GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

 

INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ OBCE K 23. 9. 2021

 

 • V rámci naší činnosti se věnujeme především projektům, ať je to příprava rekonstrukce komunikace a chodníku K Holosmetkům – etapa 2, kde právě probíhá zajišťování souhlasů majitelů dotčených pozemků – přičemž většinu již máme, chodník Na Lada – Na Ladech, kde probíhá rozdělení projektu na 2 etapy, rekonstrukce komunikace a výstavba chodníku – J. Kámena, kde se s KSÚS dořešuje pouze poslední část projektu, a to odvodnění komunikace, proto také proběhnout v těchto dnech i kamerové zkoušky dešťové kanalizace v této lokalitě. Dále se věnujeme projektu rekonstrukce komunikace U Rybníka, kde probíhá řešení převodu projektem dotčených pozemků (tuto otázku budeme řešit ve dvou bodech dnešního jednání zastupitelstva). U stavby pěšího propojení Pražská x Průběžná bylo již vydáno pravomocné stavební povolení a budeme podávat žádost o dotaci. U stavy rekonstrukce komunikace a chodníku na Brnky (Na Brnky x Přemyšlenská) v současné době na této akci probíhá intenzivně inženýrská činnost. Již jsme obdrželi většinu stanovisek DOSS. Některé jsou ještě v procesu. V součinnosti s vydanými stanovisky jsou zpracovávány podklady pro podpisy jednotlivých majitelů pozemků, na kterých se stavba umísťuje. V rámci stavby je nutné vyřešit i vynucené přeložky – Cetin a ČEZ Distribuce, kde je rovněž nutné zpracování projektů. V řešení je i vynětí některých pozemků ze ZPF.
 • Co se týká kanalizace, tak v 1. etapě bylo již prakticky dokončeno nejen připojení, což všichni víte, ale i agenda poplatků za zhodnocení pozemku, u kanalizace 2. etapy je dnes na zastupitelstvo podáván bod s návrhem na prodloužením lhůty na připojení do 31.12.2021, a to z důvodů, které budeme projednávat u navrženého bodu 9 dnešního jednání zastupitelstva obce.  U 3. etapy výstavby kanalizace můžeme konstatovat, že dne 9. srpna 2021 byla zahájena realizace, a to pracemi v ulici Na Ladech.  Následovala ulice Horní a Zapadlá. V sobotu 18. 9. 2021 se stavba přesunula do ulice Slepá.  Práce probíhají dle plánovaných termínů. S vlastníky dotčených nemovitostí průběžně komunikujeme a informujeme je o postupu stavby. Na základě jejich zpětné vazby víme, že řada vlastníků nemovitostí již zahájila formální část přípravy své přípojky a my stejně jako v předchozích dvou etapách poskytujeme potřebnou součinnost všem, kteří o to požádají. 
 • U veřejného osvětlení Sedlecká cesta jsme získali územní rozhodnutí, stejně tak u veřejného osvětlení Polní – Jedlová, kde bylo již vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci. Dále probíhá stavební řízení na vodovod Zlatý kopec, který je velmi bolestivým projektem s neskutečným množstvím komplikací, které se snažíme překonat. Naopak plně připraveným projektem je 1. etapa rekonstrukce komunikace a výstavby chodníku a veřejného osvětlení v ul. K Holosmetkům, kde jsme nyní těsně před lhůtou na otevírání obálek. Naší původní snahou bylo docílit zahájení této výstavby ještě v průběhu letošního podzimu. Vzhledem k tomu, že před realizací projektu je nezbytné ještě provést přeložku kabelu CETIN a podzemního kabelového vedení vysokého napětí, která by měla proběhnout v průběhu ledna – března 2022, je počítáno se zahájením výstavby 1. části komunikace na jaře r. 2022.
 • V rámci výše uvedených projektů jsme také řešili administraci dotací Středočeského kraje na pokrytí nákladů s přípravou projektových dokumentací

200.000,- Kč na projektovou dokumentaci komunikace Přemyšlenská,

200.000,- Kč na projektovou dokumentaci komunikace K Holosmetkům I. etapa,

200.000,- Kč na projektovou dokumentaci komunikace K Holosmetkům II. etapa,

200.000,- Kč na projektovou dokumentaci komunikace pěšího propojení ulic Pražská x Průběžná,

240.000, - Kč na studii proveditelnosti stavby základní školy ve Zdibech.

