GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ OBCE K 8. 9. 2022

 • V průběhu měsíce června proběhly v různých částech obce projektové dny, kde jsme seznámili občany s dokončenými, realizovanými i připravovanými projekty v rámci naší obce. Přítomní měli možnost dotázat se na cokoliv, co je k těmto projektům nebo jiným otázkám, týkajícím se rozvoje obce, zajímalo. Součástí projektových dnů bylo i veřejné projednání Územní studie nové návsi a blízkého okolí, jakož i veřejné projednání změny č. 3 územního plánu, která se týká pozemku školy. Tato změna č. 3 územního plánu je předmětem bodu č. 12 dnešního jednání zastupitelstva obce.
 • Byla dokončena 3. etapa výstavby kanalizace. Všechny nemovitosti, kromě pěti, byly i v této etapě řádně připojeny. U třech vlastníků nepřipojených nemovitostí budeme v rámci dnešního jednání řešit schválení splátkových kalendářů k poplatkům za zhodnocení pozemku. V tuto chvíli téměř čtyřletou realizaci všech tří etap výstavby kanalizace v obci můžeme realizačně prohlásit za ukončenou. V tomto ohledu bych ráda poděkovala za nekonečnou práci v terénu při výstavbě paní místostarostce Kateřině Kolářová. Nyní připravujeme do konce tohoto měsíce závěrečné vyhodnocení akce. Potřebné indikátory dotace máme naplněné, tj. množství odstraněného znečištění, součástí je samozřejmě i dosažená kapacita ČOV i délka vybudovaných kanalizačních řadů. Schválení dotačním orgánem předpokládáme do konce t.r., příp. na počátku roku následujícího. Také budeme řešit se Středočeským krajem vyhodnocení středočeské dotace na částečnou úhradu nákladů k financování této investiční akce.
 • Stavba komunikace, chodníku a veřejného osvětlení v ul. K Holosmetkům – 1. etapa má zasebou téměř všechny práce spojené se sítěmi – překládky kabelů ČEZ a CETIN, položení nových tras. Dnes se uskutečnila závěrečná kontrolní prohlídka stavby ke kolaudaci přeložky kabelového vedení ČEZ. Kolaudace proběhla v pořádku. Dále je kompletně přeložena splašková kanalizace a provedena kanalizace dešťová. V tuto chvíli probíhají práce na souvisejících stavebních objektech a následně budou pokračovat práce na vlastní konstrukci vozovky a chodníku. Termín dokončení se očekává v polovině měsíce listopadu t.r.
 • V ulicích Na Výsluní a Pod Hájem se dokončuje obnova povrchu těchto komunikací, která se bohužel neobešla bez komplikací v podobě potřeby sanovat starou vodovodní infrastrukturu, resp. vodovodní uzávěry, kde nastala nutnost provedení jejich kompletní výměny. Časovou kolizí byla také havárie vody v sousední Sedlecké cestě. Dokončení by mělo proběhnout do poloviny září.
 • Komunitní centrum, které prochází rekonstrukcí, má již téměř hotovou střechu, kompletní izolace proti vodě, statické a dispoziční úpravy a nyní budou probíhat práce na vnitřních instalacích, skladbách podlah a povrchových úpravách. Paralelně se bude realizovat fasáda objektu. Začali jsme pracovat také na přípravě úprav venkovních prostor v okolí komunitního centra.
 • Další stavbou, kterou jsme v průběhu léta zrealizovali je stavba chodníku v ul. Na Lada, který přinese významné zlepšení bezpečnosti chodců v této frekventované lokalitě. 
 • Proběhla také přeložka vodovodu v ul. Přemyšlenská, jako nezbytná podmíněná investice před budoucím zahájením rekonstrukce této komunikace. Počátkem srpna t.r. bylo požádáno o kolaudaci, kontrolní prohlídka proběhla dnes a stavba by tam měla být zcela ukončena, a to nejen realizačně, ale i z pohledu stavebního řízení.
 • Realizace všech výše uvedených staveb samozřejmě předpokládá pravidelnou účast na kontrolních dnech těchto staveb.
