GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ OBCE K 10. 3. 2022

 

 • Ve světle válečných událostí posledních dní se stejně jako řada jiných obcí a měst věnujeme podpoře a pomoci Ukrajině. O víkendech organizujeme sbírky materiální pomoci. Sbírky organizuje vedení obce (starostka, místostarostky, pan tajemník, podílejí se dobrovolníci a naši hasiči). První várka odešla na Ukrajinu prostřednictvím spolupráce se Skautským institutem. Ostatní – plně naložené dodávky – byly předány Ukrajinské ambasádě. Materiální pomoc byla určena přímo na frontu – 128. horské pěchotě (jednalo se zejména o léky, obvazy, dalekohledy, stany, spacáky, batohy atd.). Ostatní materiální pomoc byla určena ve Lvově k distribuci civilním obyvatelům (jednalo se zejména o hygienické prostředky, potřeby pro miminka, trvanlivou stravu apod.). Sbíraný materiál je vyhlašován na základě aktuální poptávky. Ve Zdibech je momentálně ubytovaných 55 uprchlíků z Ukrajiny. Bohužel obec Zdiby nemá žádné vlastní ubytovací kapacity. Proto je řešeno ubytování díky dobrovolníkům – obyvatelům obce. Paní ředitelkou naší ZŠ je zajišťována školka a škola pro ukrajinské děti. Obec Zdiby řeší nejen materiální sbírky, ale i koordinaci poskytované pomoci – např. distribuci vybavení občany poskytnutých ubytovacích prostor, předávání oblečení, trvanlivých potravin. Spolupracujeme také s okolními obcemi. Maminky, které k nám s dětmi přijely mají různé profese – úřednice, učitelka, novinářka. Obec jim bude nabízet zaměstnaní v rámci údržby obce – jarní práce, sázení kytek, úprava veřejného prostranství apod. Budeme se snažit také propojit je s jinými zaměstnavateli. Vzhledem k důležitosti tématu, bude otázka další pomoci, zejména té finanční, řešena v rámci jednoho z bodů dnešního jednání zastupitelstva obce.  
  Za obec Zdiby vyjadřujeme plnou podporu Ukrajině a všem lidem z této válkou zasažené země. Současně bychom chtěli poděkovat rovněž všem našim občanům za jejich pomoc a solidaritu.
 • Česká republika, potažmo obec Zdiby byla zažalována Metropolitní kapitulou o vydání pozemku pod žlutou a zelenou školkou v rámci církevních restitucí. Pozemek je v katastru evidován jako pozemek ve vlastnictví obce. Metropolitní kapitula namítá nesprávnou evidenci. Zjišťujeme poklady ohledně vlastnického práva, zajišťujeme podkladové materiály v Národním archivu a Státním Okresním Archivu Praha – východ, konzultujeme problematiku s katastrem nemovitostí,
  ale i s odborníky a zaměstnanci archivů.
 • Proběhlo další jednání se zástupci TJ Sokol Veltěž ohledně vyřešení převodu vlastnického práva k pozemku pod fotbalovým hřištěm, které je ve vlastnictví České republiky. Nedořešené vlastnictví pozemku bohužel brání dalšímu rozvoji hřiště. Obec je, jako zástupce cca 4000 obyvatel, připravena fotbalové hřiště rozvíjet a podporovat sportovní aktivity v daném místě. Jednání se účastnil také pan starosta Klecan, který vysvětlit situaci v Klecanech, kde probíhá díky vlastnictví této sportovní infrastruktury městem rozvoj tamního hřiště a jeho okolí velmi příkladně.
  Tato otázka by měla být rovněž na valné hromadě TJ Sokol Veltěž, která se uskuteční dne 21. 3. 2022.
 • Cca 2 měsíce jsme řešili podané odvolání proti pravomocnému stavebnímu povolení ohledně multifunkčního hřiště Veltěžská. Vnímali jsme důležitost ochrany této investice obce, a to nejen proto, že na tuto sportovní infrastrukturu obdržela obec Zdiby dotaci ve výši přesahující 800 tis. Kč. Odvolání bylo nakonec Krajským úřadem Středočeského kraje (v souladu s právním názorem obce) odmítnuto jako opožděné.
