GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Dotazník pro veřejnost

Rádi bychom poděkovali za to jak pečlivě a poctivě vyplňujete dotazníky. Věřte, že jsou to pro nás cenné informace. Pro ty z Vás, kteří dotazník ještě nevyplnili, formulář k vytištění ještě zveřejňujeme.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU

ROZVOJE OBCE ZDIBY – veřejnost

 

Milí spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.

Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.      

                                                                                              JUDr. Eva Slavíková

                                                                                                                             starostka obce Zdiby

 

 

 

                                                                                    

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

 

 

 

 

1. Jak se Vám v obci žije?

1.  velmi dobře                                                       4.  spíše špatně

2.  spíše dobře                                                        5.  velmi špatně

3.  ani dobře ani špatně

 

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

 1. klidný život
 2. dobré mezilidské vztahy
 3. příznivé životní prostředí
 4. blízkost přírody
 5. dostupnost pracovních příležitostí
 6. dobrá dopravní dostupnost
 7. kulturní a společenský život
 8. sportovní vyžití
 9. vzhled obce
 10. jiné:………………………………………………………………………

 

3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

 1. špatné vztahy mezi lidmi
 2. nezájem lidí o obec
 3. málo kvalitní životní prostředí
 4. nedostatek pracovních příležitostí
 5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
 6. nedostatečný kulturní a společenský život
 7. špatná dostupnost lékaře
 8. nevyhovující veřejná doprava
 9. nedostatečná bytová výstavba
 10. nepořádek v obci
 11. špatné podmínky pro podnikání
 12. jiné: ………………………………………………………………………..

 

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? (uveďte libovolně)

 

...................................................................................................................................................................

 

......................................……………………………………..........................................................……..................…..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek

(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):

 

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nespokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

1

Bydlení

1

2

3

4

5

2

Školství

1

2

3

4

5

3

Zdravotnictví

1

2

3

4

5

4

Veřejná doprava

1

2

3

4

5

5

Kultura a společenský život

1

2

3

4

5

6

Sportovní vyžití

1

2

3

4

5

7

Životní prostředí

1

2

3

4

5

8

Péče obce o své prostředí

1

2

3

4

5

9

Podmínky pro podnikání

1

2

3

4

5

10

Rozvoj obce

1

2

3

4

5

11

Informovanost o dění v obci

1

2

3

4

5

 

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:

1.  velmi dobré                                             4.  špatné

2.  docela dobré                                           5.  nedovedu posoudit

3.  ne moc dobré

 

7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?

1.  rozhodně ano                                         4.  rozhodně ne

2.  spíše ano                                                  5.  nedovedu posoudit

3.  spíše ne

 

8.  Jaké volnočasové aktivity vám v obci chybí? (uveďte libovolně)

 

 1. Pro děti 2 – 5 let ……………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Pro děti 6-10 let ……………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Pro mládež 11-16 let ………………………………………………………………………………………………………………..
 4. Pro mládež od 17 let …………………………………………………………………………………………………………………
 5. Pro aktivní věk …………………………………………………………………………………………………………………………
 6. Pro seniory ………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

1.  pravidelně (min. 1 x za týden)         3. vůbec

2.  občas (cca 1 za měsíc)                          4. nemám internet

 

10. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

1.  rozhodně ano                                         4.  rozhodně ne

2.  spíše ano                                                  5.  nedovedu posoudit

3.  spíše ne

 

Pokud ano, jak se můžete zapojit? (uveďte libovolně)

...........................................................................................................................................................

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

11. Jak by se měla obec dále rozvíjet?

 1. měla by zůstat přibližně stejně velká a rozčleněná
 2. měla by se postupně rozrůstat tak, aby došlo k propojení jednotlivých částí
 3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů
 4. nedovedu posoudit  

 

12. Jak hromadnou dopravou zajistit lepší spojení mezi jednotlivými částmi obce? (uveďte libovolně)

 1. přidáním spojů na stávající trase autobusu Hobr express
 2. je pro vás podstatné, že Hobr expres zajíždí až do Prahy nebo uvítáte více spojů na území obce s napojením na PID? Uveďte…………………………..………………………………………………………………………..
 3. rozdělením stávající trasy na kratší části tak, aby bylo docíleno lepších dojezdových časů do centra obce k PID
 4. rozšířením trasy i do jiných lokalit, resp. přidáním nových tras; uveďte jakých: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 5. mám jiné řešení:………………………………………………………………………………………………………………………

             

13. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

 1. zlepšení podmínek pro podnikání
 2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
 3. častější spoje veřejné dopravy
 4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
 5. rekonstrukce místních komunikací
 6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
 7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
 8. opravy památek v obci
 9. jiné: ………………………………………………………………………

 

 

14.  Jste?

 1. muž                                      2.  žena

 

15. Váš věk?

       1.  15–29 let                                3.  50–64 let      

       2.  30–49 let                                4.  65 a více let

 

16. Vaše vzdělání?

       1.  základní                                  3.  vyšší odborné            

       2.  střední odborné                 4.  vysokoškolské

       3.  střední odborné s maturitou

 

17. V obci:

 1. žiji od narození
 2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
 3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
 4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech

 

18. Typ Vaší domácnosti:

 1. domácnost bez dětí
 2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
 3. jiné …………………………………………………………………………………

 

 

19. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Děkujeme za vyplnění.

 

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 10.4.2019 do schránky u vstupu do budovy obecního úřadu ve Zdibech.

Datum a čas: 01.04.2019 15:44
Napsal: Administrátor
Kategorie: Ostatní

Patička stránky