GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

 

INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ OBCE K 24. 6. 2021

 

 • V tuto chvíli se věnujeme přípravě dvou nadlimitních veřejných zakázek, a to jednak na zajištění poskytovatele služeb odpadového hospodářství, o které jsme informovali již na minulém jednání zastupitelstva obce. U této veřejné zakázky v tuto chvíli dolaďujeme poslední detaily zadávací dokumentace, požadavky na svozovou techniku, požadavky na vážení, evidenci výsypů a jiné. Počítáme s tím, že tuto nadlimitní veřejnou zakázku vyhlásíme v příštím týdnu, přičemž cílíme na zahájení plnění v prvním čtvrtletí roku 2022. Druhou připravovanou veřejnou zakázkou je vysoutěžení generálního projektanta stavby druhého stupně základní školy ve Zdibech. Pokračujeme tak dle mandátu, který jsme obdrželi od zastupitelů na minulém jednání zastupitelstva obce, kdy jsme zastupitelům i občanům představili studii proveditelnosti 2. stupně základní školy ve Zdibech.  
 • I nadále poskytujeme součinnost v rámci výstavby druhé etapy kanalizace. Vlastníci nemovitostí jednak obdrželi v minulých dnech souhrnné informace o podmínkách výstavby nastavených zastupitelstvem obce a současně probíhá také nezbytná součinnost v terénu tam, kde je ze strany vlastníků požadována, aby došlo k bezproblémové realizaci jednotlivých individuálních kanalizačních přípojek stejně jako v již uzavřené 1. etapě.
 • K dnešnímu dni můžeme informovat, že 20. července 2021 by měla být zahájena realizace 3. etapy kanalizace ve Zdibech v ulici Slepá, Horní, Pod Hájem a Na Ladech. Počítáme s tím, že na podzim tohoto roku proběhne kolaudace hlavní stoky a do konce roku 2021 budeme zastupitelstvu obce předkládat ke schválení obecně závaznou vyhlášku o zhodnocení stavebního pozemku jeho připojením na kanalizaci v těchto lokalitách. Termín pro připojení jednotlivých nemovitostí by měl být stanoven nejpozději na červen 2022. Vzhledem k nižšímu množství přípojek se však domníváme, že by připojení mohlo být realizovatelné i v dřívějším termínu, proto jsme již nyní vlastníky jednotlivých nemovitostí o předpokládaném harmonogramu informovali a vyzvali je, aby začali na přípravě svých přípojek pracovat co nejdříve s tím, že jsme opět připraveni poskytnout jim potřebnou součinnost.
 • Na posledním jednání zastupitelstva obce jsme také informovali o výstavbě víceúčelového hřiště ve Veltěžské ulici ve Zdibech. V tuto chvíli bychom vás všechny rádi srdečně pozvali na slavnostní předání hřiště obyvatelům obce, které se uskuteční v neděli dne 18.7.2021 od 15 hod. Slavnostní předání bude spojené s kulturním a sportovním programem, jehož součástí bude i nohejbalové exhibice profesionálů.
 • Změny nastaly v očkování občanů.  V tuto chvíli dáváme obcí Zdiby zřízené očkovací místo k dispozici také okolním obcím. Rozvinuli jsme proto spolupráci s městem Klecany a obcí Řež, neboť projevili zájem v této věci s námi participovat. Všechny tři samosprávy se tak nyní podílí na administraci zájemců o očkování, přičemž z důvodu stávající vytíženosti sokolovny v naší obci přesouváme očkovací místo na náměstí do Klecan. Domlouváme se s brigádníkem, který tuto agendu bude pro všechny 3 samosprávy zaštiťovat. O další organizaci očkování, které bude pravděpodobně pokračovat na konci července, budeme informovat.
 • Kontinuálně pokračujeme ve všech projektech rekonstrukce komunikací, výstavby chodníků, veřejného osvětlení, jejichž výčet jsme uváděli na minulém jednání zastupitelstva. Projekty posouváme systematicky ke stavebním povolením, zajišťujeme souhlasy dotčených osob a další potřebné úkony.
 • Připravujeme veřejnou zakázku na zhotovitele rekonstrukce komunitního centra a dále veřejnou zakázku na zhotovitele rekonstrukce komunikace K Holosmetkům, výstavby chodníku a veřejného osvětlení v rámci první etapy ul. K Holosmetkům. Rádi bychom zahájili obě stavby ještě v průběhu tohoto roku.
 • Vysoutěžili jsme zhotovitele opravy povrchu ulice Spojovací s tím, že dílo by mělo být zahájeno 1.7.2021 a dokončeno nejpozději do 30.7.2021. Předmětem tohoto díla je oprava podkladních vrstev a položení souvislého asfaltového krytu v části ulice včetně úpravy poklopů a uzávěrů sítí. Podařilo se také zkoordinovat doplnění soukromých přípojek inženýrských sítí v ulici tak, by nově vzniklý povrch nebyl v dohledné době narušován.
 • V oblasti Vltavských tůní byly provedeny odborné arboristické úkony, tedy zdravotní prořezy stromů, na které poskytla dotaci Nadace VIA a Česká spořitelna. V tuto chvíli zde probíhá řízená pastva ovcí, následně počítáme s další komunitní brigádou, kde budeme čistit tuto lokalitu od zbytkových větví z arboristických úkonů. O termínu konání brigády vás budeme s předstihem informovat.
