GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

 

INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ OBCE K 28. 12. 2020

 

 • V návaznosti na ukončené koncesního řízení na provozovatele kanalizace v obci byl zahájen proces předávání správy kanalizace a ČOV. Celý proces předání bude realizován tak, abychom měli v souladu s podmínkami dotace nového provozovatele kanalizace od 1. 1. 2021. Proto bylo dne 28. 12. 2020 na programu jednání zastupitelstva obce schválení koncesní smlouvy s tímto novým provozovatelem, kterým se stala společnost STAVOKOMPLET spol. s r.o.
 • Byly kompletně dokončeny veřejné části přípojek za obě etapy kanalizace, nyní je tedy na obyvatelích, aby postupně realizovali a dokončovali připojení na kanalizaci výstavbou soukromých částí přípojek.
 • Byla vypsána veřejná zakázka na realizaci 3.etapy kanalizace, termín pro podání nabídek byl do 18.12.2020. Předpoklad realizace je jaro/léto roku 2021.
 • S účinností od 16.11.2020 zahájila pravidelný provoz autobusová linka 774, která byla připravována téměř 2 roky, přičemž v období od 2.11 do 15.11.2020 prošla zkušebním provozem. Náklady na oficiální autobusovou linku z rozpočtu obce Zdiby jsou prakticky shodné, resp. v poměru na jednotlivé jízdy výrazně nižší než náklady na původní smluvní autobus. Díky zavedení této autobusové linky se celkově zvýšila obslužnost lokalit Holosmetky, Brnky a Zlatý kopec. Jízdní řád pokrývá časy od 6 do 20 hodin.  U zastávek Pod Mezí a Pod Hájem je nyní instalováno solární veřejné osvětlení z důvodu zajištění větší bezpečnost pěších kolem těchto autobusových zastávek.
 • Věnovali jsme se také veřejnému osvětlení, konkrétně podrobnému technickému pasportu sítě, porovnání světelné charakteristiky svítidel od různých výrobců ve vztahu k výsledné kvalitě osvětlení ulice. Aktuálně můžete vidět testovaná svítidla v ulici U Cihelny a na konci ulice U Mlejnku.
 • Dále řešíme posun jednotlivých nových projektů na veřejné osvětlení. Co se týká doplnění chybějícího veřejného osvětlení na Průběžné, zde nyní čekáme na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, která bude schvalována Radou Středočeského kraje, což obvykle trvá cca 3-4 měsíce, máme veškerá kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS). Stejně tak mám vyjádření všech DOSS v ulici Šulkovna. U osvětlení v ulici Polní – Jedlová probíhá územní řízení, které bylo přerušeno k doplnění požadavků stanovených stavebním úřadem. U veřejného osvětlení v ul. Sedlecká cesta byla rovněž podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
 • Společně se školou byl připraven podrobný seznam prostorových požadavků pro budoucí 2. stupeň základní školy ve Zdibech, a to jako podklad pro projektování 2. stupně ZŠ. V tuto chvíli je příprava ve fázi Studie proveditelnosti. Ta by měla být včetně příslušných vyjádření dotčených orgánů státní správy dokončena do cca poloviny května 2021. Paralelně budeme připravovat zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na generálního projektanta stavby tak, aby mohly další přípravné práce plynule navázat.
 • V návaznosti na schválení studie Přemyšlení jihozápad probíhala jednání s vlastníky pozemků a dnes již můžeme konstatovat, že klíčové průchody jsou již v posledních fázích jednání.
 • Intenzivně se také věnujeme jednotlivým projektům. Co se týká rekonstrukce komunikace a chodníků K Holosmetkům – etapa 1, zde se již podařilo získat vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a souhlasy majitelů dotčených pozemků. Byla již podána žádost na stavební úřad o vydání společného stavebního povolení. Součástí budoucí výstavby bude muset být také přeložka kabelového vedení ČEZ s odhadem nákladů cca 1 mil. Kč. Dalším krokem bude získání dotačních prostředků, příp. posupná realizace z rozpočtu obce.
 • Žádost o vydání stavebního povolení byla podána také u chodníků, přechodu pro chodce a zřízení autobusové zastávky na Průběžné v návaznosti na ul. Pražskou, a to včetně mostku přes rybník Syslovák. V tuto chvíli již máme veškerá stanoviska DOSS. V návaznosti na tento projekt je dne 28.12.2020 předkládán bod k projednání zastupitelstvem obce, který řeší budoucí bezúplatný převod pozemků pod budoucími chodníky z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Zdiby.