 • Zabýváme se stále ještě také avizovanou aukcí lesních pozemků na Zlatém kopci, kde se snažíme o zrušení aukce a o převod pozemků do vlastnictví obce.
 • Ve spolupráci se společností Vodní zdroje a.s. připravujeme podklady pro hydrogeologickou studii vybraných území obce Zdiby situovaných na východní straně, kde byl hydrogeology vysloven, s ohledem na geologické podloží, větší předpoklad pro existenci významnějšího zdroje podzemní vody. Cílem této studie je prověření možností náhradních vodních zdrojů v naší obci.
 • Nyní v těchto dnech se dokončují poslední přípojky z Etapa 2 kanalizace. V tuto chvíli je finalizováno posledních 5 přípojek. Jsme v kontaktu jak s vlastníky, tak zhotovitelem a můžeme konstatovat, že i Etapa 2 – kanalizace bude zdárně dokončena. Úhradu poplatku za zhodnocení stavebního pozemku, namísto připojení nemovitosti na kanalizaci, si zvolilo asi 8 vlastníků nemovitostí. Vybraná částka by měla činit kolem 500.000, - Kč. Jeden z těchto vlastníků žádá o možnost úhrady poplatku ve splátkách, což bude řešeno v rámci dnešního jednání zastupitelstva obce.
 • V tuto chvíli se díky ukončování 2. etapy můžeme již plně soustředit na Etapu 3 – výstavby kanalizace, kde také již v tuto chvíli probíhá připojování dalších nemovitostí na kanalizaci.
 • Dalším důležitým tématem je rekonstrukce komunikace a stavba pěšího propojení a veřejného osvětlení v ul. K Holosmetkům – 1. etapa. V realizované veřejné zakázce podaly nabídku 4 společnosti. Aktuálně probíhá posouzení nabídek. Pokud nenastane nějaká nepředpokládaná situace, bude možné tuto akci realizovat ještě v tomto roce. Rekonstrukce nebude jednoduchá, určitě přinese obyvatelům místa mnohá omezení a určitý diskomfort, nicméně v daném úseku je nezbytné realizovat nejen tuto stavbu, ale i přeložku kabelového vedení ČEZ, přeložku kabelového vedení CETIN a kompletní rekonstrukci kanalizace v místě. Věříme, že i přes určité nepohodlí obyvatel v době stavby bude stavba celkově vítána z důvodu zvýšení bezpečnosti v daném místě po ukončení stavby.
 • Z hlediska přípravy rekonstrukce dalších komunikací a souvisejících přeložek lze konstatovat, že v tuto chvíli máme stavební povolení na komunikaci J. Kámena.  U komunikace U Rybníka bude nezbytné ještě doprovodně řešit otázku odvodnění této komunikace v místě přiléhající komunikace Průběžná. Co se týká rekonstrukce komunikace na Brnky a výstavby chodníků a veřejného osvětlení, v tomto případě vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dlouhý úsek a získání souhlasu některých majitelů pozemků je otázkou delšího jednání, bude přistoupeno k rozdělení projektu na dvě části s tím, že předpokládáme, že nejprve by byl realizován úsek mezi Návsí Brnky a ulicí Pod Mezí. V případě této komunikace se také samostatně projekčně řeší přeložka ČEZ. Současně řešíme související přeložku vodovodu v ulici Přemyšlenská, kde se nám již podařilo získat veškerá potřebná stanoviska a souhlasy a podali jsme žádost o společné povolení na vodoprávní úřad. Projekční práce na rekonstrukci komunikací a obnovu povrchu probíhají také v ul. Akátová po propojku s ulicí Střední a dále v části ul. Zlatý kopec.
 • Prakticky v plném rozsahu již byla realizována veřejná zakázka na Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení – po obci je vyměněno 168 svítidel. Seznam ulic, kterých se tato výměna týkala jsme uváděli při informaci o přípravě zakázky již v rámci minulého jednání zastupitelstva obce. Díky osazenému kvalitnímu světelnému zdroji a stmívatelnosti máme v obci nejen moderní osvětlení, ale ušetříme také finanční prostředky na provozu. Demontovaná svítidla, která byla ještě v dobrém stavu, se instalují do ulic tam, kde veřejné osvětlení nebylo dokompletováno.
