GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

 

INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ OBCE K 15. 4. 2021

 

 • Koncem r. 2020 došlo k zahájení postupného předávání ČOV a kanalizace do rukou nového provozovatele kanalizace – společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o. V rámci předávacího procesu jsme museli řešit nejen fyzickou předávku ČOV, ale především předávku dokladovou. Převzali jsme od původního provozovatele společnosti BMTO GROUP a. s. veškeré historické projektové dokumentace a další provozní dokumenty. Ty byly postupně tříděny, uspořádávány a digitalizovány do technických map v rámci připravovaného portálu Gobec. V této souvislosti bych ráda poděkovala za provedení kompletní digitalizace kanalizace ve vlastnictví obce především p. místostarostce Kolářové, panu Tondrovi a paní Buršíkové. Tato práce, která je z pohledu občanů prakticky neviditelná, byla velmi zdlouhavá, přitom je velmi užitečná nejen pro celkový přehled o umístění a stavu kanalizační sítě, ale také např. pro přípravu Kanalizačního řádu, bez kterého by nebylo možné zkolaudovat ČOV a samozřejmě i pro budoucí rozvoj kanalizační sítě v obci jako podklad pro navazující nové projekty kanalizace.
 • Stěžejním tématem samozřejmě zůstává výstavba kanalizace, resp. připojování občanů na kanalizaci vybudovanou obcí Zdiby. K tomuto tématu vedeme prakticky každodenní komunikaci s jednotlivými občany, a to nyní především s vlastníky nemovitostí na trase 1. etapě kanalizace. V závěrečné fázi připojování sami aktivně kontaktujeme i vlastníky, kteří nás v průběhu realizace nekontaktovali a společně s nimi řešíme, jaké úkony jim ještě chybí, s čím by potřebovali pomoci apod. Vlastníkům, kteří se naopak rozhodli nepřipojit, pomáháme s ohlášením poplatkové povinnosti. Průběžně jsou také řešeny dotazy ze strany vlastníků nemovitostí 2. etapy kanalizace, kteří nás kontaktují a počítáme s tím, že v této době kromě rozeslaných písemných informací také přistoupíme k aktivnímu kontaktování jednotlivých vlastníků, kteří se nám neozvou, abychom jim mohli, stejně jako v 1. etapě, poskytnout případnou součinnost, probrat s nimi jejich přípojku, případné komplikace apod.
 • V souvislosti s výstavbou kanalizace bylo zmíněno téma pasportů majetku obce Zdiby, můžeme konstatovat, že v tuto chvíli máme dokončený jednak již avizovaný pasport kanalizace na území obce, dále pasport vodovodů ve vlastnictví obce.  Dalším vytvořeným pasportem je pasport veřejného osvětlení, pracuje se na pasportu odpadového hospodářství, mobiliáře a pasportu zeleně. Pasporty vnímáme jako velmi důležitého a nepostradatelného pomocníka nejen pro efektivní správu infrastruktury a majetku obce, ale také pro plánování dalšího koncepčního rozvoje. Význam pasportů spočívá rovněž v zajištění použitelných podkladů pro projektanty při projektování záměrů v obci, pro investory a stavebníky, kteří získají rychlejší přehled o vedení infrastruktury v obci a současně se jedná také o další formu sdílení informací využitelných pro občany obce v rámci celkového zvyšování informovanosti.
 • Byla dokončena veřejná zakázka na realizaci 3. etapy kanalizace. Vítězným uchazečem se stala společnost VPK Suchý s.r.o, se kterou jsme již uzavřeli smlouvu o dílo a na přelomu června a července bude zahájena realizace. Tato nejvýhodnější nabídka byla vysoutěžena s cenou 2.526.000, - Kč bez DPH. Projekt bude cca ze 64 % uznatelných nákladů financován z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, kde jsme získali na projekt dotaci.
 • Dalším z projektů, který bude zahajován v těchto dnech je projekt Víceúčelového hřiště pro Zdiby, kde jsme již také vysoutěžili zhotovitele díla, a to společnost Linhart spol. s r.o. s cenou 1.245.239,68 Kč bez DPH, přičemž tento projekt bude v rozsahu 70 % uznatelných nákladů financován rovněž z dotačních prostředků a bude realizován v ploše určené pro občanské vybavení tělovýchovným a sportovním zařízením v ul. Veltěžská.