 • Další významnou stavbou, jejíž zahájení předpokládáme ještě nyní na podzim, příp. na přelomu roku, je výstavba chodníků v ul. Průběžná x Pražská, a to včetně opěrné zdi – mostku před rybníček Syslovák. Pro tuto stavbu jsme získali dotaci, ve výši 10,05 mil. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V těchto dnech dokončujeme v rámci probíhajícího zadávacího řízení výběr dodavatele stavby. Předmětem zakázky bude výstavba bezbariérových chodníků v dané lokalitě, rekonstrukce autobusových zastávek, úprava křižovatky ulic Průběžná, Topolová, Příkrá a Prostřední a výstavba chodníku na opěrné zdi u rybníka Syslovák, zakládaného na mikropilotech.  
 • Blíží se nám také realizace stavby vodovodu Zlatý kopec, kde po dokončení podkladů pro soutěžení zhotovitele stavby přistoupíme k zahájení zadávacího řízení této zakázky. V mezidobí jsme získali také pravomocné stavební povolení na přípojku NN pro související technologii vodovodu.
 • Další stavbou, která je tzv. „za dveřmi“ je chybějící veřejné osvětlení v ul. Průběžná v části přiléhající k městu Klecany. Zde jsme konečně, po mnoha peripetiích, získali územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 23.8.2022. Nyní přistoupíme k vysoutěžení zhotovitele díla. Bohužel nejen na tomto nevelkém projektu se ukazuje, jak je příprava projektů dlouhodobá, náročná a často i vlastnicky komplikovaná.
 • Stejně tak dokončujeme zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na výběr generálního projektanta stavby 2. stupně základní školy ve Zdibech, ve kterém byly řešeny z dokumentace zjištěné nedostatky. Hodnotící komise byla nucena opakovaně vznášet dotazy na uchazeče s žádostí o podání vysvětlení, řešit odborná posouzení a konzultace s odborně způsobilými osobami. V těchto dnech by měla být všechna požadovaná objasnění dořešena a obdržené podklady a informace budou podrobeny závěrečnému vyhodnocení ze strany hodnotící komise.
 • Před uzavřením je také zadávací řízení na poskytovatele služeb odpadového hospodářství, kde jsme souběžně řešili i zapojení dotační žádosti z Operačního programu životního prostředí – specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, a to k pořízení nádob na separovaný odpad.
 • Příprava projektu rekonstrukce komunikace, výstavby chodníků a veřejného osvětlení Na Brnky byla z důvodu komplikovaných vlastnických vztahů rozdělena na 2 části. Podařilo se nám získat souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků z části 1. (Náves Brnky – Pod Mezí) a pokračujeme v další přípravě.
 • V rámci přípravy projektu veřejného osvětlení pod Pod Hájem máme stanoviska dotčených orgánů státní správy a probíhá získávání podpisů majitelů dotčených pozemků, kterých je zhruba kolem šedesáti.
 • Komplikace máme naopak s přípravou veřejného osvětlení v Šulkovně, kde sice již dlouhodobě máme stanoviska dotčených orgánů, nicméně probíhají jednání s několika majiteli, kteří nesouhlasí s umístněním veřejného osvětlení na jejich pozemku.
 • Na Krajském úřadě Středočeského kraje jsme projednávali několik případů nelegálních staveb ve Zdibech. Obec vystupuje v řízení proti těmto stavbám aktivně, v zájmu poctivých stavebníků.
 • Podávali jsme také návrh na předběžné opatření ohledně defamace obce za účelem ochrany dobré pověsti obce Zdiby a jejich zastupitelů, a to ohledně údajně předraženého pozemku na školu. Soud předběžné opatření proti šíření těchto lží a pomluv schválil. Považujeme za důležité takto postupovat ve všech obdobných případech tak, aby byla dobrá pověst naší obce chráněna.