 • Co se týká projektů veřejného osvětlení v dalších lokalitách. Byla zahájena realizace veřejného osvětlení spojující ulice Polní-Jedlová. Veřejné osvětlení Průběžná, které zajistí doplnění chybějících lamp VO mezi ulicemi U cihelny a V Remízkách, se brzy posune do fáze stavebního řízení. U projektu veřejného osvětlení v ulici Šulkovna došlo z důvodu nesouhlasu jednoho z vlastníků k drobné úpravě trasy. Aktuálně probíhá získávání souhlasů majitelů pozemků, souhlasy dotčených orgánů státní správy již máme.
 • Budeme zahajovat rekonstrukci budovy, kde se právě nacházíme, tedy budovy budoucího komunitního centra obce. Vybraný zhotovitel, firma DKK s.r.o. v nejbližších dnech zahájí realizaci díla. Náklady na rekonstrukci budou činit 8.392.616,80 Kč bez DPH a termín dokončení se předpokládá do konce ledna 2023. Celkem se o tuto zakázku ucházelo 7 firem. Z důvodu kompletní rekonstrukce této budovy se během února stěhovala obecní knihovna. Ta od 15.2.2022 provizorně funguje v prostorách žluté školky.
 • Co se týká projektů vodovodů, získali jsme stavební povolení na Vodovod Zlatý kopec, které je již i pravomocné. Aktuálně se ještě řeší přípojka pro automatickou tlakovou stanici, kdy za část řešenou obcí již byla podána žádost o vydání stavební povolení, navazující část společnosti ČEZ je pak řešena samostatně. V tuto chvíli čekáme na vhodný dotační titul a předpokládáme vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele vodovodního řadu, nicméně časově ve vazbě na dotační podmínky.
 • V tuto chvíli máme finalizované kompletní zadávací a smluvní dokumenty pro zadávací řízení na projekční práce pro stavby 2. stupně základní školy ve Zdibech, které by mělo být vyhlášené na základě aktualizované Studie proveditelnosti, která je dnes také předkládána jako bod jednání zastupitelstva. V mezidobí jsme již získali veškerá potřebná vyjádření DOSS, včetně vyjádření hasičů, které jsme potřebovali nejen ve vazbě k novým budovám školy, ale především také z hlediska prověření realizovatelnosti navazujících stavebních úprav stávajících budov.
 • V tomto týdnu jsme se účastnili jednání na Ministerstvu dopravy ČR ve věci VRT Podřipsko (vysokorychlostní trati). Z obdržených informací lze shrnout, že v tomto týdnu by mělo dojít k otevírání obálek na projektanta této stavby. Z našeho pohledu považujeme za důležité, abych došlo k časové koordinaci mezi přípravou Krajinného plánu (o kterém na zastupitelstvu pravidelně informujeme) a projekčními pracemi, tak aby účel a význam krajinného plánu byl skutečně naplněn a jeho výsledky byly využity a zohledněny v rámci projekčních pracích.
 • V polovině února 2022 byla zkolaudována 4 nově vytvořená parkovací místa pod obecním úřadem, která byla vybudována na přelomu minulého a t.r.
 • V lese na Čihadlech byla dokončena 2. fáze (poslední) těžby dřeva dle arboristického posudku. Dřevo bude opět nabídnuto občanům obce k odkupu dle schváleného ceníku, případně bude z části poskytnuto i jako dar obce na oblíbenou akci „dřevo socháni“ u Vltavy. V této lokalitě budou osazeny také nové přírodní lavičky pro posezení.
 • Na základě získané dotace SFŽP a prostředků z rozpočtu obce začíná výsadba 104 stromů v lokalitě ulic K Boleslavce, Centrální, U Louže, K Louži. Budou zde vysazeny listnaté stromy, včetně stromů kvetoucích. Většina obyvatel těchto ulic přivítala akci s nadšením, řešíme ale také několik připomínek vůči výsadbě. Výsadba 30 stromů proběhla i v celé délce ulice Průběžná, včetně rohu ulic Příkrá a Prostřední, kde byly vysazeny stromy a proběhne zde nová výsadba, aby tento, v minulosti parkovací nevzhledný kout, „prokoukl“ a stal se dalším pěkným veřejným prostranstvím v obci.