 • Další veřejnou zakázku, kterou jsme se zabývali je dodávka kompostérů občanům obce. Předmětem zakázky je 357 ks kompostérů o objemu 1400 l a 1 ks kompostéru na textil o objemu 2,5 m3. Dodavatelem kompostérů bude společnost Mat Emporio s.r.o., a to s nabídkovou cenou ve výši 1.755.950, - Kč bez DPH.  Tato dodávka bude kryta z 85 % uznatelných nákladů z evropských dotačních prostředků z Operačního programu životní prostředí. Distribuci kompostérů do domácností očekáváme přibližně v druhé polovině července t.r.
 • Obecní policie Zdiby zakoupila nové vybavení, a to sice laserový rychlostní radar, který by měl být dodán naší obci v příštím týdnu. Počítáme s tím, že se v následujících měsících bude, mimo jiné, obecní policie zaměřovat na snížení rychlosti v obci, a to jak na ul. Průběžná, tak na ulici Pražská. Hlavním cílem bude především zvýšení bezpečnosti v obci. Snížení rychlosti by mělo současně přispět také ke snížení hluku a polétavého prachu.
 • Dalším tématem, kterým se zabýváme je zajištění očkování. Vnímáme, že zajištění očkování ze strany státu, a to zejména rychlost, není dostatečná. V mediálním prostoru koluje spoustu dezinformací. Senioři byli nuceni se registrovat přes nepřehledný a těžko obslužný systém. Proto jsme nejprve pomáhali seniorům v obci s registrací. Ve spolupráci s paní RNDr. Španielovou jsme připravili také vlastní informační kampaň pro očkování a následně zajistili očkování v přímo obci, v sokolovně. Ve spolupráci s mobilním očkovacím týmem Centrum zdravotní péče Jirny, jsme již zaočkovali prvních 30 seniorů. Dalších celkem cca 200 lidí, včetně všech zaměstnanců ZŠ a MŠ Zdiby, by mělo být zaočkováno příští týden, a to 22.4.2021. Ráda bych poděkovala paní Janě Hyklové a Jitce Uhlové, které trpělivě obvolávají naše seniory, vysvětlují jim proces očkování a také je jednotlivě k očkování registrují.
 • Na základě žádostí místních pracovníků ve zdravotnictví jsme iniciovali otevření školy a školky pro pracovníky kritické infrastruktury. Což se také stalo. V tomto ohledu spolupráci se školou velmi oceňujeme a děkujeme vedení školy a učitelskému sboru za úsilí, které zajištění výuky věnovali, a to paralelně vedle zajištění řádné (online) distanční výuky pro žáky naší školy.
 • Co se týká tramvaje, tak zde se věnujeme především změně č. 2 ÚP, která je pořizována ve zrychleném řízení, kdy v rámci tohoto řízení se pořizuje také posudek SEA. Veřejné projednání změny č. 2 ÚP k tramvaji je v tuto chvíli naplánováno na 28.6.2021, s předpokladem nabytí účinnosti v září 2021. Společnost (PRAGOPROJEKT, a.s.) ve sdružení s fy METROPROJEKT Praha, a.s. a DIPRO s.r.o. již začali s předprojektovou přípravou DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí).
 • Obec Zdiby pořídila nový zametací stroj, jedná se o univerzální stroj Kärcher MC 130 v kompaktním provedení, který je vhodný pro celoroční nasazení, je vybavený také úsporným stupněm ecoefficiency. Stroj je pořízen jak se zametací nástavbou (zametací kartáče, nádoba na smetky atd.), tak s nástavbou pro zimní úklid (zimní kartáč, nádoba na posypový materiál apod.). Výhodou je, že tyto nástavbové nástroje mohou být vyměněny během krátké doby bez nářadí.
 • Dále průběžně poskytujeme součinnost zpracovateli studie proveditelnosti 2. stupně základní školy ve Zdibech, kde se věnujeme především celkovému uspořádání, funkčnosti, využití jednotlivých budov, včetně budov stávajících a počítáme s tím, že studii představíme na nějaké besedě či veřejném projednání záměru, případně na nejbližším jednání zastupitelstva obce, v závislosti na aktuálních opatřeních.   
 • V návaznosti na schválení studie Přemyšlení jihozápad jsme pracovali na dalším kvalitním rozvoji této lokality, kdy jsme dojednali s vlastníky p. Bartákem a p. Dlabačem podrobnější naplnění cílů schválené studie, zejména přesné uspořádání dopravní infrastruktury a parcelací v místě, směnu pozemků k zajištění možné dopravní prostupnosti obecního pozemku Za Stodolou (ta by měla být předmětem příštího jednání zastupitelstva), darování pozemků na komunikaci K Holosmetkům a Na Brnky resp. Přemyšlenská těmito vlastníky (pozn. pozemky na komunikaci K Holosmetkům jsou jedním z bodů dnešního zasedání zastupitelstva), dále byl rovněž dojednán dar pozemku na budoucí park v této lokalitě a odsouhlasení budoucího územního a stavebního rozvoje rodinných domů v této lokalitě, jakož i obcí připravovaných staveb rekonstrukcí komunikací a výstavby chodníků.
