GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ OBCE K 9. 3. 2023

 • Na posledním jednání zastupitelstva obce jsme informovali o dokončování stavby komunikace, chodníku a veřejného osvětlení v Holosmetkách. V tuto chvíli probíhá reklamační řízení – opravy usazení kanalizačních šachet v ul. K Holosmetkům tak, aby kvalita provedení odpovídala kvalitě usazení šachet na komunikaci Průběžná, kterou jsme řešili cca před 2 lety.  
 • Dokončuje se rekonstrukce Komunitního centra, kde aktuálně probíhají instalace podlah, nátěry, kompletace vstupních stříšek a schodiště aj. Termín kolaudace je stanoven na 14.3.2023. Drobné posunutí termínu dokončení díla je i důvodem, proč máme dnešní zastupitelstvo v těchto prostorách. Každopádně příště již budeme zasedat v novém komunitním centru. V následujících týdnech zde budou ještě probíhat úpravy venkovních prostor (zejména dlažby, sadové úpravy, osazení mobiliáře aj.).
 • Řešíme také obsahovou náplň využití Komunitního centra tak, abychom obohatili komunitní život v naší obci, a to pro všechny generace. Počítáme s tím, že zde budou probíhat různorodé komunitní akce, kroužky, besedy. Dáme prostor místním spolkům. V rámci volnočasové brigády se chystáme na přesun veškerých knih z provizorní knihovny do nových prostor.
 • V návaznosti na připravované a postupně realizované změny odpadového hospodářství obce se nám podařilo obdržet dotaci ze SFŽP z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na vybudování systému pro separaci a sběr odpadu na území Středočeského kraje, resp. i na zavedení door to door systému na území naší obce, a to s dotační podporou ve výši 8.136.586,92 Kč. V návaznosti na získání této dotace připravujeme zadávací řízení – nadlimitní veřejnou zakázku na dodání sběrných nádob na separovaný odpad (papír, plast k jednotlivým nemovitostem) a dále pak na další druhy separovaného odpadu na sběrná hnízda a také na velkoobjemové kontejnery a lis na odpad.
 • Další dotací, kterou bychom měli po podpisu ministra obdržet je dotace na výsadbu zeleně v naší obci. Jedná se o opatření navazující na další úspěšnou dotaci z programu TENT – AIR TROMSO I, zaměřenou na řešení znečištění ovzduší, kde jsme partnery Vysoké školy báňské v Ostravě, norského partnera Norsk Energy, dále města Ústí nad Labem a Mělník a spolupracujících spolků. Díky této dotaci a práci na postupném a systematickém zavádění opatření na zlepšení kvality ovzduší jsme si, mimo jiné, zvýšili šanci na úspěch v dotaci na avizovanou výsadbu zeleně. Tato dotace je také z Norských fondů a SFŽP, konkrétně z programu „Životní prostředí, ekosystém a změna klimatu“. Výsadba je rozdělená do dvou dotačních projektů – jeden v centrální části obce se 13 výsadbovými úseky v lokalitě Průběžná. Kde je navrženo doplnění stromů a další zeleně tam, kde to umožňují vlastnické vztahy a inženýrské sítě, a to s dotační podporou více než 13 mil. Kč. Dále se počítá výsadbou v prstenci obce, kde se jedná o 8 alejí a 1 hájek. U této dotace je naším dotačním partnerem město Klecany, které bude realizovat jednu z alejí. Dotační podpora u této akce by měla být přes 5 mil. Kč. Naším cílem je dlouhodobě a systematicky vytvářet předpoklady pro zlepšení ovzduší v naší obci a celkové pohody bydlení, kterou jednoznačně zelená zákoutí přinášejí. Realizace započne během tohoto roku a dokončeno by mělo být do konce dubna 2024. V tuto chvíli řešíme nadlimitní veřejnou zakázku za účelem vysoutěžení zhotovitele.
 • Dále jsme byli úspěšní s dotací na přístavbu radnice, kde obdržíme přes 9 mil. Kč (MMR ČR). Tento projekt přinese zkvalitnění prostor pro kontakt veřejnosti s úřadem, včetně chybějícího sociálního zázemí, zajistí dostupnost osob se zhoršenou pohyblivostí, rozšíření úřadu o několik kanceláří a doplní také chybějící depozitář archivu. Řešíme také zadávací řízení na zhotovitele díla. Předpokládá se realizace v průběhu r. 2023–2024.
