GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Vyjádření SVAS - pitná voda a její změkčování

Od dodavatele vody do vodovodu v obci -Středočeských vodáren, a.s., jsme dostali vyjádření ohledně tvrdosti pitné vody a ke změkčování vody. Jak vyplývá z vyjádření, je dobré být obezřetný při úpravách pitné vody, nespoléhat se na tvrzení firmy zajišťující úpravu vody a nechat si vodu pro jistotu po úpravách ještě prověřit v nezávislé laboratoři.

Pitná voda a její změkčování

Dodávaná pitná voda společností Středočeské vodárny, a.s. odpovídá platným legislativním požadavkům na kvalitu pitné vody.

Jímaná podzemní voda z Mělnické Vrutice a Liběchovky, hlavní zdroje dodávané vody, jsou vysoce kvalitní a neprochází žádnou technologickou úpravou, pouze se hygienicky zabezpečují.

Vzhledem k tomu, že tato podzemní voda pochází ze Severočeské křídy, vyznačuje se vyšší tvrdostí. Obecně se tvrdostí vody rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Obsah vápníku ve vodě je přímo svázán s geologickou skladbou horniny, kterou protéká. Proto se tvrdost vody v jednotlivých geografických oblastech často liší. Voda pocházející z křídovité oblasti je tvrdší než ta, která se čerpá v oblasti žulové.

Zdravotnické hledisko

Ze zdravotních hledisek dáváme přednost spíše vodě tvrdší, ale i růst tvrdosti je prospěšný jen do určité míry. Optimum v pitné vodě je uvedeno ve vyhlášce pro pitnou vodu jako doporučené rozmezí. Zde uvedená horní hranice je však odvozena od „technických“ vlastností vody, nikoli zdravotního rizika.

Vápník nemá v žádném případě negativní vliv na naše zdraví. Naopak pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním se doporučuje pít vodu s obsahem minerálních solí, jako jsou vápník nebo hořčík. Voda z kohoutku je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku a hořčíku pro náš organizmus.

Technické hledisko

Z technického hlediska není žádoucí ani velmi měkká voda, která bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí, ani voda velmi tvrdá, která zase snižuje životnost potrubí a nádrží tvorbou inkrustací. Tvrdá voda navíc špatně rozpouští mýdlo a zvyšuje jeho spotřebu. Specifickým problémem se stává tvrdost u teplé vody. Když voda obsahuje hydrogenuhličitany, dojde při zahřívání k odstranění CO2 změně hydrogenuhličitanu na uhličitan (vápenatý), který se vysráží ve formě tuhého vodního kamene na stěnách varných nádob, trubek a bojlerů.

Změkčování vody

Pokud chceme eliminovat tvorbu vodního kamene a snížit korozi, jediná technicky přijatelná možnost v podmínkách Mělnické Vrutice je dávkování polyfosforečnanů (polyfosfátů).

Každá technologie má své výhody i nevýhody. Nízká koncentrace polyfosforečnanů ve vodě může snížit tvorbu vodního kamene a sníží korozi. Je však nedostatečná k zamezení vylučování vápence ve varné konvici, bojleru a v pračce. Stanovisko Státního zdravotního ústavu k dávkování vyšších koncentrací polyfosforečnanů do pitné vody je veskrze negativní.

V případě kvalitní vody z Mělnické Vrutice, která je sice tvrdá, ale nikoliv extrémně, se s tímto stanoviskem ztotožňujeme. Zamezit zcela vylučování vápence je možné pouze odstraněním vápníku a hořčíku z vody.

Společnost Vodárny Kladno – Mělník, a. s. si nechala zpracovat projekty na různé varianty centrální úpravy na Mělnické Vrutici, ale tyto jsou velmi nákladné investičně i provozně. Navíc jsou technicky téměř neproveditelné vzhledem k množství odpadních vod z úpravy, kterou není možno vypouštět v areálu čerpací stanice apod.

V případě, že by odběratelé chtěli upravovat dodávanou pitnou vodu ve vlastní domácnosti, jednoznačně doporučujeme upravit pouze vodu pro technické účely. V případě, že se bude upravovat veškerá pitná voda je potřeba mít na zřeteli hygienické limity pro minimální zůstatkové koncentrace vápníku (Ca) a hořčíku (Mg) - 30 a 10 mg/l a nespokojit se s tvrzením dodavatele domácí úpravny, že jsou tyto limity plněny a nechat si vzorek pitné vody zkontrolovat v akreditované laboratoři.

Závěr

Pitná voda dodávaná Středočeskými vodárnami ze zdrojů Vodáren Kladno – Mělník nevyžaduje žádnou úpravu tvrdosti. Ze zdravotního hlediska je naopak takováto úprava nežádoucí.

Ing. Lenka Kozlová
vodohospodářka

 
Středočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 3085 | 272 80 Kladno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
oddíl B, vložka 6699 u Městského soudu v Praze

IČ: 261 96 620  DIČ: CZ 261 96 620

Datum a čas: 21.03.2019 06:45
Napsal: Administrátor
Kategorie: Ostatní

Patička stránky