GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - tzv. EIA

Bohužel, je potřeba si přiznat, že životní prostředí v naší obci není v nejlepší kondici. Máme zde dálnici D8 s negativním vlivem na dopravní zatížení lokality, hlukovou a emisní zátěží, nad územím vede (obvykle) velmi vytížená letištní dráha, zatěžující životní prostředí výrazným hlukem. Ve Zdibech a v sousedních Klecanech je postavena řada logistických hal s vysokými nároky na dopravní obslužnost, s významnou imisní a hlukovou zátěží. Navíc, velké logistické haly byly v nedávné době postaveny v okolí Kralup nad Vltavou, k jejichž dopravní obsluze slouží jak dálnice D8, tak také další komunikace obcí Klecany a Zdiby. Je potřeba také vzít v potaz, že zástavba v naší obci, jakož i v okolních obcích se v posledních letech poměrně rozšířila.

To vše již dnes zatěžuje území nepřiměřeným hlukem a znečištěním životního prostředí, příslušné limity jsou již dnes překračovány, což bylo konstatováno v řadě záměrů, při nichž se posuzoval vliv na životní prostředí.

Dále, je potřeba vzít v potaz také stávající změny klimatu, kdy se již pravidelně opakují období sucha spojená s vysycháním podzemních vod a ničivé lokální povodně. Studny v naší obci, které jsou vybudovány na kopci, vysychají, velká část obce není napojena na veřejný vodovod a je otázkou, zda a kolik dalších rozšíření vodovodu bude možné vybudovat. Vodovodní síť v obci je totiž napojena na veřejný vodovod ve vlastnictví Vodárny Kladno – Mělník, a.s. napájený z jímacího území Mělnická Vrutice. Je potřeba vzít v potaz, že tento vodní zdroj je uvažován pro napájení (jen) 5 250 000 obyvatel pitnou vodou. Dle šetření ČIŽP byl předpokládaný odběr vody za rok 2017 vyčerpán již ve výši 93 % povoleného množství. V rámci posouzení vlivů všech záměrů na životní prostředí je proto potřeba vždy také posoudit vliv záměru na zásobování s pitnou vodou v obci, aby nedocházelo k odběru vody potřebné pro zásobování obyvatel v obci.

Navíc jsou zde plánovány další záměry, které mohou mít významný negativní dopad na životní prostředí v naší obci – konkrétně jsou v rámci řízení posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA) aktuálně posuzovány a přezkoumávány následující záměry buď přímo v našem katastru nebo v jeho sousedství:

rozšíření dálnice D8, Prosecká radiála,

• dlouho připravovaný okruh kolem Prahy SOKP 518–520,

• rozšíření Ďáblické skládky,

• tramvajová trať,

• rozšíření lomu v Klecanech.

V nedávné minulosti byl projednáván záměr Goodman, který byl již zastaven.

Negativní vlivy z těchto záměrů se samozřejmě kumulují. Pokud by se všechny projednávané záměry skutečně realizovaly, resp. pokud by se realizovaly bez příslušných kompenzačních opatření, život v naší obci by se mohl stát nesnesitelným.

Všechny tyto záměry proto musíme sledovat, je v našem zájmu, zájmu obyvatel obce Zdiby, aktivně se zasazovat o ochranu našeho vlastního prostředí k životu.

Umísťování případných dalších záměrů by mělo být vždy velmi detailně zkoumáno. Nový záměr může být podle platné legislativy v lokalitě umístěn, pouze za předpokladu podrobného posouzení vlivů na životní prostředí se stanovením adekvátních opatření, které by negativní účinky eliminovaly, resp. alespoň minimalizovaly.

Je potřeba říct, že proces EIA – posuzování vlivů na životní prostředí - je velmi komplikovaný. Předkládané dokumentace nezřídka mají včetně všech předložených odborných posouzení rozsah kolem tisíce stránek, čas na vyjádření je relativně krátký – 30 dnů od zveřejnění záměru. Zhodnocení kvality předložené dokumentace je velmi náročné, vyžaduje vědeckou analýzu předložené dokumentace. Máme to privilegium, nebo štěstí, že s námi spolupracuje skupina zaujatých a velmi kvalifikovaných odborníků, vědců, z různých oblastí – zejména na posuzování dopravní, hlukové a imisní zátěže.

Podívejte se na jednotlivé záměry (přikládáme odkaz kompletní dokumentaci v rámci řízení EIA) a na vyjádření obce Zdiby k jednotlivým záměrům:

SOKP 519 Suchdol – Březiněves - Silniční okruh kolem Prahy

 

D8 MÚK Zdiby a navazující úseky Prosecké radiály - Rozšíření dálnice D8

Vizualizace ŘSD k verzi projektu 12/2020:

 

ROZŠÍŘENÍ D8 Zdiby - Nová Ves, zkapacitnění - zpracování TS

 

SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k.ú. Ďáblice

 

GOODMAN ZDIBY LOGISTIC CENTER

 

TRAMVAJOVÁ TRAŤ Kobylisy - Zdiby

 

SKLADOVÁ A VÝROBNÍ HALA ODOLENA VODA

 

 SOKP 518 RUZYNĚ - SUCHDOL

 

CTPARK PRAGUE NORTH D8.3, D8.4, D8.5, D8.6

 

SKLADOVÝ AREÁL EUROFROST CB - POSTŘIŽÍN

 

LOM KLECANY - rozšíření DP Husinec (Klecany) a pokračování hornické činnosti

 

 

 

Patička stránky