GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

Obecní úřad ve Zdibech zajišťuje v podatelně ověřování podpisů (tzv. legalizaci) a ověřování listin (tzv. vidimaci).

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací s ověřuje, že opis nebo kopie se shoduje s předloženou listinou, která je originálem nebo již vidimovanou (úředně ověřenou) listinou.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.     

Co je potřeba předložit:

K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které žádáte ověření pravosti podpisu a platný doklad totožnosti.

K vidimaci na úřadě předložte originál listiny nebo již úředně vidimovanou listinu, kterou požadujete vidimovat a případně fotokopii této listiny. Na náklady žadatele lze pořídit fotokopii listiny na úřadě.

Výše uhrad:

 • Vidimace je zpoplatněna za každou započatou stránku částkou 30,- Kč
 • Legalizace je zpoplatněna za každý podpis částkou 30,- Kč

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Vidimace a legalizace se na listině vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.  

Kdy není možné vidimaci a legalizaci provést:

Vidimace se neprovede:

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský   průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek,  lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka,  protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba;
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo  slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně   předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena   ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele;
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem,   jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie   listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele;
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že předložená listina obsahovala viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram;
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka;
 • jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena;
 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná: o prvopis (již ověřenou vidimovanou listinu) listinu, která je výstupem z autorizované konverze  dokumentů, - opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo - stejnopis písemného vyhotovení  rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace se neprovede:

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a  není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Více informací o ověřování podpisů a listin najdete na stránkách MVČR zde.   

Patička stránky