GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

 

INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ OBCE K 24. 9. 2020

 

 • V současné době probíhá dokončování koncesního řízení na provozovatele kanalizace v obci, a to dle podmínek OPŽP. Koncesní řízení se nyní nachází před hodnocením předložených nabídek, přičemž celý proces by měl být dokončen tak, abychom měli v souladu s podmínkami dotace nového provozovatele kanalizace
  od 1. 1. 2021.
 • Vysoutěžili jsme zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací a stavby chodníku v ulici U Rybníka a J. Kámena a rekonstrukci komunikací a projektu veřejného osvětlení v ulici. Akátová, Horní a Zlatý kopec.
 • Byla dokončena a dne 21. 9. 2020 zkolaudována 2. etapa kanalizace, přičemž je pokračováno ve výstavbě veřejných částí přípojek. V rámci projektu 2. etapy kanalizace byla podána na SFŽP žádost o prodloužení termínu dokončení, v průběhu r. 2021.
 • Podávali jsme také žádost o dotaci na další, a to 3. etapu kanalizace, kdy jsme byli úspěšní a obdrželi jsme dotaci ve výši 1.867.778,22 Kč, což představuje cca 63,75 % z uznatelných nákladů. Celkové náklady se očekávají cca ve výši necelých 3 mil. Kč. V tuto chvíli máme před sebou vysoutěžení zhotovitele s tím, že bychom v realizaci rádi pokračovali paralelně s budováním veřejných částí přípojek pro 2. etapu.
 • Současně také v tuto chvíli vyhodnocujeme další lokality, kde budeme zadávat zahájení projekčních prací na kanalizace a vodovody tak, abychom odkanalizovali co možná největší množství objektů na území obce. Tam kde nám chybí i vodovody, budeme společně s projektem kanalizace řešit i projekční přípravu na vodovodů.
 • Chystáme také další 2. besedu k územnímu plánu, která by měla představit základní teze návrhu zadání územního plánu, který bude následně v průběhu podzimu schvalovat zastupitelstvo obce. Beseda by měla proběhnout dne 30. 9. 2020 od 18:30 hodin v budově Sokolovny. Bohužel nejen v tomto případě nám situaci komplikuje pandemie Covid, takže budeme muset i v případě této akce v případě potřeby reagovat na aktuální situaci. Je dost pravděpodobné, že budeme muset akci přesunout do venkovního prostředí, pokud nám to počasí dovolí nebo i v nejhorším případě zrušit. Samozřejmě těžko předvídat, jak to nakonec dopadne. Dle aktuálních mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví by konání této akce mělo být možné, a to s vymezením míst a zajištěním sedících účastníků s rozestupy 2 m.
 • V souvislosti s výraznějším šířením onemocnění koronaviru jsme nainstalovali v zastřešených autobusových zastávkách dávkovače s dezinfekcí a připravujeme distribuci filtrů z nano materiálu do domácností, a to především seniorům,
  ale i ostatním občanům, pokud budou mít zájem. Také jsme připraveni obnovit nákupy seniorům, pokud bude o tuto pomoc z jejich strany zájem.
 • V průběhu léta jsme se věnovali, i svépomocí, také zvelebení budovy obecního úřadu, a to postupnou výmalbou tak, aby prostory úřadu byly čisté, důstojné a příjemnější pro veřejnost.
 • V průběhu léta jsme připravovali také nové sportovně volnočasové hřiště pro děti naší základní školy, a to před budovou družiny, kde vznikl velmi pěkný prostor na hraní volejbalu a nohejbalu, doplněný o volnočasové prvky – venkovní šachy, hada s abecedou nebo twister. Hřiště obec získala jako sankci za pozdní reklamaci vady – zatékání do střechy na budovách žluté a zelené mateřské školky, která byla neúspěšně řešena od r. 2017. My jsme odstranění vady se zhotovitelem nejen vyřešili, ale současně jsme uplatnili sankční nároky a získali tak pro děti nové pěkné hřiště, které po mnoho let tento prostor postrádalo.
 • Věnovali jsme se také přípravné technické studii na vybudování cyklostezky v ul. Nábřežní, kde jsme po zjištění trasování kalovodů, hledali spolu s projektanty nejvhodnější trasování cyklostezky tak, aby nedocházelo k mísení dopravy, cyklistů a chodců a současně došlo k minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně, stanovení náhradní výsadby, řešení rekonstrukce místní komunikace a řešení jejího odvodnění. Záměr byl schválen radou obce Zdiby, a to se stanovením podmínek, a to individuálního přístupu v ošetření blízkých stromů, stanovení náhradních výsadeb, současného provedení rekonstrukce nevyhovujícího stavu a odvodnění komunikace Nábřežní, včetně řešení bezpečnostních dopravních prvků v této lokalitě.