 • Úpravy probíhají i v zahradě horní mateřské školky, kde „vyrostla“ pozorovatelna pro děti a dokončují se terénní úpravy. Za pomoci rodičů a dětí plánujeme s vedením MŠ vytvořit také vrbovou chýši.
 • Na jaro připravujeme revitalizaci Náměstí Mistra Jana Husa v podobě nového mobiliáře, terénních úprav včetně chodníčků a keřové a trvalkové výsadby.
 • V rámci úprav veřejného prostoru dále připravujeme na různých místech obce instalace nového mobiliáře v podobě laviček a stolů, ale také herních stolků na šachy a člověče nezlob se.
 • Novinkou pro obec Zdiby je nové stanovení volebních okrsků. Pro budoucí volby tak bude obec Zdiby rozdělena na dva okrsky. Jeden bude pro voliče ze Zdib a Veltěže a druhý pro voliče z Přemyšlení a Brnek. Ke stanovení dvou volebních okrsků došlo s přihlédnutím k tomu, že existence pouze jednoho stálého volebního okrsku pro členy volební komise je již poměrně velmi náročná, a to zejména při sčítání volebních lístků. Díky tomu zveřejňuje obec Zdiby volební výsledky mezi posledními.
 • Z pozitivních zpráv bych ještě ráda uvedla, že náš občan Lukáš Vejvoda se minulý víkend stal Mistrem ČR žactva v biatlonu. Srdečně Lukášovi blahopřejeme.
 • Pro rodiče v nedávné době narozených dětí bych ráda uvedla, že připravujeme na den 26.3.2022 Vítání občánků. Kdo z rodičů má o tuto událost zájem, nechť se přihlásí na OÚ Zdiby u paní Jany Hyklové.
 • Ještě jedno důležité téma, které bychom rádi v rámci tohoto bodu občanům, ale i zastupitelům obce znovu a blíže představili je příprava nového odpadového hospodářství v obci Zdiby. Se změnou zákona o odpadech jsou, a do budoucna ještě výrazněji budou, obce nucené více třídit. Postupně totiž jsou a významně budou navyšovány platby za směsný komunální odpad. Pokud bychom v odpadovém hospodářství neprovedli žádné změny, nevyhneme se razantnímu zdražování a staneme se obcí, která nenaplní zákonné požadavky. Proto je důležité, abychom vytvořili našim občanům podmínky pro větší dostupnost třídění a nastavili určitý motivační systém ve vazbě na sníženou produkci směsného komunálního odpadu. Pokud se nám podaří v druhém kole zadávacího řízení vysoutěžit nového poskytovatele takových služeb, mohli bychom nový systém odpadového hospodářství implementovat v průběhu r. 2022, příp. 2023. K představení technické části nyní předávám slovo kolegyní paní místostarostce Kolářové.

 

 

 

 

 

 

Informace o činnosti

Název Typ
Informace o činnosti obce k 10. 3. 2022 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 16. 12. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 23. 9. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 24. 6. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 13. 5. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 15. 4. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28.12.2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 24. 9. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 25. 6. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 14. 5. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 12. 3. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 19. 12. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 26. 9. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 27. 6. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28. 3. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28. 12. 2018 pdf pdf

Patička stránky