 • Intenzivně se kontinuálně věnujeme jednotlivým stavebním projektům v obci, které postupně posouváme k pravomocným stavebním povolením, to máme např. u projektu komunikace K Holosmetkům – 1. etapa. U veřejného osvětlení na Sedlecké cestě očekáváme vydání rozhodnutí o umístění stavby v nejbližší době. Podařilo se nám dojednat finální podobu projektu vodovodu Zlatý kopec s vlastníkem navazujícího vodovodu VKM, kde jsme řešili úpravy projektu tak, aby byl zajištěn dostatečný tlak vody v tomto vodovodu, bylo doplněno a oboustranně odsouhlaseno také předávací místa s dálkovým odečtem a současně doplněna tlaková stanice k zajištění požadovaného tlaku vody. Změna projektu vodovodu proběhla také v lokalitě Lomená a Polní, v tuto chvíli se napojujeme již pouze na vodovod jednoho vlastníka a naší snahou je zde získat souhlas s napojením, abychom mohli přivést vodu i do této lokality.  Dalším projektem, kde jsme již mohli mít pravomocné stavební povolení je stavba chodníků, přechodu pro chodce a zřízení autobusové zastávky na Průběžné v návaznosti na ul. Pražskou, a to včetně mostku s chodníkem přes rybník Syslovák. Zde již máme také předběžně vyřízený bezúplatný převod pozemku z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce, nicméně do stavebního řízení bylo podáno odvolání, čímž se realizace stavby významně oddaluje.  
 • Obec Zdiby již zrealizovala prodeje nepotřebného movitého majetku, který byl schválen usnesením RO 183/34/2020 ze dne 20.11.2020. Prodána byla Avia A 30 K – zvedací plošina z roku 1985, s propadlou technickou prohlídkou a současně již zjevně nesplňující emisní limity, a to za částku 53.000, - Kč. Dále pak byla prodána nefunkční a poškozená Multicara M25 – valník-třístranný sklápěč z roku 1983, která byla ve velké míře zkorodovaná a bez funkční převodovky. Multicara se prodala za částku 31.200, - Kč. Zatím se neprodal Válec vibrační VVW 3400, který je technicky nefunkční a s chybějícími díly, a také Hyundai Accent, osobní automobil sloužící u Obecní policie), z roku 2003, který již nevyhovuje potřebám svého určení (jako služební vozidlo OP). Automobil Huyndai je tak uvažováno ponechat pro potřeby obce k dalšímu využití např. v rámci údržby obce. Jednalo se o prodej zastaralé techniky zejména údržby obce Zdiby, která byla již buď technicky nefunkční a tedy nepoužitelná (závažně poškozená, nekompletní apod.) anebo nesplňovala technické podmínky pro provoz na komunikacích (emise, technický stav), tedy požadavky na funkčnost a bezpečnost.
 • V součinnosti s pořizovatelem územního plánu jsme finalizovali zadání pro zpracování nového územního plánu. Zadání bylo rozesláno na dotčené orgány státní správy, přičemž v tuto chvíli běží lhůta do 20.4.2021 na podání námitek.  Vypořádání připomínek zástupců veřejnosti a DOSS je naplánováno na 27.4.2021. Zasedání zastupitelstva se předběžně předpokládá dne 13.5.2021. Jak jsme již nesčetně krát informovali, momentálně ještě není ten správný čas na podávání připomínek ohledně jednotlivých pozemků.  V tuto chvíli se jedná o základní zásady a teze zpracování nového ÚP.
 • Připravovali jsme také vyjádření do zjišťovacího řízení k rozšíření Lomu Klecany. V součinnosti s obcemi Klecany a Řež připravujeme další postup v této věci. Předmětem Oznámení záměru je prodloužení těžby v lomu do roku 2043 (pozn. s možným prodloužení dokonce až do r. 2068). Roční kapacita povrchové těžby má být až 500 000 t ročně, s vysokou prašností, hlukem a náročností na dopravní obslužnost, s negativními dopady na vodní hospodářství v oblasti. Podle předložené dokumentace by lom měl dalších 20 let generovat 160 průjezdů nákladních automobilů za den, z čehož až 100 jízd tvoří vozidla s nosností nad 32 tun (!). Provozovatel lomu nenavrhuje žádná kompenzační opatření. S ohledem na dopady na životní prostředí se obec Zdiby považuje za obec přímo dotčenou záměrem. Požadujeme proto řádné posouzení záměru v procesu EIA.
