GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

OBEC ZDIBY

 

Souhrn nejčastějších správních a místních poplatků stanovených v obci Zdiby

 

Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb.:

(nejčastější správní poplatky hrazené v obci Zdiby)


Poplatek za ohlášení změny místa trvalého pobytu                                                                                                        50,- Kč
(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 2)

Poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu                                                                     100,- Kč 
(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 2, písm. d)

Poplatek za ověření kopie (vidimace)                                                                                                                              30,- Kč
(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 4)

 Poplatek za ověření pravosti podpisu (legalizace)                                                                                                         30,- Kč
(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 5)

Poplatek za vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice
 a místní komunikace na dobu platnosti
(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 36)

  • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní                                                                                                                           100,- Kč
  • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců                                                                                                                   500,- Kč
  • delší než 6 měsíců                                                                                                                                                 1.000,- Kč

Poplatek za vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na
silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci                                                                                        500,- Kč

a na odpočívku dálnice anebo na silnici I. třídy                                                                                                         1.000,- Kč

(dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 36)

Pozn.: Další možné správní poplatky viz text zákona č. 634/2004 Sb.

Místní poplatky

(nejčastější místní poplatky hrazené v obci Zdiby)

Poplatky za psa
(Obecně závazná vyhláška Obce Zdiby č. 4/2013)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa                                                                                                                                                                350,- Kč

b) za druhého                                                                                                                                                                      450,- Kč

c) za každého dalšího psa téhož držitele                                                                                                                            550,- Kč

Pozn.: Výjimky a úlevy viz text obecně závazné vyhlášky.

 

Poplatek z ubytovací kapacity
(zákon č. 565/90 Sb., § 7 a Obecně závazná vyhláška č. 4/2013)

a) za každé využité lůžko a den                                                                                                                                             4,- Kč

Pozn.: Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt dle zákona 565/90 Sb., § 3 odst. 4 s výjimkou údaje o účelu pobytu. Poplatek je splatný nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí každého čtvrtletí v pokladně OÚ Zdiby.

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství
(Obecně závazná vyhláška č. 4/2013)

Reklamní zařízení, prodejní zařízení a poskytování služeb

a.   Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství formou umístění prodejního zařízení a reklamního zařízení činí 25 Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. 

b. Týdenní paušální poplatek činí                                                                                                                           130,- Kč/m2

c.   Měsíční paušální poplatek činí                                                                                                                          350,- Kč/m2

d. Roční paušální poplatek činí                                                                                                                            3.500,- Kč/m2

Cirkusy, lunaparky a jiné atrakce, reklamní akce, tvorba filmových a televizních děl

za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den                                                            25,- Kč

Provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a stavebních zařízení, skládek

a) za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den                                                    10,- Kč

b) v případě umístění skládky stavebního materiálu při stavebním povolení                                                       40,- Kč/týden

                                                    a 150,- Kč měsíc

 

Vyhrazení trvalého parkovacího místa

a) za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den                                                           1,- Kč

b) Měsíční paušální poplatek činí                                                                                                                                  25,- Kč/m2

c) Roční paušální poplatek činí za

automobil osobní                                                                                                                                                    800,- Kč

automobil nákladní                                                                                                                                              1.600,- Kč

Užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce činí                                                         10,- Kč
za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den.

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

(Obecně závazná vyhláška Obce Zdiby č. 2/2015)

Sazba poplatku činí                                                                                                                                                            500,- Kč

a je tvořena:

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr
a netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

Pozn.: Veškeré případné možnosti udělení výjimky či úlev lze dohledat vždy v textu uvedené
Obecně závazné vyhlášky Obce Zdiby.

 

Patička stránky