 • V rámci projektování vodovodů je projekt vodovodu na Zlatém kopci s žádostí již na příslušném odboru k zajištění povolení stavby, došlo k zahájení společného řízení k povolení umístění stavby vodního díla, nicméně v tuto chvíli musíme dořešit ještě doplnění předávacích míst a dořešení jejich technického vystrojení, a to v součinnosti se společností VKM.  Bohužel u vodovodu Lomená a Polní se nám nepodařilo získat souhlasy s napojením na navazující vodovody jiných vlastníků.
 • V rámci avizovaného auditu pohřebnictví se věnujeme také přípravě číslování hrobů a realizaci obecního hrobu k zajištění důstojného nakládání s lidskými ostatky, o které se nemá kdo postarat. 
 • Možná jste zaznamenali, že jsme se dále věnovali výsadbě stromů, a to nyní před a naproti budově obecního úřadu. Dále probíhala také výsadba na svahu pod budovami spodní školky (žlutá a zelená budova), kde chceme v příštím roce pracovat na rozšíření, kultivaci, výsadbě tak, abychom mohli postupně i tento mnoho let nevyužívaný a zanedbaný prostor dát do užívání dětem z mateřské školky.
 • Obec Zdiby zveřejnila další záměry prodeje nepotřebného movitého majetku (usnesení RO 183/34/2020). Jedná se o prodej (i) vozidla Avia A 30 K – zvedací plošina MP 13, rok výroby 1985, s propadlou technickou prohlídkou a současně již zjevně nesplňující emisní limity (ii) Multicar M25 – valník-třístranný sklápěč, rok výroby 1983, který je ve velké míře zkorodovaný a bez funkční převodovky (iii) Válec vibrační VVW 3400, rok výroby nezjištěn ale dle štítků jistě před rokem 89, který je technicky nefunkční a s chybějícími díly, (iv) Hyundai Accent, osobní automobil (Obecní policie), rok výroby 2003, který již nevyhovuje potřebám svého určení ( jako služební vozidlo OP). Jedná se tak o prodej zastaralé techniky zejména údržby obce Zdiby, která je již buď technicky nefunkční a tedy nepoužitelná (závažně poškozená, nekompletní či nefunkční) anebo nesplňuje technické podmínky pro provoz na komunikacích (emise, technický stav) a požadavky na funkčnost a bezpečnost.
 • V tuto chvíli bude finalizováno zadání pro zpracování nového územního plánu, které bude schvalovat, na počátku r. 2021 zastupitelstvo obce.
 • Pouze pro informaci uvádíme, že záměr tramvajové trati Kobylisy – Zdiby, získal kladné stanovisko v rámci procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí). Očekáváme proto, že nyní bude zahájen další stupeň řízení v rámci stavebního zákona, kterého se chceme aktivně účastnit.
 • V rámci stavebních řízení se objevuje nešvar, kdy v rekreačních oblastech obce probíhá výstavba vyšších objektů než dovolených 6,5 m nad rostlým terénem, příp. probíhají deklarované rekonstrukce rekreačních objektů, které jsou dle našeho pohledu spíše novou stavbou, která není v rekreačních oblastech povolena. Proto se věnujeme i této problematice, doháníme tak nedostatky přijaté změny č. 1 územního plánu a v této záležitosti jsme otevřeli jednání se stavebním úřadem v Klecanech a chceme tuto věc řešit také s odborem územního plánování v Brandýse nad Labem.
 • S účinností od 1.12.2020 jsme zřídili v obci vedle stávající ordinace praktického lékaře ordinaci léčebné fyzioterapie pro děti a dospělé. Občané tak mají možnost řešit své zdravotní problémy tohoto druhu již přímo ve Zdibech, aniž by museli za touto léčebnou péčí kamkoliv dojíždět.
 • V pondělí tohoto týdne proběhl ze strany Středočeského kraje v naší obci audit hospodaření obce za r. 2020 s tím, že z této kontroly máme prozatím závěr, že hospodaření proběhlo bez jakýchkoliv nedostatků či kontrolních zjištění.
 • Také jsme absolvovali kontrolu na úseku odpadového hospodářství ze strany společnosti EKO-KOM, kde rovněž nemáme žádná kontrolní zjištění. I tato kontrola tedy proběhla bez jediné konstatované závad.

Informace o činnosti

Název Typ
Informace o činnosti obce k 28.12.2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 24. 9. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 25. 6. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 14. 5. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 12. 3. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 19. 12. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 26. 9. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 27. 6. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28. 3. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28. 12. 2018 pdf pdf

Patička stránky