 • Z hlediska úprav veřejných prostranství proběhla příprava krajinářského řešení veřejného prostoru Veltěžská/Chaberská s předpokládanou realizací na jaře r. 2023.
 • V mini parčíku mezi ulicemi Příkrá a Prostřední se dokončuje výstavba zvoničky, práce budou probíhat do konce týdne a v neděli dne 11.9.2022 zhruba v 15:15 hodin bude stavba požehnána panem farářem. Pouze pro úplnost doplním, že bude následovat varhaní koncert v našem kostele na již opravených varhanech. Na tuto opravu varhan obec, rozhodnutím zastupitelstva obce, přispěla částkou ve výši 40.000, - Kč. 
 • Probíhá výsadba keřů a trvalek v lokalitě U Cihelny, došlo k umístění posledních 2 herních stolků v lese Na Čihadle a v parku na Soběslavově náměstí.
 • V rámci reklamace stavu 2 nově vysazených stromů na náměstí Mistra Jana Husa čekáme na výměnu, která proběhne v podzimním období.
 • Nově vymodelované koryto potoka od koupaliště bylo osazeno vodními a bahenními rostlinami a přírodními kameny, tak, aby byl dotvořen přirozený přírodní vzhled tohoto vodního toku.
 • V tuto chvíli připravujeme v součinnosti s Klecany a se zapojením dalších obcí pozici sdíleného sociálního pracovníka, s předpokladem podání žádosti o dotační krytí těchto mzdových nákladů. Vnímáme, že v této náročné době bude opět pomoc našim občanům důležitá, a to zejména vzhledem k inflaci a stoupajícím cenám energií. Již nyní, od 15. 8. 2022, je možnost žádat i přes Czech POINT v podatelně obecního úřadu ve Zdibech o jednorázový státní příspěvek na každé dítě, a to ve výši 5000,- Kč. Jedná se o příspěvek na pomoc rodinám s dětmi se středními  a nízkými příjmy. Návod na získání této pomoci naleznou občané na webu a FB obce.
 • Obec Zdiby se účastnila soutěže o nejlepší zpravodaj v rámci Dnů lidí dobré vůle. Naše redakční rada, tj. paní Eva Macháčková, Jitka Homolová, Magda Česneková, Eva Zemanová, Ondřej Březina a samozřejmě i grafik Zbyněk Kučera získali krásné 4. místo z 227 hodnocených zpravodajů. Kromě tohoto krásného umístění redakční rady jsme si odvezli také 1. místo za nejlepší článek všech hodnocených 227 zpravodajů. Jednalo se o článek „Jak šel dobrý muž kolem aneb Goodman ve Zdibech“ s autory Jitka Homolová, Eva Slavíková, Jaromír Chalupský, Hana Španielová a Beata Sabolová.
 • Další činností, kterému se obecní úřad věnuje je příprava komunálních a senátních voleb. Obě tyto volby proběhnou ve dnech 23. a 24. září 2022. Následně pak bude ještě ve dnech 30.9 a 1.10.2022 již samostatně 2. kolo senátních voleb. Poprvé v historii bude mít naše obec 2 volební okrsky. Volební místnosti obou okrsků budou ve staré budově základní školy ve Zdibech, tj. v ulici U Školy 48. V tomto bodě bych ráda probrala záležitost týkající se upozornění, že by mělo docházet ke strhávání volebních plakátů jednoho z kandidátů zaměstnanci obce. Ráda bych reagovala, že žádní zaměstnanci obce se uvedeného jednání rozhodně nedopouští a nebudou dopouštět. Naopak vyzývám nás všechny, kdo se účastníme těchto komunálních voleb, abychom vystupovali korektně, abychom každý z nás prezentovali jen práci, kterou jsme skutečně udělali a současně bych poprosila, aby byla respektována pravidla vylepování volebních plakátů. Pravidla ohledně vylepování jsou jednoznačná – pokud dochází k vylepování na plochách v majetku 3. osob, pak je nezbytný souhlas takového vlastníka (ať je to již státní instituce typu Česká pošta, nebo soukromá osoba apod.). Pokud se jedná o obecní plochy, tedy ve vlastnictví obce Zdiby, v souladu se Zákonem o volbách do zastupitelstev obcí, jsou na úřední