GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Co připravujeme

PROJEKT   FÁZE PROJEKTU PODROBNÁ INFORMACE PŘÍPRAVA DOKUMENTACE REALIZACE
PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ,    OHLÁŠENÍ INŽENÝRING DOTACE PRO REALIZACI VÝBĚR
ZHOTOVITELE
REALIZACE
žádost získána
KANALIZACE Etapa 2 Výstavba dle harmonogramu, dokončení řadů 2. etapy v 7/2020, následně realizace domovních přípojek.
Přípojky 1+2        
Etapa 3      
Další rozvoj Vyhodnocování dalších možných lokalit v obci.            
VODOVODY U rybníka Požádáno o kolaudaci. Investorem a vlastníkem je společnost Vodárny kladno Mělník, a.s.    
Lada Projektová dokumentace připravena, probíhá jednání s vlastníky dotčených pozemků i dotčenými orgány státní správy.          
Polní - Zelená - Lomená          

KOMUNIKACE,
CHODNÍKY

K Holosmetkům E1 Projektová dokumentace připravena, podána žádost o vydání společného povolení.        
K Holosmetkům E2 Zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci od ulice Luční po točnu autobusu Holosmetky (u vodojemu).            
Chodník Lada Projektová dokumentace připravena, probíhá jednání s vlastníky dotčených pozemků a dotčenými orgány státní správy.          
Na Brnky/Přemyšlenská Zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace včetně doplnění chodníku a veřejného osvětlení..            
Nová Průběžná Posouzení vhodnosti navržené trasy dopravními experty a urbanisty v rámci přípravy územního plánu. Následně předprojektová příprava.              
Průběžná - chodníky Zadáno zpracování projektové dokumentace, probíhá příprava a zajištění podkladů pro projekt.            
Průběžná - přechody            
VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ
Polní - Jedlová Projektové dokumentace připraveny, probíhá projednání a příprava povolení.        
Průběžná          
Šulkovna          
Pod Hájem            
Sedlecká cesta          
Družstevní  Dílčí chybějící lampy či kratší úseky k úpravě dle potřeby.              
U rokle              
VEŘEJNÁ
PROSTRANSTVÍ
Revitalizace návsi Brnky Zpracován jednostupňový projekt, probíhá projednávání s dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem.          
Náměstí M. Jana Husa Pro jednotlivá veřejná prostranství zpracovány studie, vyhodnocení v rámci přípravy územního plánu, návazně příprava pro další stupně dokumentace.              
U školy              
Boleslavka              
Klecanská              
Náměstí u školy              
Soběslavovo nám              
OBČANSKÁ VYBAVENOST Odpadové hospodářství Příprava návrhu úpravy sběru odpadů. V některých lokalitách možné upřednostnění formy "door to door" nebo-li třídíme doma.              
Sběrné místo Byla provedena úprava stávajícího sběrného místa a hledáme případné novou vhodnější lokalitu pro sběrné místo.              
Komunitní centrum Podána žádost o dotaci na úpravu kulturního domu na komunitní centrum obce.  
Výstavba 2.st ZŠ Příprava auditu budov občanské vybavenosti ve vlastnictví obce, tvorba studie školy.              
                     
LEGENDA:                  
dokončeno                   
probíhá                  
neuvažuje se / neschváleno                  
PŘÍPRAVA Předprojektová příprava zahrnuje činnosti spojené s přípravou investičního záměru. Zpravisla se jedná o popis zadání, předběžný odhad nákladů, zajištění potřebných technických a mapových podkladů, případně znaleckých posudků, jednání s dotčenými orgány či vlastníky, projednání rozsahu a výše investice s radou obce nebo zastupitelstvem. Tuto činnost zajišťuje obec, případně ve spolupráci s odbornými garanty.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Zpracování projektové dokumentace podle Vyhlášky o dokumentaci staveb. Vždy zajišťuje externí subjekt s příslušným autorizačním oprávněním. Stupeň dokumentace se vyhodnucuje podle typu projektu a požadavku na řízení podle stavebního či vodoprávního zákona apod.
INŽENÝRING Jedná se o proces projednávání zpracované projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, příslušnými úřady, vlastníky sousedních pozemků apod. Proces, který je poměrně časově náročný a u větších investičních akcí je zajišťován zpravidla projektantem, respektive jeho spolupracujícím externistou. Může klidně trvat až rok, u komplikovaných akcí i déle. Pro menší projekty si zařizuje obec sama.
DOTACE Dotační tituly jsou vypisovány průběžně a doba, po kterou jsou příslušné výzvy otevřeny pro žádosti je zpravidla kratší, než doba potřebná pro zpracování projektové dokumentace. Proto většinu projektů připravujeme rovnou tak, aby bylo možné následně požádat o dotaci, až se daná výzva objeví. Celá administrace dotace je proces, který by si zasloužil samostatný článek.
VÝBĚR ZHOTOVITELE Výběr zhotovitele podléhá v případě obce obvykle pod Zákon o zadávání veřejných zakázek, a tak je třeba počítat s potřebným časem. Minimálně v délce 2 měsíců, ale výjimkou nejsou ani podstatně delší zadávací řízení. 
REALIZACE Realizace je již vlastně poměrně radostnou etapou celého dlouhého projektu a obvykle je mnohem kratší než celý přípravný proces. Kvalita předchozí přípravy se propíše do průběhu realizace. Nicméně i díky délce přípravného procesu se zpravidla stane, že původně projektované řešení je třeba drobně aktualizovat podle zjištěných nových skutečností při realizaci díla.

Patička stránky