Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Místní poplatky

Poplatek ze psů

Zde naleznete veškeré informace včetně sazeb a splatnosti poplatků za psy:

Sazebník poplatků za psa

Poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Na základě zákona 565/90 Sb., § 7 za přechodné ubytování za úplatu je poplatník povinen zaplatit poplatek z ubytovací kapacity.

  1. za každé využité lůžko a den 3,– Kč
  2. roční paušální částka za 10 lůžek 4.000,– Kč

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt dle zákona 565/90 Sb., § 3 odst. 4 s výjimkou údaje o účelu pobytu. Poplatek je splatný nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí každého čtvrtletí v pokladně OÚ Zdiby.. Paušální výše poplatku je splatná do 30.září kalendářního roku v pokladně OÚ Zdiby.

Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů

Výherním hracím přístrojem (dále jen VHP) se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče.

VHP musí být umístěn tak, aby neumožňoval hru osobám mladším 18 let, nebo provozovatel musí učinit taková opatření, aby tyto osoby se nemohly hry zúčastnit. K tomuto účelu je oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.

Povolení k provozování VHP se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku a obsahuje zejména :

  1. schválení herního plánu
  2. schválení stálého umístění VHP
  3. stanovení způsobu a podmínek manipulace s VHP, zejména při výběru peněz a prováděných opravách
  4. jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz hry osob mladších 18 let v místě schváleném pro stálé umístění VHP.

Povolení k provozování VHP vydá Obecní úřad jestliže :

  1. žádost o povolení obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 320/2002 Sb. a žadatel splnil podmínky tímto zákonem stanovené
  2. žadatel prokáže zajištění odborného servisu
  3. podle osvědčení pověřené autorizované osoby je VHP provozuschopný

Sazba poplatků dle § 10a) zákona 565/1990 Sb. místnímu poplatku podléhá každý provozovaný, povolený VHP, který platí provozovatel.

a.  nejdéle na tři měsíce v kalendářním roce 5.000,– Kč

b.  nejdéle na šest měsíců v kalendářním roce 10.000,– Kč

c.  nejdéle na kalendářní rok 20.000,– Kč

Po zaplacení správního poplatku Obecní úřad vydá povolení a známku. Provozovatel je povinen známkou označit VHP nejpozději do 15 dnů od začátku platnosti povolení na viditelném místě tak, aby nebylo možno známku poškodit.

 

Mezi místní poplatky jsou rovněž zahrnuty platby za:

Zvláštní užívání veřejného prostranství.

Povolení vjezdu nákladních automobilů s nosností nad 3,5t.

Patička stránky