 • Dalším tématem, které řešíme je Zámek Brnky. Na základě našeho podání se dnes dopoledne uskutečnilo místní šetření ohledně zabezpečení stavu Zámku Brnky za přítomnosti zástupkyně odboru památkové péče Brandýs nad Labem a stavebního úřadu Klecany a také vedoucího ateliéru památkové péče ČVUT, pana doc. Eflera. Byla konstatována rozsáhlá devastace zámku. Nový vlastník (Pražská pravoslavná eparchie), byl upozorněn na rozsah památkové péče a na to, že nemůže provádět žádné, ani zajišťovací práce, či vývoz suti bez odpovídajícího souhlasu příslušného orgánu památkové péče. Vlastníky byl vyzván k provedení zajišťovacích opatření, především k zajištění zastřešení s tím, že k zajišťovacím opatřením musí být zpracována odpovídající projektová dokumentace, k níž se bude vyjadřovat NPÚ.
 • Dopravní tématem byl v uplynulém období pro nás také vyhrazený bus pruh na ul. Pražská. V těchto dnech proběhlo jednání s KSUS, Ropidem, Středočeským krajem a zástupcem ČVUT ohledně zavedení bus pruhu. Za obec Zdiby jsme trvali na tom, aby v rámci bus pruhu byly řešeny přechody k zastávkám u VUGTK a U Celnice. Vyhrazený pruh pro autobusy by měl být současně vyhrazen také pro taxi a cyklisty. Bus pruh bude zřejmě, z důvodu umožnění vytvoření míst pro přecházení, realizován jen ve směru na Prahu. V závislosti na schválení tohoto záměru PČR by měl být realizován zřejmě v průběhu podzimu 2021.
 • Jak jistě víte, v naší obci proběhla dne 27.3.2021 akce Ukliďme Zdiby. Ve skutečnosti probíhala akce průběžně již několik dní předem, kdy lidé si aktivně vyzvedávali pytle na odpady a rukavice. Tentokrát s ohledem na nouzový stav se občané účastnili individuálně. Zapojilo se opravdu hodně lidí – byly vyvezeny 3 velkoobjemové kontejnery, tj. cca 10 tun odpadu. Díky práci občanů se podařilo velmi hezky vyčistit řadu míst v obci. Rádi bychom tímto všem aktivním občanům za jejich pomoc poděkovali.
 • Proběhla také inventarizace majetku obce za r. 2020, kde bylo konstatováno, že se stav evidence majetku ve všech ohledech zlepšil, či v některých ohledech zcela vyřešil. Na tento rok bychom ještě rádi doladili některé detaily jako zlepšení popisu názvů, přesnou venkovní lokaci majetku pořeším již zmiňovaným pasportem venkovního mobiliáře obce, proběhne také označení drobnějšího nářadí údržby obce a vytvoření přehledného seznamu software užívaného obcí.
 • Proběhla také celoroční kontrola plnění úkolů uložených zastupitelstvem a radou obce ze strany Kontrolního výboru. Zastupitelům obce je na dnešním jednání zastupitelstva předkládán Zápis z plánu kontrol a prověřování Kontrolním výborem v roce 2019–2020, jehož součástí je i věcný popis plnění jednotlivých kontrolovaných témat. Závěrem zápisu je konstatování, že nebylo zjištěno žádné podstatné nebo nezdůvodněné neplnění termínu úkolů uložených zastupitelstvem a radou obce Zdiby.
 • V naší obci byl také v březnu dokončen audit hospodaření obce Zdiby za r. 2020, jehož závěrem je, že obec Zdiby v r. 2020 hospodařila bez jakýchkoliv nedostatků či kontrolních zjištění. V této souvislosti bych ráda poděkovala všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří se na tomto výsledku, shodném jako pro r. 2019, podíleli, zejména pak paní Dubnové, hlavní účetní obce.

 

Informace o činnosti

Název Typ
Informace o činnosti obce k 15. 4. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28.12.2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 24. 9. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 25. 6. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 14. 5. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 12. 3. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 19. 12. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 26. 9. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 27. 6. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28. 3. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28. 12. 2018 pdf pdf

Patička stránky