 • Dalším již realizovaným zlepšením v obci je ulice Spojovací. V ulici Spojovací jsme po dlouhých jednáních a následném převzetí této komunikace do vlastnictví obce Zdiby (pozn.: v rozsahu nacházejícím se na pozemku parc. č.  240/11 k.ú. Zdiby) konečně po desítkách letech provedli nápravu stavu v této ulici. Původní neudržovaný asfalt plný velmi hlubokých výmolů byl nahrazen opravou podkladních vrstev, úpravou poklopů a uzávěrů sítí a položením souvislého asfaltového povrchu. Současně jsme intenzivně pomáhali místním obyvatelům, kteří ke svým nemovitostem neměli přivedeny jakékoliv inženýrské sítě – plyn, vodu, kanalizaci se zajištěním rychlé realizace provedení těchto chybějících přípojek tak, aby nový asfaltový povrch již nadále nebyl jakýmikoliv stavbami porušován. V tomto ohledu považujeme za důležité zdůraznit stávající snahu obce, resp. možná pravidlo, které se propíše i do budoucího rozvoje a finálních úprav komunikací v obci, a to sice, že považujeme za nezbytné vždy nejprve pokud možno vybudovat veškeré sítě, zrevidovat staré a teprve poté řešit finální povrch. Upřednostňovat bychom měli také komunikace, kde bude zajištěna součinnost místních obyvatel (např. prostor na výhybny v úzkých lokalitách) a samozřejmě vlastnické otázky k dotčeným pozemkům.
 • Se zástupci KSÚS, IDSK, ROPID, ČVUT a Středočeským krajem dlouhodobě jednáme o tématu vyhrazeného bus pruhu na Pražské, pro nás zejména s důrazem na přechody pro chodce v této lokalitě. Z posledního jednání uskutečněného v těchto dnech byla potvrzeno prodloužení bus pruhu ve směru na Prahu oproti stávajícímu stavu nově již od celnice. Dále bylo potvrzeno doplnění dvou přechodů u celnice a u VÚGTK a o úprava stávajícího přechodu pro chodce na náměstí J. Husa. Naopak se i z podnětu ROPID upustilo od zavedení bus pruhu ve směru ven z Prahy i od bus pruhu v úseku mezi Motorestem Stará pošta x ulicí Průběžná. Termín realizace přislíbený Středočeským krajem je jaro 2022. 
 • Bylo instalováno nové solární osvětlení v ul. Na Ladech a bude instalováno osvětlení autobusové zastávky V Remízkách ve směru na Prahu. Reagujeme tím na nesouhlas jednoho vlastníka s umístěním veřejného osvětlení podél ulice Průběžná ve směru na Klecany.  Dále bude instalován světelný a dobíjecí spot na letišti na Zlatém kopci.  Ten by měl umět dobíjet elektrokola a elektrokoloběžky, umožnit dohuštění kol, dobití mobilních telefonů, poskytnout wifi signál a řešit zabezpečení kamerou.
 • V rámci dotace na kompostéry pro vlastníky nemovitostí v obci jsme zprocesovali již přes 300 smluv a vydali většinu takto zasmluvněných kompostérů. V tuto chvíli lze konstatovat, že máme volných zhruba posledních cca 30 kompostérů. 
 • Věnujeme se také veřejným zakázkám. Uchazečům již uběhla lhůta pro podání nabídek na poskytovatele služeb odpadového hospodářství. Bohužel jsme obdrželi pouze jednu nabídku, která navíc nesplnila zadávací podmínky, a to v časovém hledisku, tudíž v tuto chvíli nám nezbývá nic jiného než tuto nadlimitní veřejnou zakázku vyhlásit znovu. Nově budeme muset také vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele rekonstrukce komunitního centra z důvodu hraniční hodnoty předpokládané ceny veřejné zakázky a také veřejnou zakázku na snížení energetické náročnosti osvětlení v obci.
 • Dalším tématem, které řešíme, je budoucí využití plochy Z 19, na které v minulosti hrozil záměr obřích logistických hal Goodman. V tuto chvíli jsme zatím při jednáních v prvopočátku, přičemž naší snahou je především takové funkční využití plochy, které bude mít, pokud možno vyšší přidanou hodnotu a bude především přínosem, ne zátěží, pro obec Zdiby. Za důležité považujeme, aby se jednalo o stavby přiměřeného hmotového rozsahu svému okolí, aby byla zajištěna přímá dopravní obslužnosti z okružní křižovatky u Motorestu Stará pošta. Za předpokladu,
  že bychom se při jednáních dobrali hmatatelnějšího výstupu, počítáme samozřejmě s veřejnou diskuzí. Pro tuto chvíli platí, že předmětné území je dotčené stavební uzávěrou, kterou jsme zřídili a že plocha bude nově regulována novým územním plánem obce, který je v přípravě.
