GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

OBEC ZDIBY

 

Souhrn nejčastějších správních a místních poplatků stanovených v obci Zdiby

 

SPRÁVNÍ POPLATKY dle zákona č. 634/2004 Sb.:

(nejčastější správní poplatky hrazené v obci Zdiby)


Poplatek za ohlášení změny místa trvalého pobytu                                                                                                        50,- Kč
(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 2)

Poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu                                                                     100,- Kč 
(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 2, písm. d)

Poplatek za ověření kopie (vidimace)                                                                                                                              30,- Kč
(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 4)

 Poplatek za ověření pravosti podpisu (legalizace)                                                                                                         30,- Kč
(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 5)

Poplatek za vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice
 a místní komunikace na dobu platnosti
(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 36)

  • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní                                                                                                                           100,- Kč
  • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců                                                                                                                   500,- Kč
  • delší než 6 měsíců                                                                                                                                                 1.000,- Kč

Poplatek za vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na
silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci                                                                                        500,- Kč

a na odpočívku dálnice anebo na silnici I. třídy                                                                                                         1.000,- Kč

(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 36)

Pozn.: Další možné správní poplatky viz text zákona č. 634/2004 Sb.

 

MÍSTNÍ POPLATKY

(nejčastější místní poplatky hrazené v obci Zdiby)

Poplatky za psa
(Obecně závazná vyhláška Obce Zdiby č. 3/2019)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa                                                                                                                                                               350,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                                                                          500,- Kč                                         

c) za psa, jehož držitelem je osba starší 65 let                                                                                                                   200,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                                                                     300,- Kč

Pozn.: Výjimky a úlevy viz text obecně závazné vyhlášky.

Do 15ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti (viz čl. 3 Obecně závazné vyhlášky Obce Zdiby č. 3/2019) předejte na obecní úřad Zdiby vyplněnou Evidenční kartu psa. Ve formátu MS Excel je formulář ke stažení níže.

Poplatek uhraďte:

• do 30. června daného kalendářního roku;

• vznikne-li poplatková povinnost po 30. červnu, uhraďte poplatek nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla.

 

 

Poplatek z pobytu
(Obecně závazná vyhláška č. 4/2019)

a) za každý zpočatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku                                                                                              20,- Kč

Pozn.: Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu - viz čl. 4 a 5 OZV č. 4/2019. Poplatek je splatný nejpozději do 15. dne následujícího měsíce v pokladně OÚ Zdiby.

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství
(Obecně závazná vyhláška č. 5/2019)

Sazba poplatku činí 

za m2 a den
(i započatý)

za m2 /týden za m2/měsíc za m2/rok
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb, 10,-Kč 60,- Kč 250,- Kč 2 500,- Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje, 10,-Kč 60,- Kč 250,- Kč 2 500,- Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje, 30,-Kč 150,- Kč 400,- Kč 4 000,- Kč
d) za provádění výkopových prací, 10,-Kč 60,- Kč 250,- Kč 2 500,- Kč
e) za umístění stavebních zařízení, 10,-Kč 60,- Kč 250,- Kč 2 500,- Kč
f) za umístění reklamních zařízení, 30,-Kč 150,- Kč 400,- Kč 4 000,- Kč
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 30,-Kč 50,- Kč 150,- Kč 1 000,- Kč
h) za umístění zařízení cirkusů, 10,-Kč 50,- Kč 150,- Kč 1 000,- Kč
i) za umístění skládek 10,-Kč 60,- Kč 250,- Kč 2 500,- Kč
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa        
         (i) osobní vozidlo,
5,-Kč
20,- Kč 40,- Kč 96,- Kč
        (ii) nákladní vozidlo  10,-Kč 50,- Kč 150,- Kč 800,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce,
5,-Kč
15,- Kč 30,-Kč 100,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce,
5,-Kč
15,- Kč 30,-Kč 100,- Kč
m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce, 10,-Kč 60,- Kč 250,- Kč 2 500,- Kč
n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-Kč 20,- Kč 50,- Kč 200,- Kč

.

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

(Obecně závazná vyhláška Obce Zdiby č. 2/2019)

Sazba poplatku činí                                                                                                                                                            600,- Kč

a je tvořena:

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 350,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr
a netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

Pozn.: Veškeré případné možnosti udělení výjimky či úlev lze dohledat vždy v textu uvedené
Obecně závazné vyhlášky Obce Zdiby.

 

Místní poplatky

Název Typ
Evidenční karta psa pdf pdf
Evidenční karta psa xlsx xlsx

Patička stránky