 • Kontrolnímu výboru byl předán kompletní soupis přehledu o plnění usnesení rady a zastupitelstva obce, který nad rámec zákonných povinností vedeme, abychom měli sami kontrolu, že uložené úkoly průběžně plníme. Následně jsem k požadavku kontrolního výboru jednotlivé zvolené body věcně doplňovali s tím, že kontrolní výbor by měl předložit zastupitelstvu obce zprávu o provedené kontrole vždy na konci roku, a to za předchozí období.
 • Aby měli občané usnadněný přehled o nových informacích na webu obce, zavedli jsme v rámci kolonky „Aktuality“ kolonku „Novinky na webu“, kde lidem přinášíme informace o tom, co nového kde na webu naleznou. Kdo se zaregistruje k odběru Aktualit, bude informován o tom, co nového bylo na web obce vloženo – v poslední době např. nově vkládáme na web hlášení rozhlasu (pro ty, co neslyší dobře rozhlas), přehled projektů, studentské práce k rozvoji architektury v obci, návody, jak si zařídit na obecním úřadě různé záležitosti – např. nově připojení na komunikaci a jiné. Novinky sumarizují také rozhodnutí rady obce a přináší celou řadu dalších informací.
 • Věnujeme se také auditu pohřebnictví, kdy vedení této agendy má z minulosti celou řadu nedostatků, které postupně shodně jako u jiných agend napravujeme a vše uvádíme do souladu se zákonem. Proto také rada obce Zdiby přijala nový Řád veřejného pohřebiště, a i na dnešním jednání zastupitelstva obce jsou předkládány k projednání body, které se veřejného pohřebiště ve Zdibech týkají.
 • Žádali jsme a dostali dotaci ve výši 100.000, - Kč na další výsadbu stromů v obci – tentokrát by měla výsadba z této dotace proběhnout před budovou obecního úřadu a dále na svahu pod budovami spodní mateřské školky.
 • Byl dokončen povolovací proces na zřízení autobusové linky PID ve Zdibech. Pokud půjde vše dobře, mohl by být provoz spuštěn cca na konci měsíce listopadu 2020. Trasa autobusu doznala v rámci obce pouze dílčích úprav, které vyplynuly z projednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Autobusové zastávky jsou v rámci povolovacího procesu řešeny zatím jako zastávky provizorní, přičemž po dokončení projekčních a dalších přípravných prací a zajištění finančních prostředků budou nahrazeny standardními zastávkami a přístřešky.  Věříme, že zavedení autobusové linky přinese obyvatelům větší flexibilitu při využívání hromadné autobusové dopravy a celkově širší možnosti jejího využití.
 • Obec Zdiby zveřejnila záměr prodeje nepotřebného movitého majetku, jedná se o prodej starého hasičského cisternového vozidla, které se stalo pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů ve Zdibech nepotřebné, a to z důvodu, že hasiči mají v současnosti k dispozici již nové cisternové vozidlo.
 • Obec zorganizovala ve spolupráci s kulturní komisí, hasiči a Sokolem akci Ukliďme Česko, při které byl vyčištěn (dle místních obyvatel) cca 30 let nečištěný obecní pozemek o výměře 30 tis. m2, který se nachází u Vltavy vlevo od ul. Roztocká. Účastníci zde naplnili dva 9m3 kontejnery směsným odpadem a dalším odpadem jako jsou sudy, autosedačky, lednice, kýble a jeden 15m3 kontejner, který byl plný starých pneumatik. Proběhlo také vyčištění od starých suchých větví a dosekání kopřiv. Ráda bych tímto poděkovala všem, kdo nám přišel pomoct za obrovský kus práce, který se v této lokalitě, která má potenciál krásného přírodního parku, udělal. 
 • Jako podklad pro zpracování územního plánu byly zpracovány a vyhodnoceny pocitové mapy od občanů, které odevzdalo více než 100 domácností, což je na poměry obce velmi hojná účast. Často obyvatelé uvádějí, že se jim ve Zdibech žije dobře v příjemném prostředí, v udržované zeleni, v přírodě a při tom blízko Prahy. Přišla řada námětů na lokality, kde vybudovat dětská hřiště a sportoviště a na rozšíření stávajících. Mezi největší problémy patří silnice – v nejhorším stavu jsou ulice K Holosmetkům a Na Brnky od křižovatky s ulicí Na Ladech, Přemyšlenská až po zámek Brnky včetně navazujících Sedlecká cesta a Roztocká k Vltavě. Průběžná po celé obci je hodnocena jako značně nebezpečná a úzká – nenavazující chodníky, chybí přechody. Je zde naprostý nedostatek parkovacích míst, hlavně u školy, OÚ a pošty a cukrárny. Je navrhováno upravit Soběslavovo náměstí. Celkové vyhodnocení pocitových map je uvedeno na webu obce v kolonce Rozvoj obce a my s tímto zdrojem informací od občanů budeme dále postupně pracovat při zadávání projektů k dalšímu rozvoji obce.
