdiby.cz

místostarostkä

tajemnik@obeczdiby.cz tajemník obecního úřadu

simona.dubnova@obeczdiby.cz

účetní

petra.vorackova@obeczdiby.cz

zábory veř. prostranství, kácení stromů, administrativa

jitka.uhlova@obeczdiby.cz

pokladna, evidence obyvatel, vidimace, legalizace, poplatky

jana.hyklova@obeczdiby.cz

podatelna, pokladna, poplatky
monika.seidlova@obeczdiby.cz facebook, web obce, projekty obce, administrativa
udrzba@obeczdiby.cz údržba

martina.schmiedtova@obeczdiby.cz

správa veřejné zeleně

4.8 Datová schránka

identifikátor datové schránky: vt2b6m8

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Číslo účtu: 2623201, kód banky: 0100


Jiné způsoby platby:

Platební kartou nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

Popř. poštovní poukázkou na adresu obecního úřadu.

6. IČ

00241032

7. DIČ

CZ00241032

8. DOKUMENTY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Dokumenty obce najdete v sekci Úřední deska. Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah listinné úřední desky obce podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

8.2 Rozpočet

Schválený rozpočet obce včetně změn a závěrečný účet obce, jakož i případné další dokumenty najdete zde.

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. lze podat následujícími způsoby:

 • Osobní podání (ústně či písemně) - na obecním úřadě: Obec Zdiby, Průběžná 11 Zdiby
 • Elektronické podání - prostřednictvím elektronické podatelny na adresu podatelna@obeczdiby.cz
 • Elektronické podání - prostřednictvím datové schránky ISDS vt2b6m8
 • Písemné podání poštou - na adresu obecního úřadu: Obec Zdiby, Průběžná 11 Zdiby, 250 66 Zdiby
 • Telefonické podání – tel.číslo
 • 284 890 215 (starostka)
  284 890 220; 284 890 218 (1.místostarostka; 2.místostarostka)
  284 890 217 (podatelna)
  284 890 013 (účetní)
  284 890 760; 284 890 219 (pokladna, ev.obyvatel)

K podání žádosti lze použít formulář.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel obecní úřad. Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, lhůta může být prodloužena o 10 dnů ze závažných důvodů dle zákona.

 

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti a další podání je možné podat následujícími způsoby:

 • Osobní podání (ústně či písemně) - na obecním úřadě: Obec Zdiby, Průběžná 11 Zdiby
 • Elektronické podání - prostřednictvím elektronické podatelny na adresu podatelna@obeczdiby.cz
 • Elektronické podání - prostřednictvím datové schránky ISDS vt2b6m8
 • Písemné podání poštou - na adresu obecního úřadu: Obec Zdiby, Průběžná 11 Zdiby, 250 66 Zdiby
 • Telefonické podání – tel.číslo
 • 284 890 215 (starostka)
  284 890 220; 284 890 218 (1.místostarostka; 2.místostarostka)
  284 890 217 (podatelna)
  284 890 760; 284 890 219 (pokladna, ev.obyvatel)

K podání žádosti lze použít formulář.

11. PŘEDPISY

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Obec jedná a rozhoduje zejména podle níže uvedených právních předpisů, jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy České republiky. Tyto právní předpisy jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. – ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých zákonů
 • Zákon č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon

11.2 Vydané právní předpisy

Platné právní předpisy obce - obecně závazné vyhlášky a nařízení - naleznete zde; rovněž jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Dostupný zde.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. dosud nebylo vydáno.

13. LICENČNÍ SMLOUVY

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy naleznete zde.

13.2 Výhradní licence

Obec výhradní licence neposkytuje.

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Dostupná zde

 

B. Povinně zveřejňované informace - § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Informace poskytnuté na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

C. Veřejně přístupné registry, evidence, seznamy nebo rejstříky – informace dle § 5 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.

 • V současnosti obec nevede žádné veřejně přístupné rejstříky tohoto charakteru.

Rovněž lze využít následující odkazy:

Při vyhledávání v rejstřících a databázích zadejte do pole "Obec" název obce, event. do pole "Kraj" zadejte název kraje, k němuž obec náleží.

Katastr nemovitostí

Obchodní rejstřík

Živnostenský rejstřík

Administrativní registr ekonomických subjektů – ARES

Národní registr poskytovatelů zdravotnických služeb

Ostatní registry a rejstříky státní správy

 

D. Registr oznámení veřejných funkcionářů podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění

Oznámení veřejných funkcionářů obce o majetku, činnostech, příjmech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, jsou součástí Centrálního registru oznámení vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Každý má právo do registru nahlížet zde.

 

E. Informace povinně zveřejňované dle jiných zákonů

Tyto dokumenty jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

Patička stránky