 • V rámci veřejných budov jsme využili nabídky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a požádali jsme o provedení měření radonu v budovách základní a mateřské školy. Při dlouhodobém měření se ukázalo, že ve starých budovách (škola a stará školka) nevyžaduje situace z důvodu výskytu radonu žádné režimové úpravy. Naproti tomu u nových budov mateřské školy, kde jsou využity poslední technologie zajišťující energetickou hospodárnost, je potřebné preventivně dbát na důslednou ventilaci ve třídách. Kontrolní měření radonu v budovách žluté a zelené školky potvrdily správnost a efektivnost nastaveného ventilačního režimu, kdy naměřené hodnoty jsou v provozní době školky pod doporučenými hodnotami. V tuto chvíli řešíme také doplnění ventilačního režimu o další systémová opatření. 
 • Byla provedena, jako každoročně, inventarizace obecního majetku, při které nebyly zjištěny žádné podstatné chyby ani nedostatky či jakékoliv ztráty na majetku obce. Byly konstatovány pouze dílčí inventurní rozdíly či nesrovnalosti v evidenci majetku (např. přesuny laviček, venkovních odpadkových košů, značení drobného dílenského nářadí), které budou postupně dále upravovány.
 • V uplynulém období jsme se zabývali také řešením několika soudních sporů, ve kterých jsme byli úspěšní. Jednalo se především o spor se dvěma žalobci týkající se stavební uzávěry v severovýchodní části obce (lokalita za kostelem ve Zdibech + v okolí Motorestu Stará Pošta).  Tento soudní spor byl definitivně ukončen rozhodnutím o kasační stížnosti podané vůči obci Zdiby. Nejvyšší správní soud nám dal obci Zdiby, s konečnou platností, za pravdu ve věci zákonnosti stavební uzávěry uvalené na tuto lokalitu. Dále jsme byli úspěšní také ve věci žaloby na určení vlastnického práva, kdy obec Zdiby byla před více než rokem zažalována v komplikovaném soudním sporu ve vztahu k pozemkům žluté a zelené mateřské školky. Sporu jsme samozřejmě věnovali maximální pozornost, neboť pozemky naší mateřské školy jsou pro nás zcela zásadní a absolutně nepostradatelné. Rozhodnutí soudu je v tuto chvíli prvostupňové s možností odvolání.
 • Pokračuje projektová příprava stavby 2. stupně základní školy ve Zdibech. Byla zahájena druhá výkonová fáze díla, tedy zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Řeší se m.j. otázky usazení a návazností jednotlivých budov školy, obálky objektů, ale postupně i detaily v podobě velikosti a uspořádání oken, finalizace dispozičního řešení objektů, konstrukční řešení střechy tělocvičny, likvidace dešťových vod, příprava zadání pro okolní sadové úpravy aj.
 • Dále také stále řešíme projekt tramvaje, kde se sice jedná o projekt hlavního města Prahy a Středočeského kraje, nicméně my usilujeme především o to, aby byl projekt smysluplný i pro obec Zdiby. Z důvodu připomínek dopravní policie nyní probíhá změna projektu. Prověřuje se vedení tramvajové trati nikoliv středem komunikace Pražská, nýbrž na její východní části. Počítáme s dalšími jednáními všech zúčastněných a stále samozřejmě budeme řešit i veškerá pro obec důležitá témata – tj. řešení související dopravní infrastruktury, navazující fungující a dostatečně kapacitní veřejná hromadná doprava, ozelenění projektu, odvod dešťových vod a další.
 • S řešením této lokality souvisí také korigování řešení lokality Z 19, kde měl v minulosti stát záměr obrovských logistických hal Goodman. Zde považujeme za velmi důležité důsledně sledovat a připomínkovat záměr, který je zde investorem řešen. Lokalita je pod stavební uzávěrou, potvrzenou Nejvyšším správním soudem, do budoucna počítáme s regulačním plánem za účelem zajištění kvalitního rozvoje této lokality. Považujeme za důležité, aby jakákoliv výstavba nenarušila okolí, přinesla chybějící služby a další výhody pro obec. Řešení, které bude pro obec smysluplné bude představeno veřejnosti, jak jsme již avizovali jak na projektových dnech, ale i v rámci zastupitelstva obce. Předpokládáme, že by k představení mohlo dojít v průběhu tohoto jara.
 • Zabýváme se také potřebou zvýšení kapacity autobusových linek, která zejména v ranních špičkách není dostatečná. Jsme v jednání s organizátorem veřejné hromadné dopravy ROPIDem a IDSK. Probíhají jednání o možnosti prodloužení linky 774 do Prahy. Řešení předpokládá nejen dohodu nad novým uspořádáním, ale i potřebu nového vysoutěžení dopravce, stanovení nových licencí. Druhým tématem, na které také reagujeme je příprava, respektive stavební úprava velikosti, autobusových zastávek na provoz kloubových autobusů, které chceme zahrnout do projektové přípravy dalších nových chodníků na ulici Průběžná.