desce definovány plochy, na nichž je možné volební plakáty v omezeném počtu a velikosti vyvěsit. Tyto informace budou i na webu obce a FB. Tajemník obecního úřadu František Kotalík doplnil toto shrnutí o informaci, že výlepy na jakýkoliv jiný obecní majetek než určené nástěnky (např. lampy veřejného osvětlení) jsou zapovězeny. Na určených nástěnkách obce Zdiby lze vylepovat plakáty o maximální velikosti A3, a to z důvodu, že uskupení v obci je více, a je tedy potřeba, aby se případně vešly plakáty všech. Dále uvedl, že konkrétní soupis obecních nástěnek má pro zastupitele k dispozici i na tomto jednání zastupitelstva obce.  
 • Informace týkající se voleb byla paní starostkou uzavřena pozvánkou ke komunálním volbám ve dnech 23. a 24. září 2022, které dávají našim občanům možnost rozhodnout o dalším rozvoji obce Zdiby.
 • Vzhledem k tomu, že se tento bod projednání, i podle svého názvu, týká činnosti pro obec a současně se jedná o poslední zastupitelstvo probíhajícího volebního období, kdy se setkáváme v tomto složení, dovolte mi, abych věnovala poděkování zastupitelům, kteří se podíleli na veřejné práci pro obec Zdiby a v nadcházejících komunálních volbách již nebudou kandidovat. Jmenovitě se jedná o pana Ing. Vladislava Sloupa, který působil jako zastupitel obce od konce r. 2020 do současnosti. Dále se jedná o pana Ing. Jiřího Žáčka, který pracoval v letech 2014–2018 v obci jako místostarosta a zastupitel a nyní do současnosti jako zastupitel. Za dlouholetou práci pro obec bych chtěla poděkovat panu Zdeňku Jurkeníkovi, který působil v letech 1998–2002 v obci jako zastupitel, dále pak 16 let, tj. od roku 2002–2018 jako místostarosta obce a zastupitel a nyní do současnosti jako zastupitel. V neposlední řadě děkuji také paní Mgr. Beatě Sabolové, stávající místostarostce obce a zastupitelce v tomto čtyřletém volebním období. Děkuji vám všem.  
 • V rámci poděkování za činnost pro obec chci samozřejmě věnovat poděkování také všem zaměstnancům obecního úřadu a údržby. Radním obce a zastupitelům. Společně jsme v tomto volebním období přijali a naplnili bezmála 600 usnesení. Poděkování patří také členům komisí a výborů. Speciální poděkování bych na závěr věnovala oběma místostarostkám obce, paní Ing. Kateřině Kolářové, a ještě jednou paní Mgr. Beatě Sabolové. Jsem přesvědčena o tom, že jsme udělali společně kus dobré práce.  

 

Předkladatelka: Eva Slavíková, starostka

 

 

Informace o činnosti

Název Typ
Informace o činnosti obce k 8. 9. 2022 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 9. 6. 2022 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 10. 3. 2022 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 16. 12. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 23. 9. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 24. 6. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 13. 5. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 15. 4. 2021 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28.12.2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 24. 9. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 25. 6. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 14. 5. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 12. 3. 2020 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 19. 12. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 26. 9. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 27. 6. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28. 3. 2019 pdf pdf
Informace o činnosti obce k 28. 12. 2018 pdf pdf

Patička stránky