GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Zásady ochrany osobních údajů

Obec Zdiby zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje obec pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 nařízení č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná a která je stanovena buď právními předpisy, zejména v oblasti přenesené působnosti obce, nebo s ohledem na oprávněné zájmy obce, tedy v samostatné působnosti obce podle zákona o obcích. V některých případech zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu občana (např. telefonní číslo nebo e-mailová adresa za účelem informování občanů o dění v obci). V takovém případě může však občan svůj souhlas se zpracováním konkrétních osobních údajů kdykoli odvolat.

Zpracováním se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazání, likvidace. Osobní údaje jsou chráněny způsobem, který zabraňuje jakémukoli neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému zpracování. Oprávněné osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost.

Obec Zdiby vystupuje jako správce údajů. Obec Zdiby nezpracovává zvláštní osobní údaje, jako jsou údaje o rasovém či etnickém původu, údaje o náboženském či filozofickém přesvědčení nebo údaje o sexuálním životě nebo orientaci fyzických osob.

Osobní údaje jsou předávány dalším subjektům pouze na základě právních předpisů (orgánům veřejné správy, soudům apod.). Obec Zdiby nepředává žádné osobní údaje do zahraničí.

Každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje obec Zdiby zpracovává, má právo požadovat opravení či doplnění osobních údajů, požadovat omezení zpracování (nebrání-li tomu právní předpisy), vznést námitku nebo stížnost proti zpracování, právo požadovat přenesení osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům a právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), nebrání-li tomu právní důvod.

Obec Zdiby má zřízenou funkci pověřence GDPR, který plní povinnosti stanovené v nařízení GDPR, a to i vůči fyzickým osobám, jejichž osobní údaje obec Zdiby zpracovává. Funkci pověřence vykonává Ing. Miroslav Červenka. Tomuto pověřenci je možné směřovat podněty fyzických osob, a to buď písemně na adresu obecního úřadu Zdiby, Průběžná 11, 250 66 Zdiby, nebo e-mailovou zprávou na adresu poverenec@obeczdiby.cz. V této souvislosti může být požadováno, aby ten, kdo uplatňuje práva fyzické osoby, prokázal svoji totožnost, aby byla ověřena jeho identita a nedošlo k záměně s jinou fyzickou osobou. Jde o opatření, které má zabránit přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

Pokud se fyzická osoba domnívá, že obec Zdiby zpracovává její osobní údaje v rozporu s právními předpisy, může podat stížnost dozorovému úřadu na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 nařízení GDPR.

Patička stránky