 • V průběhu a v přípravě jsou také opravy komunikací. Probíhají poptávková řízení na části ulic Zlatý kopec, V Údolí, Formanská a točna Holosmetky. S příznivým počasím se zahájily také opravy výtluků v asfaltových komunikacích a budou probíhat jako každoročně v průběhu celé sezóny. 
 • Na dlouhodobě připravovaný projekt Rekonstrukce komunikace a stavba pěšího propojení – 1.etapa pro lokalitu Brnky (úsek od návsi Brnky po ulici Pod Mezí) s řadou intenzivních jednání a věcných úprav projektu jsme získali pravomocné stavební povolení. Nyní bude potřeba sledovat vhodné dotační tituly tak, aby mohla být rekonstrukce této komunikace realizována.
 •  V součinnosti s organizací Sázíme stromy a díky finančnímu daru společnosti Accenture a dalšího sponzora budeme osazovat prostor dětského hřiště Veltěžská. Konkrétně to bude     18 stromů a 383 keřů. Nově se můžeme těšit také na několik nových herních prvků a výměnu laviček a stolů, ke které je potřeba přistoupit mimo jiné proto, že některé z prvků jsou v rámci pravidelně prováděné revize již za svojí životností. 
 • Dalším důležitým tématem je vodovod Zlatý kopec. Zde očekáváme vypsání dotace a v tuto chvíli finalizujeme zadávací dokumentaci na vysoutěžení zhotovitele stavby.
 • Na nových lesních pozemcích obce, které jsme získali v minulém roce do vlastnictví obce od Lesů ČR, konkrétně v lese Na Čihadle, probíhají zdravotní zásahy a nahodilá těžba dřeva, vše na základě arboristického posudku a po konzultaci s lesním hospodářem. Většina jasanů je napadena nekrózou a je nutné je z bezpečnostních důvodů odstranit. Další stromy budou ošetřeny prořezy. Vytěžené dřevo bylo nabídnuto jako palivové k odkupu občanům. Některé větší a použitelné kusy budou následně zpracovány pro potřeby obce na sedací kmeny, lavičky atd.
 • Soutěžíme také dodavatele a zhotovitele revitalizace přírodního parku Brnky, na kterou jsme již minule avizovali obdrženou dotaci ve výši 1 mil. Kč z grantového programu Dobré sousedství od Letiště Praha. Dojde zde k dalšímu zkvalitnění prostředí pro volnočasové, sportovní a kulturně společenské aktivity pro širokou veřejnost.
 • V tuto chvíli již máme ze strany Středočeského kraje avizovanou letošní realizaci Vltavské cyklistické cesty – Cyklostezky Zdiby – Klecany, v ulici Nábřežní, kde proběhne výstavba nové cyklostezky o délce cca 656 m. Cyklostezka bude provedena s asfaltovým povrchem a současně bude nově osazena veřejným osvětlením, které zajištuje naše obec.
 • Pro toto volební období byly prozatím radou obce Zdiby ustanoveny dvě komise rady obce, a to Komise pro rozvoj obce, životní prostředí a dopravu a dále Komise pro kulturu, sport a volný čas, kde je prakticky shodné personální obsazení jako v předešlém období. Zájem o pokračování spolupráce nás samozřejmě velmi těší a jsme vděční za dlouhodobou ochotu členů komisí tuto dobrovolnickou práci pro obec vykonávat.

Předkladatelka: Eva Slavíková, starostka

 

Informace o činnosti

Název Typ
Informace o činnosti obce k 15.12. 2022 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 8. 9. 2022 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 9. 6. 2022 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 10. 3. 2022 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 16. 12. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 23. 9. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 24. 6. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 13. 5. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 15. 4. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28.12.2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 24. 9. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 25. 6. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 14. 5. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 12. 3. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 19. 12. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 26. 9. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 27. 6. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28. 3. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28. 12. 2018 pdf pdf

Patička stránky