GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Výzva vlastníkům pozemků

 K POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI PŘI ZLEPŠOVÁNÍ VZHLEDU OBCE ZDIBY

aneb POVINNOST SEKÁNÍ TRÁVY A PLEVELE

Na území obce Zdiby v zástavbových lokalitách se nacházejí některé neudržované a zaplevelené pozemky - zahrady.

K základním povinnostem každého vlastníka pozemku přitom patří omezování výskytu a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Skutečnost, že na pozemku roste vysoká tráva, plevel apod. kromě toho, že působí odpudivě a narušuje vzhled obce, také silně znepříjemňuje život alergikům a zhoršuje jejich zdravotní stav.

Obracíme se proto na vlastníky pozemků v obci Zdiby se zdvořilou žádostí o poskytnutí součinnosti při zlepšování vzhledu naší obce, a to pravidelným sekáním zaplevelených pozemků. Pravidelnou péčí o pozemky pomůžete nejen alergikům, ale zlepšíte i vzhled obce, v případě příkopů a krajnic silnic také zamezíte možným dopravním nehodám anebo úrazům.

Při sekání trávy prosím respektujte platnou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Jejich znění naleznete zde: https://www.obeczdiby.cz/obecne-zavazne-vyhlasky/

Dovolujeme si připomenout, že povinnost údržby pozemků stanovuje zejména:

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, který v ustanovení §3 odst. 1 písm. a) zakotvuje povinnost zjišťovat a omezovat šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 66d odst. 2., podle kterého může obec uložit pokutu až do výše 500 000 Kč fyzické i právnické osobě, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Dle tohoto zákona musí vlastníci nebo nájemci pozemků hospodařit na zemědělském půdním fondu tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů zemědělských úprav.

Doporučená doba seče: Seč by měla být provedena alespoň 2-3 krát ročně, kdy první seč je vhodné provést nejpozději do 31. května, druhou seč do 31. července a třetí seč do 30. září příslušného roku (druhá a případně další seč se provádí v závislosti na vegetačních podmínkách).

 

DĚKUJEME ZA VAŠI SPOLUPRÁCI A ZÁJEM O VZHLED NAŠÍ OBCE!

Datum a čas: 23.04.2019 18:37
Napsal: starostka
Kategorie: Informace od vedení obce

Patička stránky