 • Již v tuto chvíli máme také stanovený termín na veřejné projednání změny č. 2 územního plánu, týkající se tramvaje, které se uskuteční dne 6.10.2021 od 17:00 hodin v budově jídelny VÚGTK (Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického) na adrese Ústecká 98, Zdiby. Důvodem pro přesun jednání do VÚGTK je jednoduchý – sokolovna je přetížená, všichni chtějí sportovat, dokud nepřijde další kolo pandemie a jiný vhodný prostor v obci není. Samozřejmě vás na toto veřejné projednání všechny zveme.
 • Na minulém zastupitelstvu jsme informovali o tom, že v oblasti Vltavských tůní byly provedeny odborné arboristické úkony, na které poskytla dotaci Nadace VIA a Česká spořitelna. V návaznosti na tuto informaci bych vás všechny ráda pozvala na komunitní brigádu, která se uskuteční dne 9.10.2021 od 10 hodin, na které budeme čistit tuto lokalitu od zbytkových větví z arboristických úkonů.
 • Pokračujeme stále v očkování.  Tři územní samosprávy – Zdiby, Klecany a Řež máme jednoho společného brigádníka na zajištění související agendy. Na základě prosby paní zastupitelky Dr. Španielové, jejíž specializací je virologie, budeme znovu vyzývat neočkované obyvatele nad 60 let, aby se očkovat dali. 
 • Obec aktivně vystupuje ve všech řízeních ohledně staveb v katastru obce – každý stavební záměr posuzuje s obcí spolupracující architekt a následně se k nim vyjadřuje stavební komise. Obec rovněž aktivně vystupuje v řízeních ve spolupráci se stavebním úřadem v Klecanech proti černým stavbám a záměrům staveb v rozporu s platným územním plánem.
 • Ve spolupráci s MČ Dolní Chabry a Ďáblice jsme zadali zpracování studie proveditelnosti cyklotrasy z Ďáblic do Zdib. V tuto chvíli byla již zvolena konkrétní trasa, která bude ještě v dalších fázích jednání v detailech upřesňována. Vyzvali jsme rovněž obce Klecany a Husinec-Řež, aby se k projektu připojili.
 • Obec za součinnosti sociální komise a Mas Nad Prahou zorganizovala Den seniorů. Účast nebyla vysoká, nicméně ti senioři, co přišli ji chválili. Na akci byly propagovány sociální služby, které jsou dostupné v obci, na jejichž úhradě se podílí obec nebo jsou jinak nabízeny zdarma nebo za příznivou cenu – zejména: Denní stacionář pro seniory Klecany, Antonia services – včetně služby Senior taxi, Obědy pro veřejnost z jídelny ZŚ Zdiby, Trénink paměti NÚDZ, zdarma Právnía psychoterapeutická poradna poskytovaná MAS Nad Prahou apod.
 • Obec se poskytuje pomoc a asistenci seniorům v nouzi – jedná se o případy, kdy je senior využíván svými příbuznými – namísto pomoci jsou zneužívány platby důchodu, které dostávají a které jsou už i tak nízké. Mimo jiné jsme i soudem stanovenými opatrovníky některých takovýchto osob. Bohužel jsme v této souvislosti svědky velmi tragických situací, např. zrovna dnes jsme za dohledu OP Zdiby zajišťovali převoz seniorky, kterou jsme tak chránili před potenciálními útoky (údajného) syna a bezdomovectvím. Naštěstí vše dopadlo dobře. V této souvislosti je třeba uvést, že bohužel obec nemá sociálního pracovníka, který by sociální případy řešil. MAS nad Prahou bude žádat o dotaci na sociálního pracovníka, který by byl sdílen našimi obcemi. I za tímto účelem vznikla v obci sociální komise, která se má touto problematikou zabývat. Pokud si všimnete, máte zprávy ve svém okolí, že je tam senior, nebo jiná osoba v nouzi, samozřejmě úřad je připraven v těchto situacích pomáhat. Je možné se obrátit na kohokoliv z úřadu

Informace o činnosti

Název Typ
Informace o činnosti obce k 23. 9. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 24. 6. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 13. 5. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 15. 4. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28.12.2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 24. 9. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 25. 6. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 14. 5. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 12. 3. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 19. 12. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 26. 9. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 27. 6. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28. 3. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28. 12. 2018 pdf pdf

Patička stránky