 • Postupně probíhá také úprava veřejné zeleně v obci, a to jednak úprava zeleně podél ulice Průběžná. Zcela novou podobu dostal prostor u křížku na křižovatce Průběžné a Formanské (byla vystavěna nová zídka, prostor byl navýšen a srovnán do roviny a osazen trvalkami). Stejně tak u obecního úřadu vznikl záhon s trvalkami. Postupně také dosazujeme a revitalizujeme keře podél hlavní ulice. Nově jsme založili záhon s výsadbou trvalek a dvou stromů u rybníka Syslovák. Dalším nově upraveným místem je kruhový objezd U Cihelny, který byl osetý letničkami. V rámci krajinářského řešení plochy zeleně za sv. Jánem na Brnkách proběhla první část výsadby a to 11 ks jabloně mnohokvěté. Projekt by měl pokračovat výsadbou další zeleně zřejmě na podzim t.r. Prostor pod zelenou a žlutou školkou, kde na podzim r. 2020 proběhla výsadba keřů a stromů, je nyní finalizován výsevem trávníku a koncovými úpravami. Revitalizovali jsme také pěšinky u Pražské, v ul. U Studánky a v ul. Turistů. Postupně instalujeme lavičky nebo sety laviček a stoly na vytypovaná vhodná místa po celém katastru obce. Pro lokalitu U Koupaliště jsou nyní ve výrobě dřevěná mola, která budou postupně během léta usazována. Zároveň bude tento prostor doplněn o popelnice na směsný a tříděný odpad a odpadkové koše.
 • Doplnili jsme také hřiště na Čihadlech o fotbalové branky, v těchto dnech bude instalována záchytná síť, probíhají úpravy odvodnění hřiště i instalace nového herního prvku pro děti v podobě cvrčka. Doufáme, že místní děti i sportovce v této lokalitě potěšíme. Nejen v kontextu této lokality, která je velmi hezká, ale je obklopena pozemky jiných vlastníků, kteří nezajišťují, seč trávy, bych ráda apelovala na všechny vlastníky pozemků, aby své pozemky udržovali. Často se setkáváme s tím, že lidé nejsou spokojení s tím, že obec nemá v průběhu roku ani jednou sečí posekány veškeré zelené plochy. Dovolím si ale upozornit, že obec nemůže právně, rozpočtově ani věcně suplovat soukromé vlastníky a je povinna a oprávněna udržovat pouze vlastní, tzn. obecní majetek.
 • Připravujeme několik set smluv na výpůjčku kompostérů vlastníkům nemovitostí v obci, kteří se nám přihlásili jako zájemci o kompostér. V tuto chvíli je stále ještě možné si o kompostér na obecním úřadě požádat. O této možnosti budeme opět celoplošně informovat při distribuci Zdibského zpravodaje samostatným letákem.
 • Vypořádali jsme ukončený smluvní vztah s dřívějším provozovatelem kanalizace v obci Zdiby – společností BMTO GROUP a.s., kdy v tuto chvíli můžeme konstatovat, že máme nejen dokončenou kompletní poměrně náročnou předávku, nejen faktickou, ale především dokumentovou, ale současně také vypořádány veškeré závazky z v minulosti uzavřených smluvních dokumentů.
 • Pokračujeme v jednání se společností VKM a Středočeskými vodárnami ve věci nápravy stavu vodohospodářské infrastruktury v obci. V tuto chvíli jsme oslovili společnost VKM s návrhem na směnu vodovodů ve vlastnictví obce Zdiby a společnosti VKM tak, aby nebyla vlastnická struktura v rámci území obce roztříštěná, ale tvořila ideálně ucelené oblasti s jedním vlastnictvím a navazující řešení předávání vody jak po věcné stránce, tak i smluvní.
 • Pokračujeme v přípravě zpracování změny č. 2 územního plánu k tramvaji. Vzhledem k tomu, že KSÚS začala spolupracovat s projektantem - spol. PRAGOPROJEKT, a.s, na přípravě projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, ukázala se potřeba upřesnit si a vyjasnit jednotlivé plochy potřebné pro stavbu tramvaje. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli veřejné projednání odložit, aby byl dostatek času na vyjasnění a projednání požadavků projektanta.

 

Informace o činnosti

Název Typ
Informace o činnosti obce k 24. 6. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 13. 5. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 15. 4. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28.12.2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 24. 9. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 25. 6. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 14. 5. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 12. 3. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 19. 12. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 26. 9. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 27. 6. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28. 3. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28. 12. 2018 pdf pdf

Patička stránky