GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

Souhrn nejčastějších správních a místních poplatků stanovených v obci Zdiby

  1. MÍSTNÍ POPLATKY
  1. SPRÁVNÍ POPLATKY

 

 

1. MÍSTNÍ POPLATKY

(nejčastější místní poplatky hrazené v obci Zdiby)

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatky za psa

Poplatek z pobytu

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Pozn.: Veškeré případné možnosti udělení výjimky či úlev lze dohledat vždy v textu uvedené
Obecně závazné vyhlášky Obce Zdiby.

 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

(Obecně závazná vyhláška Obce Zdiby č. 5/2021)

Sazba poplatku činí             800,- Kč

Každý občan trvale bydlící v obci Zdiby, je dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství povinen platit poplatek za svoz komunálního odpadu.

Termín splatnosti je vždy k 28. 2 daného roku.

Z EPIDEMIOLOGICKÝCH DŮVODŮ PREFERUJEME PLATBY PŘEVODEM NA ÚČET OBCE

Platba za svoz komunálního odpadu na rok 2022 pro občany trvale bydlící v obci Zdiby

• výše plateb: 800 Kč/osoba

• způsoby platby:

- převodem na účet obce 2623201/0100 - do poznámky je nutné uvést adresu trvalého pobytu a jména osob, za které je platba uskutečněna. Známku na vývoz nádoby obdržíte na podatelně OÚ po připsání platby na účet obce.  nebo

- na pokladně obecního úřadu Zdiby, Průběžná 11, Zdiby (v hotovosti nebo platební kartou). 

Platba komunálního odpadu na rok 2022 za objekty

 poplatníkem je vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, která je umístěna na území obce

• výše plateb: 800,- Kč za objekt

        + 1.025, -Kč/rok v případě, že máte u objektu samostatnou sběrnou nádobu

• způsoby platby: - na pokladně Obecního úřadu Zdiby, Průběžná 11, Zdiby (v hotovosti nebo platební kartou) nebo

                               - složenkou nebo

                               - převodem na účet obce (PREFEROVANÝ ZPŮSOB PLATBY)

  Číslo účtu:                                            2623201/0100

Variabilní symbol:                                1122

Specifický symbol:                               katastrální území + evidenční číslo chaty (včetně nuly)

k.ú. Přemyšlení:                                     5

k.ú. Zdiby:                                               7

k.ú. Brnky:                                               8

Do poznámky:                                 adresa  objektu a jméno vlastníka

Důležité: neidentifikovatelná platba bude vrácena zpět a plátce této platby bude veden jako dlužník!!!

 

Poplatek za psa

(Obecně závazná vyhláška Obce Zdiby č. 3/2019)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa                                                                                                                                                               350,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                                                                          500,- Kč                                         

c) za psa, jehož držitelem je osba starší 65 let                                                                                                                   200,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                                                                     300,- Kč

Pozn.: Výjimky a úlevy viz text obecně závazné vyhlášky.

Do 15ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti (viz čl. 3 Obecně závazné vyhlášky Obce Zdiby č. 3/2019) předejte na obecní úřad Zdiby vyplněnou Evidenční kartu psa. Ve formátu MS Excel je formulář ke stažení níže.

Poplatek uhraďte:

• do 30. června daného kalendářního roku;

• vznikne-li poplatková povinnost po 30. červnu, uhraďte poplatek nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla.

• způsoby platby:   - na pokladně Obecního úřadu Zdiby, Průběžná 11, Zdiby (v hotovosti nebo platební kartou) nebo

                               - složenkou nebo

                               - převodem na účet obce (PREFEROVANÝ ZPŮSOB PLATBY): 

  Číslo účtu:         2623201/0100

  Do poznámky:  "PES" a jméno, příjmení a adresa bydliště majitele psa (dle Evidenční karty psa, kterou jste                                                   odevzdali při přihlášení psa)

Poplatek z pobytu

(Obecně závazná vyhláška č. 4/2019)

a) za každý zpočatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku                                                                                              20,- Kč

Pozn.: Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu - viz čl. 4 a 5 OZV č. 4/2019. Poplatek je splatný nejpozději do 15. dne následujícího měsíce v pokladně OÚ Zdiby.

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

(Obecně závazná vyhláška č. 5/2019)

Sazba poplatku činí 

za m2 a den
(i započatý)

za m2 /týden za m2/měsíc za m2/rok
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb, 10,-Kč 60,- Kč 250,- Kč 2 500,- Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje, 10,-Kč 60,- Kč 250,- Kč 2 500,- Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje, 30,-Kč 150,- Kč 400,- Kč 4 000,- Kč
d) za provádění výkopových prací, 10,-Kč 60,- Kč 250,- Kč 2 500,- Kč
e) za umístění stavebních zařízení, 10,-Kč 60,- Kč 250,- Kč 2 500,- Kč
f) za umístění reklamních zařízení, 30,-Kč 150,- Kč 400,- Kč 4 000,- Kč
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 30,-Kč 50,- Kč 150,- Kč 1 000,- Kč
h) za umístění zařízení cirkusů, 10,-Kč 50,- Kč 150,- Kč 1 000,- Kč
i) za umístění skládek 10,-Kč 60,- Kč 250,- Kč 2 500,- Kč
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa        
         (i) osobní vozidlo,
5,-Kč
20,- Kč 40,- Kč 96,- Kč
        (ii) nákladní vozidlo  10,-Kč 50,- Kč 150,- Kč 800,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce,
5,-Kč
15,- Kč 30,-Kč 100,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce,
5,-Kč
15,- Kč 30,-Kč 100,- Kč
m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce, 10,-Kč 60,- Kč 250,- Kč 2 500,- Kč
n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-Kč 20,- Kč 50,- Kč 200,- Kč

.

 

2. SPRÁVNÍ POPLATKY dle zákona č. 634/2004 Sb.:

(nejčastější správní poplatky hrazené v obci Zdiby)


Poplatek za ohlášení změny místa trvalého pobytu                                                                                                        50,- Kč
(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 2)

Poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu                                                                     100,- Kč 
(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 2, písm. d)

Poplatek za ověření kopie (vidimace)                                                                                                                              30,- Kč
(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 4)

 Poplatek za ověření pravosti podpisu (legalizace)                                                                                                         30,- Kč
(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 5)

Poplatek za vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice
 a místní komunikace na dobu platnosti 
(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 36)

  • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní                                                                                                                           100,- Kč
  • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců                                                                                                                   500,- Kč
  • delší než 6 měsíců                                                                                                                                                 1.000,- Kč

Poplatek za vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na
silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci                                                                                        500,- Kč

a na odpočívku dálnice anebo na silnici I. třídy                                                                                                         1.000,- Kč

(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 36)

Pozn.: Další možné správní poplatky viz text zákona č. 634/2004 Sb.

Místní poplatky

Název Typ
Evidenční karta psa pdf pdf
Evidenční karta psa xlsx xlsx

Patička stránky