 • Zpracovatel nového územního plánu společnost gogolak + grasse, s. r. o., předložila v souladu se smlouvou výsledek 6-ti měsíčního průzkumu území a územně analytických podkladů, kde jsou vyhodnoceny vždy 3 možné varianty dalšího vývoje (= zachování stávajícího stavu, + posílení nebo pokles posuzovaného stavu, přičemž zpracovatelem je vždy navrženo pro obec nejvhodnější řešení (barva semaforu – červená, oranžová, zelená). Průzkum je zveřejněn na webu v kolonce „Rozvoj obce“, „Územní plán nový – příprava“. O výsledku průzkumu proběhla včera diskuse se zastupiteli, připravuje se beseda s veřejností. Na základě tohoto průzkumu bude zpracováno zadání pro zpracování nového územního plánu, které bude schvalovat zastupitelstvo obce. Stále přitom platí, že občané mohou stále podávat své podněty k novému územnímu plánu s využitím formuláře z kolonky „Jak si zařídit“ – „Změna územního plánu“. Nad rámec těchto návrhových formulářů bude samozřejmě potřeba činit i další úkony – připomínky či námitky dle příslušných ustanovení stavebního zákona.
 • Proběhlo další stadium připomínkování záměru tramvajové trati Kobylisy – Zdiby, a to v rámci řízení o posuzování vlivu na životní prostředí. Obec se do procesu aktivně zapojila, záměr jsme diskutovali s odborníky a s vedlejšími obcemi Sedlec a s Dolní Chabry. Po vyhodnocení dokumentace jsme se vyjádřili tak, že obec tento záměr podporuje, a to v navržené Variantě 1 (s uspořádáním 1+1 jízdní pruh) vs. Varianta 2 s uspořádáním 2+1 jízdní pruh a Varianta 3 s uspořádáním 2+2 pruhy), a to z toho důvodu, že z předložených odborných posouzení vyplývá, že tato varianta povede ke snížení dopravní zátěže na Pražské, ke snížení hlukové zátěže v obci a k větší efektivitě dopravního spojení s Prahou. Ve vyjádření nicméně požadujeme po investorovi realizaci kompenzačních opatření – zejména protihlukových opatření, zajištění dostatečného počtu parkovacích míst pro místní obyvatele, zajištění dostatečné kapacity lokální dopravy, realizaci chodníku po celé délce ulice Pražská apod.
 • Řešili jsme také několik sociálních případů v obci. Obci chybí sociální pracovník. Obec také byla ustanovena opatrovníkem osobě s omezenou způsobilostí k právním úkonům, přestože tato nemá v obci trvalý pobyt.
 • Zpracovatel územního plánu posoudil území Přemyšlení Jihozápad a navrhl systém tras zajišťujících průchodnost území a veřejná prostranství, který byl dne 14. 7. 2020 projednán s vlastníky pozemků v této lokalitě na schůzce v komunitním centru ve Veltěži. Území bylo uvolněno k výstavbě změnou č. 1 územního plánu bez toho, aby ošetřeny tyto zásadní otázky zajišťující alespoň základní kvalitu bydlení v lokalitě, včetně sítě obslužných komunikací. Jednání s vlastníky pokračuje, není jednoduché, s ohledem na nevhodný postup při uvolňování výstavby, ale věříme, že se nám povede dohodnout se na změnách, které povedou ke spokojenosti vlastníků pozemků v lokalitě a k normalizaci veřejných prostor obce v této lokalitě.
 • Na základě podnětu občanů jsme ve spolupráci se stavebním úřadem řešili několik nelegálních staveb v obci. Obec požaduje okamžité zastavení staveb bez příslušného stavebního povolení, resp. zbourání staveb, nebo těch částí staveb, které zjevně nejsou v souladu se stavebním povolením.
 • Začali jsme jednat ve věci studie centra obce v kontextu výstavby 2. stupně ZŠ, včetně dopravního posouzení situace. Zároveň obec začala jednat s důležitými vlastníky pozemků v obci na téma zkvalitnění veřejných prostor a občanského vybavení obce a společně se zpracovatelem územního plánu analyzuje jednotlivé varianty dalšího vývoje obce.

 

Informace o činnosti

Název Typ
Informace o činnosti obce k 25. 6. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 14. 5. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 12. 3. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 19. 12. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 26. 9. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 27. 6. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28. 3. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28. 12. 2018 pdf pdf

Patička stránky