GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

K vydání prvního občanského průkazu musí občan předložit:

- rodný list 
- popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů 
- doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:
- dosavadní občanský průkaz
- občané narození v hl. m. Praze předloží rodný list 
Pokud již platnost občanského průkazu skončila, je nutné předložit další platný doklad (cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz) nebo rodný list.

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte:
- dosavadní občanský průkaz 
- doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj ( doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu). 

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete –li předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:
- doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz,zbrojní průkaz) příp. rodný list 
- potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu)
- k žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů předložíte 2x foto (tyto občanské průkazy se vydávají pouze v souvislosti s volebním právem).

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložíte:
- rodný list, to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství 
- další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v registru obyvatel, evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
- doklad o státním občanství. 

K vydání občanského průkazu pro občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven a předkládá:
- rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
- rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti
- další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v registru obyvatel, evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů, nebo v evidenci cestovních dokladů
- občanský průkaz opatrovníka a doklad o ustanovení opatrovníkem, nebo občanský průkaz jiného zákonného zástupce


Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o omezení způsobilosti k právním úkonům, předkládá:
- rodný list občana jemuž má být občanský průkaz vydán 
- rozhodnutí soudu o zrušení omezení způsobilosti občana k právním úkonům 
- další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v registru obyvatel, evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů. 

Při přijetí žádosti vám budou předložené doklady vráceny.

 

POPLATKY


Vydání občanského průkazu 

1) Se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem: 

Občanu staršímu 15 let: do 30 pracovních dnů - 0,- Kč do 5 pracovních dnů - 500,- Kč do 24 hodin -1000,- Kč

Občanu mladšímu 15 let: do 30 pracovních dnů - 50,- Kč do 5 pracovních dnů - 300,- Kč do 24 hodin - 500,- Kč

2) Bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce – 100 Kč. Občanu mladšímu 15 let – 50 Kč.

3) Se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy – 100 Kč.

4) Se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200 Kč.

5) Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti – 100 Kč.

Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu – 100 Kč.

Jak si zařídit - OP a pasy

Název Typ
Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018 pdf pdf
Informace k vydávání občanský průkazů a pasů jpg jpg

Patička stránky